Folli-Follie: "Ξηλώνεται" η διοίκηση με τροπολογία του υπουργού Οικονομικών

Folli-Follie: "Ξηλώνεται" η διοίκηση με τροπολογία του υπουργού Οικονομικών

Δικαίωμα παύσης διοίκησης εισηγμένης εταιρίας αποκτά η επιτροπή κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Την δυνατότητα της παύσης διοίκησης εισηγμένης εταιρίας από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς αν η συγκεκριμένη εταιρεία εντοπίζεται συστηματικά μη συμμορφωμένη με υποχρεώσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς προβλέπει τροπολογία του ΥΠΟΙΚ Χρήστου Σταϊκούρα που κατατέθηκε στην Βουλή.

Η τροπολογία έχει στόχο την θεραπεία και εξάλειψη φαινόμενων Folli Follie που έχουν ήδη παρουσιαστεί ή θα παρουσιαστούν στο μέλλον Συγκεκριμένα με την τροπολογία προβλέπεται δυνατότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανάλογη με αυτή της μειοψηφίας και του ελεγκτή ανωνύμου εταιρίας, να μπορεί να ζητά, από εταιρία με μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή με μετοχές που έχουν ενταχθεί σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, τη σύγκληση γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 2-4 του ν. 4548/2018 (Α'104), όταν συστηματικά διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με υποχρεώσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, για την οποία απαιτείται απόφαση γενικής συνέλευσης, ιδίως, όταν δεν ικανοποιείται από την εταιρία η ανάγκη συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης με απόφαση της γενικής συνέλευσης (ενδεικτικά, όταν η εταιρία δεν μεριμνά για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου ή την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου που δεν πληροί τα κριτήρια της κείμενης νομοθεσίας).

ADVERTISING

Στο ίδιο ως άνω πλαίσιο, προβλέπεται αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να μπορεί να ζητά, είτε όταν η Γενική Συνέλευση δεν συγκαλείται κατά την προηγούμενη παράγραφο, είτε όταν σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της πρώτης παραγράφου, δεν ασκείται διοίκηση, τον διορισμό προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα, καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για τη μερική ή συνολική προσωρινή αντικατάσταση του διοικητικού συμβουλίου ή μελών αυτού, σε περίπτωση που συντρέχει έλλειψη διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης και της πλασματικής έλλειψης διοίκησης, εταιρίας με μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή με μετοχές που έχουν ενταχθεί σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, ή παρακώλυση, από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, διενεργούμενου διαχειριστικού ή άλλου ελέγχου στον οποίο η εταιρία έχει υπαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ή σύγκρουση των συμφερόντων τους προς εκείνα της εταιρίας, ή αν υφίστανται βάσιμες υπόνοιες ότι η παραμονή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρία θα συνιστούσε απειλή για την ομαλή λειτουργία και αξιοπιστία της αγοράς ή/και τα συμφέροντα των επενδυτών.

Έλλειψη διοίκησης ενδεικτικά συντρέχει, όπως προκύπτει και από πάγια νομολογία των δικαστηρίων, στην περίπτωση που τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τα αναπληρωματικά που νομίμως ανακηρύχθηκαν και υπάρχουν δεν καλύπτουν τον συνολικό αριθμό των μελών που προκύπτει από το καταστατικό, στις περιπτώσεις πραγματικής ή νομικής αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απορρέουν από το λειτούργημά τους, όπως λόγω θανάτου, βαρείας ασθένειας, ανάκλησης, έκπτωσης, λήξης της θητείας, παραίτησης, άρνησης ή απραξίας για την εκτέλεση των αναγκαίων πράξεων διοίκησης ή εκτέλεσή τους αντίθετα με το εταιρικό συμφέρον.

Όπως τονίζεται η παραπάνω εξουσίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν αποτελούν παρέμβαση στη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, κατά το εταιρικό δίκαιο, αλλά ενέργεια για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων, προς το σκοπό της προστασίας της ομαλής λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς ως έκφανση εξυπηρέτησης του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται για αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ασκείται, εντός των ορίων του εποπτικού της έργου, μόνον σε έκτακτες περιστάσεις και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον δεν έχουν ληφθεί μέτρα από την εταιρία με τη διαδικασία που προβλέπει το εταιρικό δίκαιο (όπως το άρθρο 82 ή 97 του ν. 4548/2018) ή άλλο πλαίσιο που διέπει ειδικού τύπου εταιρίες (όπως τα πιστωτικά ιδρύματα). Αντίστοιχες αρμοδιότητες σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης και αντικατάστασης διοίκησης της αρμόδιας αρχής προβλέπονται για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα ως μέτρα έγκαιρης παρέμβασης σε περιπτώσεις που παραβιάζονται ή ενδέχεται να παραβιαστούν ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που τα διέπει.

Περιγράφεται το έργο της προσωρινής διοίκησης, το οποίο θα συνίσταται αποκλειστικά στη διενέργεια των αναγκαίων διαχειριστικών πράξεων για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας μέχρι την εκλογή διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση και/ή την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης της με βάση το δίκαιο που τη διέπει. Ρητά προβλέπεται ότι η ευθύνη των μελών διοικητικού συμβουλίου, που ορίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σε καμιά περίπτωση δεν εκτείνεται σε χρόνο προγενέστερο της αποδοχής του διορισμού τους και αφορά αποκλειστικά τις πράξεις ή παραλείψεις που σχετίζονται με τη λειτουργία της προσωρινής διοίκησης.

Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι από το πεδίο εφαρμογής των προτεινομένων διατάξεων εξαιρούνται εταιρίες που εντάσσονται σε ειδικό πλαίσιο εποπτείας και εποπτεύονται από άλλη, πλην της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αρχή, όπως ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το Χρήστο Σταϊκούρα η ρύθμιση έχει ειδικό στόχο το ξήλωμα της διοίκησης της Folli Follie και μίλησε για «παράδειγμα εμπαιγμού του θεσμικού πλαισίου».

«Η ρύθμιση στοχεύει στην εύρυθμη λειτουργία, την αξιοπιστία και την προάσπιση των επενδυτών και της εθνικής οικονομίας» σημείωσε. Επεσήμανε δε πως σε «έκτακτες περιπτώσεις η κεφαλαιαγορά έχει δυνατότητα να ζητά από εισηγμένη εταιρεία σύγκλιση μετόχων της με όρους που γίνονται σήμερα για μετόχους μειοψηφίας και να ζητά από δικαστήριο τον ορισμό προσωρινής διοίκησης. Αυτές οι ειδικές προβλέψεις γίνονται για απολύτως αναγκαίους λόγους. Ενεργούμε αποφασιστικά. Οι προβλέψεις δεν αποτελούν παρέμβαση στην λειτουργία των εταιριών».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Folli Follie, Χρήστος Σταϊκούρας
SHARE:

24Media Network