Όλο το νομοσχέδιο για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας

Φωτό αρχείου; Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
Φωτό αρχείου; Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας EUROKINISSI

Ορίζεται Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, θέση αντίστοιχη με τη θέση ΓΓ, με τετραετή θητεία, που θα υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό και που θα είναι αυτομάτως μέλος του ΚΥΣΕΑ. Ποιοι θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και τι αρμοδιότητες θα έχει.

Ειδικό συλλογικό συμβουλευτικό όργανο χάραξης στρατηγικής, υπαγόμενο απευθείας στον πρωθυπουργό, θα είναι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΣΕΑ), όπως προκύπτει από το σχέδιο νόμου που καταθέτει προς διαβούλευση η κυβέρνηση και παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα σήμερα το Νews 24/7.

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, θέση αντίστοιχη με τη θέση Γενικού Γραμματέα, διαθέτει τετραετή θητεία και εισηγείται στον πρωθυπουργό επί του σχεδιασμού της στρατηγικής εθνικής ασφαλείας και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του ΣΕΑ, το οποίο συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φορές ετησίως. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας επίσης ενημερώνει τους αρχηγούς των κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου επί ζητημάτων αρμοδιότητας του οργάνου, ενώ αυτοδικαίως θα είναι και μέλος του ΚΥΣΕΑ. Παράλληλα, το ΣΕΑ προετοιμάζει και υποβάλλει προς τον πρωθυπουργό ετήσια έκθεση στρατηγικού σχεδιασμού με την ονομασία «Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας».

Το νομοσχέδιο για το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, που παρουσιάζει κατ΄ αποκλειστικότητα το Νews 24/7, έχει ως εξής:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 154- Σύσταση και Σκοπός του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (Σ.Ε.Α.)

1. Συνιστάται Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (Σ.Ε.Α.), το οποίο αποτελεί ειδικό συλλογικό συμβουλευτικό όργανο χάραξης στρατηγικής, υπαγόμενο απευθείας στον Πρωθυπουργό.

2. Το Σ.Ε.Α. έχει ως σκοπό το σχεδιασμό ενός συγκροτημένου και λειτουργικού συστήματος στρατηγικής ασφάλειας και διαχείρισης κρίσεων, καθώς και την υποστήριξη του συντονισμού των συνδεόμενων με την εθνική ασφάλεια κυβερνητικών δράσεων και συναφών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την έγκαιρη διάγνωση των απειλών για την ασφάλεια της χώρας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και την αξιολόγηση και ιεράρχηση των στόχων που η χώρα επιδιώκει να επιτύχει μέσω της βέλτιστης επιλογής και αξιοποίησης των διαθεσίμων μέσων.

Άρθρο 155 – Έννοια Εθνικής Ασφάλειας

Η έννοια της εθνικής ασφάλειας περιλαμβάνει κυρίως θέματα που αφορούν:

α) στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, της ακεραιότητας, της ανεξαρτησίας, της ασφάλειας και των θεμελιωδών αξιών και συμφερόντων της χώρας,

β) στην έγκαιρη και αποτελεσματική διάγνωση και αντιμετώπιση παραδοσιακών και σύγχρονων απειλών, προκλήσεων, κινδύνων και δυνητικών προβλημάτων ασφάλειας

γ) στην πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και προκλήσεων από την κλιματική αλλαγή καθώς και κάθε άλλης μείζονος απειλής έναντι της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων,

δ) στην αντιμετώπιση απειλών κατά του συνταγματικού πολιτεύματος και του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων κυβερνο-ασφάλειας

Άρθρο 156 – Αρμοδιότητες και Οργάνωση του Σ.Ε.Α

1. Στο πλαίσιο του σκοπού του άρθρου 154 το Σ.Ε.Α.:

α) μεριμνά για την συγκέντρωση και παροχή πληροφόρησης, την επεξεργασία προτάσεων σχεδιασμού στρατηγικής εθνικής ασφάλειας και την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης κρίσεων,

β) υποστηρίζει το συντονισμό υπό τον πρωθυπουργό όλων των συναφών με την εθνική ασφάλεια φορέων και συναρμόδιων κυβερνητικών οργάνων και υπηρεσιών

γ) προετοιμάζει και υποβάλλει μέσω του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του άρθρου 4 του παρόντος νόμου προς τον Πρωθυπουργό ετήσια έκθεση στρατηγικού σχεδιασμού με την ονομασία: «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας».

2. α) Για τις ανάγκες της επιστημονικής υποστήριξης του Σ.Ε.Α. συστήνονται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού έξη (6) οργανικές θέσεις μετακλητών επιστημονικών συνεργατών. Οι επιστημονικοί συνεργάτες πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής σε συναφές γνωστικό αντικείμενα με τα θέματα εθνικής ασφάλειας, πενταετή επαγγελματική εμπειρία και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Διορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, μετά από γνώμη του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας και αποχωρούν αυτοδίκαια από την υπηρεσία όταν λήξει για οποιονδήποτε λόγο η θητεία του τελευταίου.

β) Στο Σ.Ε.Α. αποσπώνται, με απόφαση του Πρωθυπουργού και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, εμπειρογνώμονες επί των θεμάτων αρμοδιότητας του που υπηρετούν σε οποιαδήποτε θέση και σχέση εργασίας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

γ) Το Σ.Ε.Α. είναι δυνατόν να αναθέτει μελέτες σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

3. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του άρθρου 157 κατανέμει το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Σ.Ε.Α. στους εξής τομείς:

α) Τομέας Τεκμηρίωσης, Πληροφόρησης, Ανάλυσης και Αξιολόγησης,

β) Τομέας Στρατηγικού Σχεδιασμού,

γ) Τομέας Διαχείρισης Κρίσεων,

4. Στο Σ.Ε.Α. λειτουργεί Γραμματεία Διοίκησης, η οποία στελεχώνεται από αποσπασμένους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα.

Άρθρο 157 - Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας

1.α) Συνιστάται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού θέση Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, αντίστοιχη Γενικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται του Σ.Ε.Α. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη, προσωπικότητα αναγνωρισμένου κύρους με αποδεδειγμένη ειδίκευση και εμπειρία σε αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια. Προ της αναλήψεως των καθηκόντων του ο προς διορισμό Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας γίνεται δεκτός σε ακρόαση σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Εξωτερικών και Άμυνας, και Θεσμών και Διαφάνειας του Κοινοβουλίου, οι οποίες διατυπώνουν κοινή γνώμη προς τον Πρωθυπουργό ως προς την ικανότητά του να καταλάβει τη συγκεκριμένη θέση. Ο Πρωθυπουργός έχει τη δυνατότητα παύσης του Συμβούλου και πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του.

β) Μετά από γνώμη του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας μπορεί να ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού Βοηθός Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, με ανάλογα τυπικά προσόντα και ίδια θητεία με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο. Ο Βοηθός Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας επικουρεί τον Σύμβουλο. Ασκεί και όσες άλλες αρμοδιότητες δοθούν σε αυτόν, με απόφαση του Πρωθυπουργού, μετά από γνώμη του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας.

2. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας εισηγείται στον Πρωθυπουργό επί του σχεδιασμού της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Σ.Ε.Α.

Ειδικότερα:

α) συμβουλεύει και υποστηρίζει τον Πρωθυπουργό ως προς τη διαμόρφωση της στρατηγικής και του σχεδιασμού επί θεμάτων εθνικής ασφάλειας, καθώς και στον χειρισμό κρίσεων,

β) παρακολουθεί και εισηγείται στον Πρωθυπουργό σχετικά με το συντονισμό των πολιτικών που επεξεργάζονται τα συναρμόδια υπουργεία για την αντιμετώπιση απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας,

γ) υποβάλλει στον Πρωθυπουργό ετήσια απόρρητη έκθεση με παρουσίαση, ανάλυση και αξιολόγηση των κρίσιμων ζητημάτων εθνικής ασφάλειας, καθώς και την υποβολή προτάσεων σχεδίου αντιμετώπισής τους, στην οποία περιλαμβάνεται επίσης ετήσια ανάλυση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της χώρας

δ) έχει την ευθύνη για την σύνταξη και την εισήγηση προς το Σ.Ε.Α. της ετήσιας έκθεσης στρατηγικού σχεδιασμού με την ονομασία: «Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας» και

ε) προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Σ.Ε.Α.

3. Ο Σύμβουλος Ασφαλείας είναι τακτικό μέλος του ΚΥ.ΣΕ.Α.

Άρθρο 158 – Σύνθεση και Λειτουργία του Σ.Ε.Α.

1. Το Σ.Ε.Α. συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως μετά από πρόσκληση του Συμβούλου Ασφαλείας, και έκτακτα οποτεδήποτε ζητήσει την σύγκληση του ο Πρωθυπουργός. Οι εργασίες του Σ.Ε.Α. είναι απόρρητες.

2. Στη βασική σύνθεση του Σ.Ε.Α. συμμετέχουν:

α) ο Πρωθυπουργός, ως Πρόεδρος

β) ο Υπουργός Εξωτερικών,

γ) ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,

δ) ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,

ε) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας του Κοινοβουλίου,

στ) ο Α/ΓΕΕΘΑ,

ζ) ο Διοικητής της Ε.Υ.Π.,

η) ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών,

θ) ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, και

ι) ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ως βασικός εισηγητής.

Εκτός των ανωτέρω, στη σύνθεση των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας είναι δυνατόν να καλούνται με απόφαση του Πρωθυπουργού και άλλοι, κατά περίπτωση, αρμόδιοι Υπουργοί, στελέχη της διοίκησης και των ενόπλων δυνάμεων ή ειδικοί εμπειρογνώμονες.

3. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Σ.Ε.Α. ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας ενημερώνει τους αρχηγούς των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου επί ζητημάτων αρμοδιότητας του οργάνου. Παρουσιάζει την ετήσια έκθεση «Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας» σε ειδική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ) του Ν. 3132/2003 [Α΄ 84).

Άρθρο 159– Συνεργασία με τα Υπουργεία και λοιπά κυβερνητικά όργανα

1. Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας παρακολουθεί και ενημερώνεται σχετικά με τις ενέργειες όλων των Υπουργείων και κρατικών υπηρεσιών επί των θεμάτων εθνικής ασφάλειας.

2. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες σχεδιασμού πολιτικής και διαχείρισης κρίσεων των Υπουργείων Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και κάθε άλλου εμπλεκόμενου Υπουργείου συνεργάζονται με το Σύμβουλο Ασφαλείας ως προς την επεξεργασία προτάσεων σχεδιασμού στρατηγικής, σεναρίων και διαχείρισης κρίσεων. Ο Σύμβουλος Ασφαλείας συνδράμει τα Υπουργεία για ζητήματα αρμοδιοτήτων τους που αφορούν την Εθνική Ασφάλεια. Μπορεί να ζητά πληροφορίες ή να εισηγείται στον αρμόδιο Υπουργό την υποβολή εκθέσεων ή αναλύσεων για ζητήματα που άπτονται της Εθνικής Ασφάλειας.SHARE: