Ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει γ.γ. του υπ. Ναυτιλίας

ÁÑÃÏÓ-ÃÝìéóå áóöõêôéêÜ ç áßèïõóá ÄéáëÝîåùí ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Áñãïëßäáò ôç ÄåõôÝñá13 Ïêôùâñßïõ 2014 ôï áðüãåõìá ãéá ôçí Çìåñßäá ìå èÝìá: â? Ôï ìÝëëïí ôùí ìéóèþí êáé ôùí óõíôÜîåùí â?? åñãáóéáêÜ äéêáéþìáôáâ? ðïõ ïñãÜíùóå ôï ÅðéìåëçôÞñéï Áñãïëßäáò.
ÏìéëçôÝò, ï êáèçãçôÞò Åñãáôéêïý Äéêáßïõ ÁëÝîçò Ìçôñüðïõëïò êáé ï Äéïíýóéïò ÔåìðïíÝñáò, åîåéäéêåõìÝíïò óå óõíôáîéïäïôéêÜ èÝìáôá. Óôçí åêäÞëùóç ðáñüíôåò ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ  Ä.ÊïäÝëáò,ï ðåñéöåñåéáêüò óýìâïõëïò Ã. Ãáâñßëïò,ï ðñüåäñïò ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ ¶ñãïõò Á.ÊáëïèÝïõ ê.á.//ÓÔÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ Ï ÄÉÏÍÕÓÇÓ ÔÅÌÐÏÍÅÑÁÓ // ÂÉÍÔÅÏ http://youtu.be/a7iolzKvAGI 
(Öùôïãñáößåò &âßíôåï eurokinissi Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)
ÁÑÃÏÓ-ÃÝìéóå áóöõêôéêÜ ç áßèïõóá ÄéáëÝîåùí ôïõ Åðéìåëçôçñßïõ Áñãïëßäáò ôç ÄåõôÝñá13 Ïêôùâñßïõ 2014 ôï áðüãåõìá ãéá ôçí Çìåñßäá ìå èÝìá: â? Ôï ìÝëëïí ôùí ìéóèþí êáé ôùí óõíôÜîåùí â?? åñãáóéáêÜ äéêáéþìáôáâ? ðïõ ïñãÜíùóå ôï ÅðéìåëçôÞñéï Áñãïëßäáò. ÏìéëçôÝò, ï êáèçãçôÞò Åñãáôéêïý Äéêáßïõ ÁëÝîçò Ìçôñüðïõëïò êáé ï Äéïíýóéïò ÔåìðïíÝñáò, åîåéäéêåõìÝíïò óå óõíôáîéïäïôéêÜ èÝìáôá. Óôçí åêäÞëùóç ðáñüíôåò ï âïõëåõôÞò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Ä.ÊïäÝëáò,ï ðåñéöåñåéáêüò óýìâïõëïò Ã. Ãáâñßëïò,ï ðñüåäñïò ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ ¶ñãïõò Á.ÊáëïèÝïõ ê.á.//ÓÔÇ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ Ï ÄÉÏÍÕÓÇÓ ÔÅÌÐÏÍÅÑÁÓ // ÂÉÍÔÅÏ http://youtu.be/a7iolzKvAGI (Öùôïãñáößåò &âßíôåï eurokinissi Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò) EUROKINISSI

Αλλαγή σκυτάλης μετά την παραίτηση του Διονύσιου - Χαράλαμπου Καλαματιανού

Ο Διονύσης Τεμπονέρας αναλαμβάνει γενικός γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στη θέση του παραιτηθέντος Διονύσιου - Χαράλαμπου Καλαματιανού.

Σε σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών σημειώνεται ότι γίνεται αποδεκτή η από 7.3.2018 δήλωση παραίτησης του κ. Καλαματιανού και εγκρίνεται ο διορισμός του κ. Τεμπονέρα στη θέση του γενικού γραμματέα του υπουργείου, με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων.

Η απόφαση αυτή που φέρει τις υπογραφές του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη Κουρουμπλή εστάλη για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο 37χρονος δικηγόρος-εργατολόγος είναι γιος του καθηγητή Μαθηματικών Νίκου Τεμπονέρα, που δολοφονήθηκε το 1991 στην Πάτρα από τον Γιάννη Καλαμπόκα.

SHARE:

24Media Network