Βήμα βήμα η επιστρεπτέα προκαταβολή – Μέχρι και τις 15 Μαΐου οι αιτήσεις

Βήμα βήμα η επιστρεπτέα προκαταβολή – Μέχρι και τις 15 Μαΐου οι αιτήσεις
Υπουργείο Οικονομικών Eurokinissi

Την διαδικασία από την αίτηση τις προϋποθέσεις την είσπραξη και την επιστροφή της επιστρεπτέας προκαταβολής περιγράψει η απόφαση του υπουργείου οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Το ΥΠΟΙΚ έχει αναγγείλει πως 90.000 εταιρείες πληρούν τους όρους, αλλά σύμφωνα με την ΚΥΑ δίδεται δικαίωμα ενστάσεων ΟΙ επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους έως και τις 15 Μαΐου. 

 Ξεκαθαρίζεται επίσης και το γεγονός ότι η επιστροφή μέρος ή του συνόλου του ποσού που θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα εξαρτηθεί από την ανάκτηση του τζίρου της επιχείρησης . Ο χρόνος επιστροφής θα είναι 40% με επιτόκιο κάτω από 1% και περίοδο χάριτος μέχρι και τις 31/12/2020.
Συγκεκριμένα αναφέρεται η πιθανότητα μη επιστροφής ποσού έως 30%- 40% αλλά με δύσκολους όρους: αν υπάρχει μείωση τζίρου 70% και το 2021 ή αν διατηρηθεί ο αριθμός εργαζομένων διαρκώς για 1 χρόνο για εταιρείες με απασχόληση άνω των 20 ατόμων.
Συγκεκριμένα η ΚΥΑ ορίζει πως παρέχεται δυνατότητα:
α) Επιστροφής μόνο ποσοστού 70% της ενίσχυσης, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης, ένα έτος μετά τη λήψη της ενίσχυσης, είναι μειωμένος κατά 70% ή παραπάνω σε σχέση με το ύψος του κύκλου εργασιών αναφοράς ή των ακαθάριστων εσόδων αναφοράς (το διάστημα προ κρίσης που λαμβάνεται υπόψη ανά περίπτωση).
β) Επιστροφής μόνο ποσοστού 60% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 31η Μαρτίου 2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, ως και την 31η Μαρτίου 2021.

Όπως τονίζεται η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης, ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης επιστρέφεται σε σαράντα ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία ημέρα του μήνα.
Σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ το επιτόκιο είναι αυτή την περίοδο κάτω του 1%. Ορίζεται στην ΚΥΑ ως το βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, προσαυξημένο κατά 109 μονάδες βάσης.

Η αίτηση

Αναλυτικά στην Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφέρεται πως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 15 Μαΐου 2020. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει το ποσό που αιτείται να λάβει στο πλαίσιο της παρούσας, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της, καθώς και μία άλλη σειρά από στοιχεία.
Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Το ποσό

Το ποσό της ενίσχυσης θα εμφανίζεται μαζί με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet / ο λογαριασμός μου / Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή». Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και λογιστικοποιείται στα έσοδα του ΠΔΕ σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (ΑΛΕ) που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό.
Τα όρια του επιδόματος

Το ύψος της ενίσχυσης προκύπτει από έναν σύνθετο αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη τη μείωση τζίρου τον Μάρτιο αλλά και τους εργαζόμενους κάθε εταιρείες που δεν τους έχει βάλει σε αναστολή. Επίσης, η ενίσχυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ακόλουθων ορίων: α) 2.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που δεν απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
β) 4.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 1 έως 5 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
γ) 8.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
δ) 15.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 50 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020,
ε) 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους που απασχολούν άνω των 50 εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 31η Μαρτίου 2020.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχειρήσεις δικαιούχους που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή, ακόμα και εάν δεν παρουσίασαν πτώση εσόδων τον Μάρτιο ή είχαν μηδενικά έσοδα αναφοράς.
Επιπλέον, το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ανά επιχείρηση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 άτομα και το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για τις επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 250 ατόμων. Υπάρχουν χαμηλότερα όρια για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής κλπ.

Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

Η επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέτασης, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ως άνω ενημέρωση. Το ποσό της ενίσχυσης, καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πληρωμή δημιουργεί αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή. Η εν λόγω διαδικασία θα καθορίσει και το αν θα τηρηθεί η εξαγγελία του ΥΠΟΙΚ για πληρωμή των δικαιούχων στο τέλος της εβδομάδος ή στην αρχή της επόμενης ή αν θα γίνει αργότερα.
Θα υπάρχει δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές που θα είναι τελικός και θα γίνει εντός του τρέχοντος έτους.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα