Alpha Bank: Κέρδη μετά από Φόρους 103,7 εκατ. το 2020

Alpha Bank: Κέρδη μετά από Φόρους 103,7 εκατ. το 2020
Τράπεζα Alpha Bank Eurokinissi

Η Alpha Bank συνέχισε να στηρίζει την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους 5,6 δισ. το 2020, αυξημένες κατά 60% σε ετήσια βάση. Οι νέες χρηματοδοτήσεις από την αρχή του έτους ανήλθαν σε 0,6 δισ. Τι δήλωσε ο Β. Ψάλτης.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση, επηρεασμένη θετικά από τον περιορισμό του κόστους, εμφάνισε η Alpha Bank για το 2020, με τα κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται στα 103,7 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η Τράπεζα εμφανίζει ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 18,4%, αυξημένος κατά 10 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 17,3% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020.

Κύριες Εξελίξεις

Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής της η Συναλλαγή Galaxy, η δεύτερη μεγαλύτερη τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) με πιστοληπτική διαβάθμιση στην Ευρώπη

– Δεσμευτική Συμφωνία της Alpha Bank με την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy Ευρώ 10,8 δισ. και την πώληση 80% της Cepal Holdings.

-Τιτλοποίηση-ορόσημο που εξυγιαίνει σημαντικά τον ισολογισμό της Alpha Bank, η οποία συνεχίζει να διατηρεί ισχυρό κεφαλαιακό προφίλ.

-Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Δείκτης Καθυστερήσεων στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 13%1, ενώ ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων μειώνεται στο 24%1. Σε επίπεδο Ομίλου, οι Δείκτες διαμορφώνονται σε 16% και 26,5 αντίστοιχα.

-Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το β’ τρίμηνο του 2021, ενώ η ολοκλήρωση του Hive-Down (απόσχιση κλάδου) αναμένεται έως τον Απρίλιο του 2021, με την προϋπόθεση λήψης των σχετικών εποπτικών εγκρίσεων.

-Η επίπτωση του Project Galaxy στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Alpha Bank είναι εντός του αναμενόμενου ορίου, δηλαδή στις 280 περίπου μονάδες βάσης.

Αυξημένη τραπεζική δραστηριότητα το 2020

-Η Τράπεζα συνέχισε να στηρίζει την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους 5,6 δισ. το 2020, αυξημένες κατά 60% σε ετήσια βάση. Οι νέες χρηματοδοτήσεις από την αρχή του έτους ανήλθαν σε 0,6 δισ.

-Το 2020, το χαρτοφυλάκιο των Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 5% και ανήλθε σε 28,2 δισ.

-Οι εισροές καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά 3,6 δισ. σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της υψηλότερου ρυθμού αποταμίευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

-Ανθεκτική παρέμεινε η επίδοση των Εσόδων από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε 335 εκατ. έναντι 340 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας, ως αποτέλεσμα της προσήλωσης στην πελατοκεντρική ανάπτυξη του Δικτύου μας. Τον Δεκέμβριο 2020, η Τράπεζα σύναψε αποκλειστική μακροπρόθεσμη συνεργασία με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, η οποία αναμένεται ότι θα επιταχύνει δυναμικά την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας στον συγκεκριμένο τομέα.

Κεφαλαιακή Eπάρκεια – Ρευστότητα και Κάλυψη Καθυστερήσεων

-Ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 18,4%, αυξημένος κατά 10 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανήλθε σε 17,3% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020.

-Τον Μάρτιο 2021, η Alpha Bank βελτιστοποίησε περαιτέρω την ισχυρή κεφαλαιακή δομή της, με τη επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ, Ευρώ 500 εκατ. ενισχύοντας τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 1,25%. Λαμβανομένης υπ’ όψιν της συναλλαγής Galaxy καθώς και της πρόσφατης έκδοσης του ομολόγου Tier ΙΙ, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας παραμένει ισχυρός και διαμορφώνεται σε 16,9%, παρέχοντας ευελιξία για περαιτέρω πρωτοβουλίες μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

-Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 90% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020 έναντι 96% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 151,3%, ποσοστό αρκετά υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

-Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ)παρέμεινε σε 11,9 δισ., επιτρέποντας τη σημαντική μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

-Ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου ανέρχεται σε 50%, ενώ στην Ελλάδα σε 48%.

-Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 85%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, διαμορφώνεται σε 127%.

Τι δήλωσε ο Β. Ψάλτης

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε:

“Σε μία χρονιά πρωτόγνωρης αστάθειας για τις αγορές, η Alpha Bank πέτυχε ισχυρή λειτουργική επίδοση, με Κέρδη Μετά από Φόρους ύψους Ευρώ 103,7 εκατ., έχοντας παράλληλα λάβει πρόσθετες προβλέψεις ύψους Ευρώ 283 εκατ. εξαιτίας της πανδημίας, και ενισχυμένο Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ύψους Ευρώ 859 εκατ., αυξημένο κατά 3,4% σε ετήσια βάση.

Παραμείναμε προσηλωμένοι στο Στρατηγικό μας Σχέδιο και καταφέραμε με απόλυτη επιτυχία να εκπληρώσουμε μία πληθώρα στόχων. Στο μέτωπο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, υπογράψαμε δεσμευτική συμφωνία με την Davidson Kempner για το Project Galaxy, που περιλαμβάνει την πώληση της τιτλοποίησης ύψους Ευρώ 10,8 δισ. και του 80% της θυγατρικής μας εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal, αλλά και αποκλειστική συμφωνία για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των υπόλοιπων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων.

Όσον αφορά στην κεφαλαιακή μας επάρκεια, ολοκληρώσαμε επιτυχώς δύο εκδόσεις ομολόγων Tier II, συνολικού ύψους Ευρώ 1 δισ., ισχυροποιώντας περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής μας Επάρκειας σε 16,9%, υπολογιζόμενης και της επίπτωσης της συναλλαγής Galaxy. Στον τομέα της τραπεζικής δραστηριότητας, στηρίξαμε την Ελληνική Οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους Ευρώ 5,6 δισ., την υψηλότερη επίδοση από το 2008, συμμετέχοντας παράλληλα ενεργά, σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης με την εγγύηση κρατικών φορέων, προς όφελος των Πελατών μας. Από πλευράς επιχειρηματικής ανάπτυξης, συνάψαμε μακροπρόθεσμη συμφωνία

συνεργασίας με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ανταγωνιστική μας θέση στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, ιδίως μέσω ψηφιακών δικτύων, και να επεκταθούμε στον τομέα των συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Καθώς έχουμε ήδη συμπληρώσει έναν χρόνο πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, οφείλω ένα θερμό ευχαριστώ σε όλο το Προσωπικό μας για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που έχουν καταθέσει για την εξυπηρέτηση των Πελατών μας και τη διατήρηση της ισχυρής θέσης της Τράπεζας, καθώς είναι ορατή η έξοδος από την κρίση.

Η πεποίθηση μας για ισχυρή ανάκαμψη στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, μέσω της επανεκκίνησης της οικονομίας και της εισροής των ευρωπαϊκών πόρων, και η επιτυχής υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, δίνουν την αυτοπεποίθηση στην ανανεωμένη διοικητική ομάδα της Alpha Bank να επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα σε μονοψήφιο ποσοστό και στην υιοθέτηση ακόμη υψηλότερων στόχων απόδοσης, την ίδια στιγμή που το πολυδιάστατο Σχέδιο Μετασχηματισμού μας εισέρχεται στο στάδιο της πλήρους εφαρμογής”.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα