Νέα σελίδα στη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Νέα σελίδα στη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα

Νέα σελίδα στη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης άνοιξε το υπουργείο Παιδείας με νόμο ,που πέρασε απο τη Βουλή και με στόχο τον εκσυγχρονισμό της.

Από την πλευρά τους οι σχολάρχες καλωσόρισαν τη νέα νομοθεσία καθώς κρίνουν ότι θα βελτιωθεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων, μιας και οι ίδιοι θεωρούσαν ότι το προηγούμενο νομικό πλαίσιο ήταν ασφυκτικό και συγκεντρωτικό, “σοβιετικού τύπου”. Μάλιστα ο Σύνδεσμος των ιδιωτικών σχολείων εστίασε στη σημασία της ελευθερίας και της αυτονομίας που πρέπει να έχει ένα σχολείο για να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί. Η υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως μάλιστα υπογράμμισε ότι «ο νέος νόμος ενσαρκώνει την πολιτική επιλογή μας να απελευθερώσουμε το ιδιωτικό σχολείο από τον ασφυκτικό κρατικό εναγκαλισμό, την υπερρύθμιση και τον περιορισμό των δυνατοτήτων του. Επιδιώκουμε το ιδιωτικό σχολείο να ανακτήσει την ευελιξία του, να μπορεί να αναπτύσσει τον πολύπλευρο ρόλο του, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες, πάντα με αυστηρή εφαρμογή του νόμου και στο πλαίσιο κρατικής εποπτείας».

Επίσης το υπουργείο Παιδείας έκρινε ότι το νέο πλαίσιο δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς στις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μετά το πέρας του ωραρίου, σε άλλους φορείς εκπαίδευσης (π.χ. κέντρα ξένων γλωσσών) ή σε δραστηριότητες της σχολικής μονάδας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Από την άλλη πλευρά βέβαια οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θα πολεμήσουν τον νέο νόμο καθώς κρίνουν ότι αποδομεί πλήρως τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, όπως ρυθμίζονταν έως σήμερα, β) εισάγει δυσμενέστερες ρυθμίσεις ακόμα και από την κοινή εργατική νομοθεσία, νομιμοποιώντας τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, γ) καθιστά ακραία ευέλικτη την οποιαδήποτε σχέση εργασίας εντός του σχολείου, υποβαθμίζοντας τον ρόλο και, συνακόλουθα, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ο νέος νόμος εστιάζει σε τρεις βασικούς άξονες απλοποίηση πλαισίου λειτουργίας, αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων και τα βασικότερα σημεία του είναι τα εξής:

Αξιολόγηση ιδιωτικών σχολείων

Οι δομές, το εκπαιδευτικό έργο και οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολείων αξιολογούνται με ανάλογη εφαρμογή των κριτηρίων για την αξιολόγηση των δομών, του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών των δημόσιων σχολείων. Η εφαρμογή πρόσθετων κριτηρίων αξιολόγησης από τα ιδιωτικά σχολεία είναι δυνατή, εφόσον τα κριτήρια αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου.

Οργάνωση και Πρόγραμμα

Τα σχολεία του παρόντος έχουν την ίδια οργάνωση με τα αντίστοιχα δημόσια σχολεία και ακολουθούν το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει για αυτά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα. 2. Επιπλέον του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμμα τος διδασκαλίας, τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται να παρέχουν πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος, όπως, ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, καθώς και διδασκαλία επιπλέον γνωστικών αντικειμένων. Η παροχή των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Το ανώτατο όριο του διευρυμένου εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας του ιδιωτικού σχολείου, συμπεριλαμβανομένων του υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος και των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών της παρούσας, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για κάθε τάξη κάθε σχολικής βαθμίδας.
  2. Οι πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της παρούσας αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της, πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, ισχύουν για όλη τη διάρκειά του, αφορούν όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες υλοποιούνται και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, το οποίο γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. γ) Κατά τη διάρκεια του διευρυμένου προγράμματος, οι ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής σχολικής μονάδας στις πρόσθετες εκπαιδευτικές υπηρεσίες της παρούσας, υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Κατά τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, επιτρέπεται η κατανομή των μαθητών κάθε τάξης σε περισσότερα τμήματα.
  3. Στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ή του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματός τους τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διδάσκουν παράλληλα περισσότερες ξένες γλώσσες και να επιλέγουν ποιες και πόσες ξένες γλώσσες θα διδάσκονται, επιπλέον των ξένων γλωσσών που προ- βλέπονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  4. Μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, υποχρεωτικού ή διευρυμένου, όπως ορίζεται στο παρόν, τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να διοργανώνουν και άλλες, προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις, ιδίως εκπαιδευτικού, μορφωτικού ή επιμορφωτικού περιεχομένου, αθλητικές, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, καθώς και φιλοξενίας, οι οποίες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες και δράσεις αυτές διοργανώνονται από το ιδιωτικό σχολείο πέραν του διδακτικού ωραρίου ή και των διδακτικών ημερών, εφόσον εξασφαλίζεται η κατά νόμον απασχόληση και αμοιβή του προσωπικού, τηρουμένων και των διατάξεων περί χρονικών ορίων της εργασίας, σύμφωνα με την οικεία εργατική νομοθεσία.
  5. Το προσωπικό που συμμετέχει στις δραστηριότητες και δράσεις της παρούσας μπορεί να περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς και εκτός της σχολικής μονάδας.
  6. Επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με άλλα ιδιωτικά σχολεία, ξένα σχολεία, κέντρα δια βίου μάθησης, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια, καθώς και με άλλους φορείς . Αν διαπιστωθεί η λειτουργία Φροντιστηρίου ή Κέντρου Ξένων Γλωσσών χωρίς άδεια, η οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει διαπιστωτική πράξη διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, την οποία διαβιβάζει αμελλητί στην κατά τόπον αρμόδια αστυνομική αρχή.Ο ιδιοκτήτης και κάθε μέλος, εταίρος ή μέτοχος του ιδιοκτήτη, αν ο ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, μπορεί να παρίσταται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων, εφόσον είναι εκπαιδευτικός.

Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στον χαρακτήρα του σχολείου και εφόσον διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης.

Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών μπορεί να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικών ημερών για τη διαμονή και φιλοξενία νέων έως είκοσι πέντε (25) ετών, καθώς και των συνοδών τους, με σκοπό τη διοργάνωση εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων και την παράλληλη παροχή καταλύματος σε αυτούς. Οι ως άνω δραστηριότητες και υπηρεσίες γνωστοποιούνται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας, επιτρέπεται η απασχόληση των εργαζομένων. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις αυτές είναι νόμιμη και αμείβεται Κάθε ιδιωτική σχολική μονάδα διευθύνει εκπαιδευτικός, που κατέχει τα προσόντα o οποίος διορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας.

Διορισμοί Διευθυντών – Θέματα Εκπαιδευτικών

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας. Αν αποδεδειγμένα δεν προσφέρεται ή δεν ευρίσκεται ιδιωτικός εκπαιδευτικός που έχει τα προσόντα, για να αναλάβει τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, η διεύθυνση μπορεί να ανατεθεί σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό με βαθμό κατώτερο αυτού που ορίζεται για τους Διευθυντές, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας.

Αν το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, ή μέλος, εταίρος ή μέτοχος του νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, ή μέλος της ένωσης προσώπων, στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια ιδιωτικού σχολείου, είναι και εκπαιδευτικός της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης, μπορεί να ορίζεται Διευθυντής της σχολικής μονάδας, εφόσον κατέχει τον βαθμό που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 34.

Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μπορεί να ορίζονται ένας ή περισσότεροι Υποδιευθυντές, ανάλογα με τις ανάγκες και την οργάνωση της ιδιωτικής σχολικής μονάδας και τον μαθητικό της πληθυσμό. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας, μπορούν να αντικαθίστανται οι Υποδιευθυντές ή και να καταργούνται οι θέσεις Υποδιευθυντών.

Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολείων δεν μπορούν να υπηρετούν παράλληλα σε άλλο εκπαιδευτήριο οποιουδήποτε τύπου και είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στο σχολείο καθ’ όλες τις εργάσιμες ώρες. Οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολείων μπορούν να διδάσκουν σε άλλη σχολική μονάδα του ίδιου ιδιοκτήτη. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, εφόσον επιθυμούν να εργασθούν λιγότερες ώρες από αυτές του διοριστηρίου τους, υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον ιδιοκτήτη της σχολικής μονάδας. Αν ο ιδιοκτήτης αποδεχθεί την αίτηση, τη διαβιβάζει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, και το διοριστήριο τροποποιείται αντίστοιχα. Ο διορισμός περισσότερων εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας με μειωμένο ωράριο επιτρέπεται.

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, εφόσον δεν συμπληρώνουν το ωράριο του διοριστηρίου τους με βάση το υποχρεωτικό ή το διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας στην οποία εργάζονται, απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του διοριστηρίου τους, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους.

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να διατεθούν σε συστεγαζόμενες ή όμορες σχολικές μονάδες της ίδιας βαθμίδας και του ίδιου ιδιοκτήτη για την κάλυψη λειτουργικών και υπηρεσιακών αναγκών. Η διάθεση διενεργείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης στον οποίο υπάγεται η σχολική μονάδα, έπειτα από πρόταση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός. Η απασχόληση ιδιωτικού εκπαιδευτικού σε σχολείο, φροντιστήριο κέντρο ξένων γλωσσών, καθώς και σε άλλους φορείς εκπαίδευσης, του ιδίου ή άλλου ιδιοκτήτη δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δύνανται, σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του σχολείου, να τοποθετούνται και να διδάσκουν εφεξής αποκλειστικά σε άλλο σχολείο ή σε άλλη σχολική βαθμίδα του ίδιου ιδιοκτήτη χωρίς καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά και στα ισότιμα σχολεία εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται και απασχολούνται δυνάμει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπάγονται ως προς τα ζητήματα πρόσληψης, απασχόλησης και λύσης των εργασιακών τους σχέσεων στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της κοινής εργατικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας εκπαιδευτικού ισοτίμου ιδιωτικού σχολείου, εκδίδεται σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα