Ακίνητα: Τέλος προθεσμίας για τις ”ανέξοδες” καταχωρήσεις των e-μισθωτηρίων

Ακίνητα: Τέλος προθεσμίας για τις ”ανέξοδες” καταχωρήσεις των e-μισθωτηρίων
Πολυκατοικίες Eurokinissi

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει στη σχετική πλατφόρμα να αναρτήσουν το ηλεκτρονικό μισθωτήριο που είναι αυτό που "μετράει" και να ειδοποιήσουν τους ενοικιαστές τους να το αποδεχτούν κάνοντας "κλικ" στο σχετικό πεδίο.

Έντεκα μέρες έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι να δηλώσουν στη φορολογική διοίκηση τις μισθώσεις που έχουν λήξει ή δεν έχουν δηλωθεί ποτέ στην εφορία. Έτσι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 θα πρέπει οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές να ανανεώσουν τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια εφόσον έχουν λήξει.

Παράλληλα θα πρέπει ή να δηλώσουν τυχόν νέα συμβόλαια που έκαναν ή να κοινοποιήσουν τη λύση συμβολαίων εκμίσθωσης ακινήτων στη σχετική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Κι όλα αυτά χωρίς να υπάρχει η «δαμόκλειος» σπάθη των προστίμων.

Να σημειωθεί ότι η φορολογική διοίκηση λόγω των έκτακτων συνθηκών έχει δώσει συνεχείς παρατάσεις για την κατάθεση των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων. Έτσι ενώ η αρχική προθεσμία που έληγε στις 30/9 μετατέθηκε για το τέλος του 2020 για να λάβει εκ νέου παράταση για τις 15/2.

Ουσιαστικά οι ιδιοκτήτες θα πρέπει στη σχετική πλατφόρμα (Μισθωτήρια ακινήτων | ΑΑΔΕ) να αναρτήσουν το ηλεκτρονικό μισθωτήριο που είναι αυτό που «μετράει» και να ειδοποιήσουν τους ενοικιαστές τους να το αποδεχτούν κάνοντας «κλικ» στο σχετικό πεδίο. Αυτό πρέπει να γίνει και σε περιπτώσεις νέων μισθώσεων αλλά και άλλων που έχει εκπνεύσει η προθεσμία αλλά ο ενοικιαστής παραμένει πληρώνοντας κανονικά τα ενοίκιά του δηλώνοντάς τα στην εφορία.

Αντίστοιχα εφόσον έχουν λυθεί οι μισθώσεις θα πρέπει να δηλωθεί ώστε η ΑΑΔΕ να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης και έτσι να μην καταλογίσει φόρους. Με άλλα λόγια θα πρέπει να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων με τη δήλωση ακινήτων Ε2 έτσι ώστε σε τυχόν έλεγχο να μην καταλογιστούν φόροι και πρόστιμα.

Υπενθυμίζεται ότι η προσκόμιση και θεώρηση των ιδιωτικών μισθωτηρίων στις Δ.Ο.Υ. έχει καταργηθεί και από την 1.1.2014 αντικαταστάθηκε από την ηλεκτρονική καταχώρηση εκ μέρους των εκμισθωτών, των βασικών πληροφοριακών στοιχείων των μισθωτηρίων στη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Βέβαια όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η διαδικασία αυτή δεν καταργεί την ανάγκη υπογραφής έγγραφου μισθωτηρίου που να καταγράφει τις λεπτομερείς συμφωνίες των συμβαλλομένων, και να κατοχυρώνει τα εκατέρωθεν συμφέροντά τους, ιδιαίτερα στις μισθώσεις κάθε είδους επαγγελματικών ακινήτων, οι οποίες ρυθμίζονται πλέον κυρίως από τη συμφωνία των συμβαλλομένων.

Οδηγίες

Ειδικότερα οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση για παλαιό μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο έχει συναφθεί προ του 2014, ήταν σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2020, έχει παραταθεί σιωπηρά ή έχει αλλάξει κάποιος όρος του και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική δήλωση στο myTAXISnet. Η δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις και περιλαμβάνει στοιχεία που ισχύουν στις 12 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης θα περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία της παλαιάς σύμβασης, δηλαδή τα ονόματα και τους ΑΦΜ των αντισυμβαλλόμενων (εκμισθωτή και μισθωτή), το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και την ημερομηνία λήξεως, αν υπάρχει αλλά και τυχόν ειδικές δεσμεύσεις.

Αν οι συμβάσεις μισθώσεων είναι αορίστου χρόνου, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν υποχρεούνται να δηλώσουν καμία ημερομηνία λήξεως κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

Σε περιπτώσεις παλαιών συμβάσεων που έγινα όταν δεν ίσχυε η υποχρέωση των ιδιοκτητών να έχουν εκδώσει και Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα εκμισθούμενα ακίνητά τους δεν απαιτείται από τους ιδιοκτήτες να εκδώσουν τώρα τέτοια πιστοποιητικά. Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες δεν χρειάζεται να συμπεριλάβουν και αριθμό πρωτοκόλλου πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

Επίσης οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση λύσης κάθε μίσθωσης η οποία έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά οποτεδήποτε και έχει λυθεί μέχρι τις 12 Ιουνίου 2020. Εάν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές, τότε οι συμβάσεις μίσθωσης θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν.

Παγίως βέβαια σε περιπτώσεις έναρξης ή λύσης μιας σύμβασης για τη μίσθωση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να δηλώνει το γεγονός αυτό, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSnet δήλωση έναρξης ή λήξης μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Αν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ.

Σημειώνεται ότι εφόσον ένας ενοικιαστής δεν έχει ΑΦΜ θα πρέπει να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να του χορηγηθεί Α.Φ.Μ. Χωρίς Α.Φ.Μ. δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην καταχώρηση ο εκμισθωτής.

Σε δύο μόνο περιπτώσεις επιτρέπεται να μην έχει Α.Φ.Μ. ο μισθωτής:

– Αλλοδαπός μισθωτής: η περίπτωση αφορά μόνο βραχυχρόνιες μισθώσεις παραθεριστικών κατοικιών σε αλλοδαπούς μισθωτές, οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση Α.Φ.Μ. (τουριστικές μισθώσεις και για περίοδο μέχρι τρεις μήνες εντός του ίδιου έτους) καθώς και μισθώσεις σε αλλοδαπούς φοιτητές που διαμένουν στην Ελλάδα στο πλαίσιο των ανταλλαγών με το πρόγραμμα ERASMUS για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. Στην περίπτωση αυτή καταχωρούμε τον αριθμό διαβατηρίου, τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και τη χώρα προέλευσης.

– Νομικά πρόσωπα υπό σύσταση: η περίπτωση αφορά μίσθωση στην οποία συμβάλλεται νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λάβει ακόμη Α.Φ.Μ. από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ). Στη περίπτωση αυτή καταχωρούμε την επωνυμία του νομικού προσώπου και τον Α.Φ.Μ. του νόμιμου εκπροσώπου.

Στη συνέχεια όταν το Νομικό Πρόσωπο ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης εργασιών και λάβει Α.Φ.Μ., ο εκμισθωτής πρέπει να επανέλθει στο TAXISnet προκειμένου να καταχωρήσει νέα δήλωση μίσθωσης μέσα στον επόμενο μήνα από τη χορήγηση Α.Φ.Μ.

Σε αυτήν τη νέα δήλωση θα καταχωρήσει τον Α.Φ.Μ., τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης (όπως ακριβώς είχαν καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση) αλλά πρέπει να επιλέξει ΚΑΙ το πεδίο “συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης”. Σε αυτό το πεδίο θα καταχωρήσει τον αριθμό καταχώρησης της αρχικής μίσθωσης.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα