Eurobank: Η πρώτη τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη κόκκινων δανείων

Eurobank: Η πρώτη τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη κόκκινων δανείων
Τράπεζα Eurobank Eurokinissi

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €300εκ. τους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Οι εκταμιεύσεις δανείων ύψους €5,3δισ. στην Ελλάδα για το ίδιο διάστημα αναδεικνύουν την αναπτυξιακή δυναμική.

Πρώτη μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα οτι έπειτα απο δέκα χρονια ο δείκτης κόκκινων δανείων υποχώρησε στο εννιάμηνο της τρέχουσας χρήσης σε μονοψήφιο ποσοστό (7,3%). 

«Αφού αντιμετωπίσαμε επιτυχώς τις τελευταίες προκλήσεις, στρέφουμε όλες μας τις δυνάμεις στην επέκταση των εργασιών μας, στηρίζοντας έτσι και την επίτευξη των βασικών στόχων της οικονομικής πολιτικής – τη μετάβαση σε ένα νέο πρότυπο διατηρήσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας για τη χώρα. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί άνω του 7% φέτος και να διατηρήσει υψηλούς ρυθμούς και το 2022. Είναι σημαντικό και ρεαλιστικό ταυτόχρονα να επιτευχθεί ένας μέσος ρυθμός ανάπτυξης πάνω από τον αντίστοιχο της ευρωζώνης, της τάξης του 4%, για την επόμενη πενταετία, με την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και την προσέλκυση διεθνών και εγχώριων ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας. 

Οικονομικά αποτελέσματα 9μηνου

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, η Eurobank συνέχισε να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησής της. Τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν και σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των προβλέψεων οδήγησαν τα λειτουργικά κέρδη σε άνοδο κατά 61%. 

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €300εκ. τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, με σημαντική συνεισφορά από τις διεθνείς μας δραστηριότητες. Οι εκταμιεύσεις δανείων ύψους €5,3δισ. στην Ελλάδα για το ίδιο διάστημα αναδεικνύουν την αναπτυξιακή δυναμική, που αναμένεται να ενισχυθεί. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά περίπου €4δισ. μέσα στο 2021. «Νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαθέτουν σημαντικό απόθεμα ρευστότητας που μπορεί να υποστηρίξει την κατανάλωση αλλά και τις επενδύσεις στο άμεσο μέλλον.

«Η Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που αφήνει πίσω της το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Βρισκόμαστε, επομένως, σε πλεονεκτική θέση να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και το θετικό οικονομικό περιβάλλον σε όλες τις βασικές αγορές μας. Στηρίζουμε τους πελάτες μας ώστε να επωφεληθούν από τον ανοδικό κύκλο και τις κοινωνίες που υπηρετούμε προκειμένου να επιτύχουν βιώσιμη και ισόρροπη ευημερία», τόνισε ο CEO Φ. Καραβίας.

Ειδικότερα, στο 9μηνο 2021:

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €298εκ. το εννεάμηνο του 2021, με τα καθαρά κέρδη μετά από τα έξοδα  αναδιάρθρωσης και λοιπά έκτακτα αποτελέσματα να ανέρχονται σε €216εκ. Το καθαρό αποτέλεσμα περιλαμβάνει ζημία ύψους €72εκ. από την τιτλοποίηση Mexico. Πιο αναλυτικά:

  • Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,0% το εννεάμηνο του 2021 σε €1,0δισ., κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των δανείων της συναλλαγής Cairo. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,90% το εννεάμηνο του 2021, από 2,05% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 18,4% σε ετήσια βάση το εννεάμηνο του 2021 και ανήλθαν σε €326εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τα ενοίκια και τις χορηγήσεις δανείων. Αξιοσημείωτη αύξηση κατά 6,1% παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα προμηθειών έναντι του Β΄ τριμήνου 2021 σε €117εκ. και αντιστοιχούσαν σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Γ΄ τρίμηνο του 2021.
  • Η αύξηση των εσόδων προμηθειών υπερκέρασε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να αυξηθούν κατά 2,3% σε €1.326εκ. το εννεάμηνο του 2021. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €66εκ. το εννεάμηνο του 2021, έναντι €251εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €1.391εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, υποχωρώντας κατά 10,0% σε ετήσια βάση.
  • Οι Λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν στα επίπεδα του περυσινού εννεαμήνου στην Ελλάδα, ενώ αυξήθηκαν κατά 0,5% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε €650εκ. το εννεάμηνο του 2021. Ο δείκτης κόστους-εσόδων παρέμεινε σταθερά κάτω του 50% σε 46,8%.
  • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,1% σε ετήσια βάση και 0,8% σε τριμηνιαία.
  • Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 17,6% το εννεάμηνο του 2021 και 3,9% το Γ΄ τρίμηνο εξαιτίας των χαμηλότερων λοιπών    εσόδων.
  • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €318εκ. το εννεάμηνο του 2021 και αντιστοιχούσαν σε 1134 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
  • Τα οργανικά λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €357εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση κατά 60,8% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.
  •  Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €111εκ. το εννεάμηνο και €37εκ. το Γ΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.  Τα οργανικά  κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν σε €192εκ., με τα οργανικά λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 16,8% σε ετήσια βάση σε €137εκ.

Εικόνα χαρτοφυλακίου 

Μετά την υπογραφή συμφωνίας με τη doValue για την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης Mexico, ο δείκτης των NPEs διαμορφώθηκε  σε μονοψήφιο ποσοστό 7,3% (Pro-forma για την αναγνώριση των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης της συναλλαγής Mexico) στο τέλος του Γ΄ τριμήνου και ήταν ο χαμηλότερος μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Tα συνολικά NPEs υποχώρησαν κατά €3,2δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €2,9δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν αρνητικός κατά €26εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2021. Η κάλυψη των  NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σε 72,8%. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Mexico και η από-ενοποίηση των δανείων αναμένεται να γίνει το Δ΄ τρίμηνο του 2021.

•Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 13,3%5 και 15,7%5 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, έναντι ελαχίστων εποπτικών ορίων (TSCR) 6,2% και 11,0% αντιστοίχως. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ  αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης έναντι του Γ΄ τριμήνου 2021 σε 12,3%5. 

• Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €40,6δισ.5 το εννεάμηνο 2021.

• Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν €5,3δισ. το εννεάμηνο και €1,9δισ. Γ΄ τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €39,8δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €5,1δισ.6 Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €21,6δισ., τα στεγαστικά σε €10,0δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,1δισ.

• Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €3,8δισ. το εννεάμηνο του 2021 και €1,4δισ. το Γ΄ τρίμηνο έναντι του Β΄ τριμήνου του ίδιου έτους. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου  και όψεως ανήλθαν σε €37,5δισ. και οι προθεσμιακές και λοιπές σε €13,6δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 73,8%6, από 75,4% το Β΄ τρίμηνο του 2021. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας  βελτιώθηκε και αυτός σε 168,2% το Γ΄ τρίμηνο του 2021, από 166,4% το Β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα