Εκστρατεία ελέγχων σε τουριστικές περιοχές – "Λουκέτα" και πρόστιμα στη μάχη των αποδείξεων

Εστίαση Eurokinissi

Νέο βαρύ ποινολόγιο προβλέπεται για αποδείξεις που δεν κόβονται. Μάλιστα επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας, που κλιμακώνεται ανάλογα με το αν κάποιος είναι υπότροπος. Αναλυτικά οι ποινές.

Να διασφαλίσει έσοδα, κρίσιμα για τη δημοσιονομική πορεία της χώρας επιχειρεί, εν όψει της κορύφωσης της τουριστικής σεζόν, η ΑΑΔΕ σε νησιά και τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Έτσι με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή καθορίζονται οι νέες ποινές για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση παραστατικών πώλησης

Πιο συγκεκριμένα οι ποινές έχουν ως εξής:

α. Άμεσα μπαίνει «λουκέτο» για σαράντα οκτώ (48) ώρες, εφόσον διαπιστώνεται από τον έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης. Επίσης ανεξάρτητα από το πόσες αποδείξεις δεν έχουν κοπεί, εάν, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή η αποκρυβείσα αξία επ’ αυτών που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, τότε και πάλι μπαίνει λουκέτο. Ακόμη δηλαδή εάν μια απόδειξη που δεν κόπηκε αντιστοιχούσε σε αξία 500 ευρώ

β. Επίσης μπαίνει «λουκέτο» αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, από τον ίδιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας αυτών,

γ. Επίσης μπαίνει λουκέτο αμελλητί για δέκα (10) ημέρες, κάθε φορά που εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης β΄, διαπιστώνεται από τον ίδιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης, σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.

Πριν την αποχώρηση των ελεγκτών από την επαγγελματική εγκατάσταση πρέπει να κοινοποιείται σχετικό σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου.

Αναστολή λειτουργίας σε περίπτωση παρεμπόδισης

Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια κάθε είδους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτικών οργάνων της Α.Α.Δ.Ε., αναστέλλεται μέχρι έναν (1) μήνα η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, πλην μόνο αν πρόκειται για επιχείρηση που γλιτώνει το «λουκέτο» πληρώνοντας ένα βαρύ πρόστιμο (πχ φαρμακεία, νοσοκομεία, ιατρεία κλπ).

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον υπόχρεο και στην οικεία Αστυνομική αρχή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Με την ως άνω απόφαση επιδίδεται στον υπόχρεο και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της ως άνω Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης. H αναστολή λειτουργίας δεν μπορεί να αρχίσει πριν από την πάροδο τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής.

Πρόστιμα και "λουκέτα" σε περίπτωση απειλής

Στις περιπτώσεις απειλής χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα που δύνανται να προκαλέσουν σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε. ή χρησιμοποίησης βίας που είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής υπαλλήλου της Α.Α.Δ.Ε., κατά τη διάρκεια και εξαιτίας εκτέλεσης της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. επιβάλλονται σωρευτικά:

i) ειδικό πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ στον υπαίτιο και

ii) αναστολή λειτουργίας από 2 έως 6 μήνες ή από 6 μήνες έως και 3 χρόνια σε περίπτωση υποτροπής.

«Λουκέτα» για «πειραγμένο» λογισμικό

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών , πέραν από τα προβλεπόμενα πρόστιμα, επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας:

α) από 2 έως 12 μήνες, όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος και χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού

β) από 3 έως 24 μήνες, όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών

Οι έγγραφες απόψεις του υπαίτιου υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας οι υπάλληλοι της οποίας διενεργούν τον έλεγχο εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από την επίδοση του σημειώματος διαπιστώσεων.

Η τυχόν αλλαγή στη νομική μορφή ή στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης ή η διακοπή της επιχείρησης, από το χρόνο διαπίστωσης μέχρι το χρόνο της εκτέλεσης της απόφασης ή της πράξης αναστολής λειτουργίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν κωλύει την επιβολή και την εκτέλεσή τους, εφόσον στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτήν συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο ένα ή περισσότερα από τα αρχικά μέλη του φορέα ή συνδεόμενα με αυτούς πρόσωπα.

Ως συνδεόμενα πρόσωπα θεωρούνται οι σύζυγοι, οι γονείς, τα παιδιά και οι συνδεόμενοι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα της επιχείρησης, για την οποία συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των οριζομένων στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997.

Πρόστιμο αντί «λουκέτου»

Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη απόφαση αντί της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, δύναται να επιβάλλεται σε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, ειδική χρηματική κύρωση 1.000-5.000 ευρώ υπό όρους.

Αναλυτικά το πρόστιμο θα ξεκινάει από τα 1.000 έως 2.500 ευρώ εφόσον κατά τη διάρκεια επιτόπιων φορολογικών ελέγχων διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εκδώσει ή έχουν εκδώσει ανακριβώς πάνω από 10 αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή άλλα παραστατικά πώλησης ή εφόσον η συνολική αξία συναλλαγών που απεκρύβη εξαιτίας της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης των παραστατικών υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών εφόσον από τον ίδιο επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 παραστατικών πώλησης, ή εφόσον η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ, επιβάλλεται, αντί της αναστολής λειτουργίας του γραφείου ή της επαγγελματικής εγκατάστασης, ειδική χρηματική κύρωση από 1.000 έως 2.500 ευρώ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΑΔΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΜΗΝ ΤΑ ΧΑΣΕΤΕ

24MEDIA NETWORK