Τράπεζα Πειραιώς: Σε ιστορικά χαμηλά οι εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROKINISSI

Συνεχίστηκε και στο 4ο τρίμηνο του 2019 η ανοδική πορεία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Έτος ορόσημο χαρακτήρισε το 2019 ο Χρήστος Μεγάλου.

Αύξηση των καθαρών κερδών και των καταθέσεων, μείωση των λειτουργικών εξόδων και εξυγίανση του χαρτοφυλακίου είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία των οικονομικών μεγεθών του 2019 για την Τράπεζα Πειραιώς. Συγκεκριμένα τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε περίπου 1.435 εκατ. ευρώ το 2019, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση. Τα 4,1 δισ. ευρώ δάνεια τα οποία εκταμιεύθηκαν το 2019 ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο των 3,8 δισ. ευρώ με μέσο επιτόκιο 4,7% το οποίο συνεισέφερε θετικά στα έσοδα τόκων, ενώ παράλληλα θετική συνεισφορά είχε και το κόστος χρηματοδότησης από καταθέσεις πελατών και διατραπεζική αγορά. Συνολικά, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) το 2019 διαμορφώθηκε στις περίπου 241 μ.β., σταθερό σε σχέση με το 2018.

Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε περίπου 316 εκατ., ευρώ αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση. Οι προμήθειες από λοιπές τραπεζικές εργασίες συνέχισαν να βελτιώνονται, καθώς η Τράπεζα ωφελείται από την αυξανόμενη ζήτηση για δάνεια, τις εργασίες επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας, καθώς και τις θετικές τάσεις των υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής.

ADVERTISING

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε περίπου 980 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση το 2019. Η τάση αυτή βελτιώνει το δείκτη κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση του Ομίλου στο 54% το 2019 από 56% το 2018.

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν σε περίπου €839 εκατ. το 2019, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές εργασίες (καθαρά έσοδα τόκων συν καθαρά έσοδα προμηθειών μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα), το 2019 αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε περίπου €771 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την ισχύ των βασικών τραπεζικών εργασιών της Τράπεζας.

Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα ανήλθαν σε περίπου €47,1 δισ. στο τέλος του 2019, αυξημένες κατά 6% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά περίπου €2 δισ. ετησίως, με βελτίωση σε όλες τις πελατειακές κατηγορίες λιανικής. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας διαμορώθηκε πάνω από 110% το Δεκέμβριο 2019.

Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων έφθασαν τα €4,1 δισ. το 2019, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας και θωρακίζοντας τα έσοδα από τόκους παρά τις προσπάθειες εξυγίανσης του ισολογισμού και το περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων. Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 80% έναντι 85% πριν ένα έτος.

Το 4ο 3μηνο 2019 ήταν το 17ο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (MEA). Τα MEA του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €24,5 δισ. με ιστορικά χαμηλές εισροές να καταγράφονται το 4ο 3μηνο 2019. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του Ομίλου ήταν 49% στο τέλος του 2019.

Χρήστος Μεγάλου: Γυρίζουμε σελίδα για την Τράπεζα Πειραιώς

Σχολιάζοντας τα μεγέθη του 2019 ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου, ανέφερε: “Το 2019 ήταν ένα έτος ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς επέτυχε απτά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς που εστίασε, επανερχόμενη σε κερδοφορία, βελτιώνοντας την ποιότητα ενεργητικού και τη ρευστότητα και ενισχύοντας την κεφαλαιακή της βάση.

Παράλληλα με αυτή τη σημαντική πρόοδο, η Τράπεζα ολοκλήρωσε σε χρόνο-ρεκόρ την ιδιαίτερα πολύπλοκη συναλλαγή μεταφοράς της πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού, συνεργαζόμενη στρατηγικά με την Intrum, μια πρωτοβουλία που θα αναβαθμίσει την προσπάθεια απομόχλευσης των κινδύνων της Τράπεζας. Επιπλέον, η έκδοση ομολόγου Tier 2 ποσού €400 εκατ. τον Ιούνιο 2019 ήταν η πρώτη από ελληνική τράπεζα μετά από 11 χρόνια. Συνολικά, οι αποφασιστικές ενέργειες της Τράπεζας ενίσχυσαν την κεφαλαιακή μας θέση κατά περίπου 200 μ.β., στο υψηλό της αρχικής κατεύθυνσης που είχε επικοινωνηθεί.

Η ετήσια απόδοσή μας ενισχύθηκε από τις εκταμιεύσεις δανείων ύψους €4,1 δισ., τα ανθεκτικά περιθώρια και την αδιάκοπη προσπάθεια μείωσης των εξόδων. Όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού, οι εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων το 4ο 3μηνο 2019 υποχώρησαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σηματοδοτώντας ότι η θετική τάση θα συνεχιστεί. Το περιβάλλον είναι θετικό και υποστηρικτικό της προσπάθειάς μας, με την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά και όλους τους μακροοικονομικούς δείκτες σε βελτίωση.

Το ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Ενεργητικού «Ηρακλής» είναι ένα εργαλείο που θα προσφέρει επιπλέον στήριξη στις ελληνικές τράπεζες, ώστε να επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες εξυγίανσης των ισολογισμών μας. Αποτελεί ένα πρόσθετο σημαντικό εργαλείο, ευθυγραμμισμένο με το σχέδιο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η αγορά ακινήτων έχει επίσης ανακάμψει, παράγοντας που υποστηρίζει σημαντικά την προσπάθεια της Τράπεζας να εξυγιάνει τον ισολογισμό της.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς ενέργειες μη οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της το 2020 και σε τιτλοποιήσεις ύψους περίπου €7 δισ. Συνολικά, η συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προγραμματίζεται το 2020 θα ενισχυθεί στα περίπου €11 δισ., καταλήγοντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων χαμηλότερο του 30% μέχρι το τέλος του 2020, έναντι αρχικού στόχου για μείωση κοντά στο 40%.

Γυρίζουμε σελίδα για την Τράπεζα Πειραιώς, κτίζοντας πάνω στην επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου “Agenda 2020”. Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε πλήρως τη δυνατότητά μας να εξυπηρετούμε και να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία και να επιτυγχάνουμε θετικά αποτελέσματα για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζόμενούς μας. Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στο να παράγουμε αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Υιοθετώντας επιτυχημένες στρατηγικές, η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων στόχων της για απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου στο 10% μέσα στους επόμενους 36 μήνες, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο μέλλον.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζα Πειραιώς, Τράπεζες
SHARE:

24Media Network