ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 88,8 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2023

Διαβάζεται σε 9'
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Τα συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα για το Εννεάμηνο του 2023 ανακοίνωσε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει τα συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα για το Εννεάμηνο του 2023.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το Εννεάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε €2.529,4 εκατ. έναντι €2.762,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση των συνθηκών στην αγορά ενέργειας, όπου το προηγούμενο έτος υπήρξε σημαντική μεταβλητότητα.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκε σε € 396,3 εκατ. έναντι € 404,8 εκατ. για το Εννεάμηνο του 2022. Τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για τα μη λειτουργικά αποτελέσματα για το Εννεάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε €88,8 εκατ., έναντι € 93,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Σημειώνεται ότι εξαιρουμένης της συνεισφοράς του Τομέα Παραγωγής, Προμήθειας και Εμπορίας Συμβατικής Ενέργειας (η κερδοφορία του οποίου είχε επηρεαστεί από την υψηλή μεταβλητότητα των αγορών ενέργειας το 2022), το προσαρμοσμένο EBITDA για το Εννεάμηνο του 2023 σημείωσε αύξηση κατά 26,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Σε επίπεδο Γ’ Τριμήνου του 2023, τα συνολικά έσοδα ήταν σε € 925,0 εκατ. και το προσαρμοσμένο EBITDA1 σε € 146,1 εκατ. έναντι € 1,300.4 εκατ. και € 186,7 εκατ. αντίστοιχα την προηγούμενη περίοδο. Εξαιρούμενης της συνεισφοράς του Τομέα Παραγωγής, Προμήθειας και Εμπορίας Συμβατικής Ενέργειας, προσαρμοσμένο EBITDA1 για το Γ ’Τρίμηνο αυξήθηκε κατά 62%.

Ο ισολογισμός του Ομίλου παραμένει ισχυρός με το Καθαρό Χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και επιχορηγήσεων προς επιστροφή να διαμορφώνεται σε € 1.630,1 εκατ. (εκ των οποίων €352,5 εκατ. σε επίπεδο μητρικής εταιρείας) και τον συντελεστή Καθαρό Χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και επιχορηγήσεων προς επιστροφή /Προσαρμοσμένο EBITDA1 στο 2.5x.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς η υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου του Ομίλου, ενώ παράλληλα η οργανική κερδοφορία διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μεγέθυνσης της συνεισφοράς του τομέα υποδομών (παραχωρήσεις-κατασκευές) αλλά και της αναμενόμενης αύξησης στον τομέα ΑΠΕ από το Γ΄ Τρίμηνο του έτους.

Στον τομέα των παραχωρήσεων συνεχίζονται οι υγιείς επιδόσεις από τα έργα σε λειτουργία, ενώ προχωράει η ωρίμανση και υλοποίηση των έργων του χαρτοφυλακίου που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Ορόσημο αποτελεί για τον Όμιλο η πρόσφατη ανάδειξη σε προτιμητέο επενδυτή για την 25-ετή παραχώρηση της Αττικής Οδού, ενώ παράλληλα, συνεχίζεται η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για νέα έργα.

Στον κατασκευαστικό τομέα, το ανεκτέλεστο συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή νέων συμβάσεων υπερβαίνει € 5,5 δισ., περιλαμβάνοντας ιδιωτικά έργα στην Ελλάδα (ιδίων επενδύσεων του Ομίλου αλλά και έργων για τρίτους), που πλέον αποτελούν περί το 60% του συνολικού ανεκτέλεστου του Ομίλου.

Σημαντικό, επίσης, σημείο είναι η συνεχιζόμενη αύξηση της δραστηριότητας του τομέα (έσοδα τελευταίων 12 μηνών πλέον άνω των € 1,3 δισ.) ως αποτέλεσμα της ικανότητας και επάρκειας του Ομίλου να ανταποκριθεί στο αυξημένο ανεκτέλεστο.

Στον τομέα της ενέργειας ο Όμιλος έχει πλέον από το τέλος του Γ΄ Τριμήνου σε πλήρη λειτουργία το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της χώρας (330MW) ενώ συνεχίζεται η πρωτοπόρα πορεία με την κατασκευή του μεγάλου αντλησιοταμιευτικού έργου στην Αμφιλοχία αλλά και την πρώτη άδεια έρευνας για υπεράκτια αιολικά πάρκα στην χώρα. Τέλος, στο κομμάτι της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρά την μεταβλητότητα στην αγορά και τη μείωση της ζήτησης στην Ελλάδα, συνεχίστηκε η ενίσχυση του μεριδίου αγοράς και η διατήρηση υγιούς κερδοφορίας.

Για το σύνολο του έτους αναμένεται μια παρόμοια εικόνα με σταθεροποίηση της κερδοφορίας σε υγιή επίπεδα υποστηριζόμενη από τους τομείς υποδομών (παραχωρήσεις και κατασκευή) και ενέργειας μετά την εξομάλυνση των συνθηκών στις αγορές ενέργειας. Για τις επόμενες περιόδους αναμένεται ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου λόγο της σταδιακής ενσωμάτωσης διαφόρων έργων του χαρτοφυλακίου που ολοκληρώνονται (μονάδα φυσικού αερίου Κομοτηνής, έναρξη παραχώρησης Εγνατίας Οδού και Αττικής Οδού, αλλά και της συνεισφοράς του αιολικού πάρκου στον Καφηρέα για το σύνολο του 12μήνου). Αντίστοιχα, αναμένεται και η μεγέθυνση του ισολογισμού του Ομίλου από την ενσωμάτωση των νέων έργων.

Αναλυτικά:

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκαν σε €2.529,4 εκατ. έναντι € 2.762,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κυρίως λόγω μειωμένων εσόδων στο τομέα ενέργειας αλλά και αυξημένων εσόδων από του τομείς των κατασκευών και των παραχωρήσεων.

Συγκεκριμένα:

  • Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα € 991,6 εκατ. έναντι € 649,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, αποδιδόμενα στην αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε έργα δημοσίου και ιδιωτών και στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου.
  • Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα € 166,0 εκατ. έναντι € 152,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, σε συνέχεια της αύξησης της κίνησης στη Νέα και Κεντρική Οδό, αλλά και της διευρυμένης σταδιακής λειτουργίας του έργου διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο.
  • Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 1.444,6 εκατ. έναντι € 2.076,4 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω των χαμηλότερων τιμών ενέργειας και των πιο ήπιων ανεμολογικών συνθηκών σε σχέση με την προηγούμενη εξεταζόμενη περίοδο.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκε το Εννεάμηνο του 2023 σε € 396,3 εκατ. έναντι € 404,8 εκατ. το Εννεάμηνο του 2022. Συγκεκριμένα:

  • Στον τομέα της κατασκευής, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σε € 80,0 εκατ. έναντι € 45,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, λόγω της αύξησης των εσόδων κατασκευής και της διατήρησης σε ικανοποιητικό επίπεδο του περιθωρίου κέρδους των εν εξελίξει έργων.
  • Στον τομέα των παραχωρήσεων, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε στα € 114,7 εκατ. έναντι € 82,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.
  • Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα € 220,4 εκατ. έναντι € 296,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022 κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από πωλήσεις ενέργειας.

Σημειώνεται ότι η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά το Εννεάμηνο του 2023 ανήλθε σε € 293,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 σε συνέχεια της αυξημένης κερδοφορίας από τους τομείς των υποδομών (κατασκευή-παραχωρήσεις) αλλά και ΑΠΕ (κατά το Γ ‘Τρίμηνο) και εξαιρουμένης της συνεισφοράς του Τομέα Συμβατικής Παραγωγής, Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας (η κερδοφορία του τομέα κατά το 2022 είχε επηρεαστεί από την υψηλή μεταβλητότητα στις αγορές ενέργειας),

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε € 251,3 εκατ. έναντι € 243,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 166,7 εκατ. έναντι € 133,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε € 99,5 εκατ. για το Εννεάμηνο του 2023 έναντι € 68,5 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου του 2023 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα συνολικού κέρδους € 10,7 εκατ. έναντι συνολικής ζημίας € 24,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε € 88,8 εκατ., έναντι € 93,2 εκατ. για το Εννεάμηνο του 2022.

Τα ελεύθερα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε € 1.430,3 εκατ. την 30.09.2023 (μην περιλαμβανομένων δεσμευμένων καταθέσεων ύψους € 101,3 εκατ.) έναντι € 1.491,7 την 31.12.2022. Το σύνολο του Καθαρού Χρέους με αναγωγή μετά των δεσμευμένων καταθέσεων στις 30.09.2023 διαμορφώθηκε σε 448,8 εκατ., ενώ το Καθαρό Χρέος χωρίς αναγωγή (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των project finance facilities) διαμορφώνεται στα 1.181,3 εκατ.

Ο συντελεστής Καθαρό Χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και των επιχορηγήσεων προς επιστροφή /Προσαρμοσμένο EBITDA(1) για τον Όμιλο στο τέλος του Εννεάμηνου του 2023 διαμορφώθηκε σε 2.5x έναντι 2.8x κατά το τέλος του Εννεάμηνου του 2022 και 2.1x το τέλος 2022.

Προοπτικές – Outlook

Δεδομένου του μεγέθους και της δυναμικής που έχει πλέον αναπτύξει ο Όμιλος προσβλέπει σε σημαντική περαιτέρω ενίσχυση κατά τις επόμενες περιόδους, ενώ τα χαρακτηριστικά των έργων του χαρτοφυλακίου διασφαλίζουν υψηλή ορατότητα ταμειακών ροών και αποδόσεων για τους μετόχους.

Πιο αναλυτικά:

  • Στον τομέα κατασκευής, δεδομένου του υψηλού ανεκτέλεστου των € 5,5 δισ. και της δυνατότητας του Ομίλου να προχωράει στην απρόσκοπτη εκτέλεση των έργων, αναμένεται η κατασκευαστική δραστηριότητα να παραμείνει υψηλή τις επόμενες περιόδους και να συνεχίσει να ενισχύει την κερδοφορία του Ομίλου. Επιπρόσθετα, οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα είναι θετικές, καθώς ο προϋπολογισμός των νέων έργων που θα βγουν προς δημοπράτηση στα επόμενα χρόνια θα ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ.
  • Ο τομέας παραχωρήσεων αναμένεται να είναι βασικός μοχλός ενίσχυσης και δημιουργίας αξίας για τον Όμιλο και τους μετόχους του δεδομένου του μεγέθους και των χαρακτηριστικών των έργων που βρίσκονται αυτή την στιγμή προς υλοποίηση και αναμένεται να ωριμάσουν σταδιακά. Σημαντική συνεισφορά σε αυτό θα έχει και η παραχώρηση της Αττικής Οδού, ενός έργου με ιδιαίτερα ελκυστικό προφίλ ρίσκου/απόδοσης, που έρχεται να συμβάλλει περαιτέρω στη διασφάλιση σημαντικών, σταθερών και μακροπρόθεσμων χρηματικών ροών. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία νέων έργων παραχώρησης (ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο Καλαμάτας κ.ά.) καθώς και διαφόρων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κι έργων υποδομής και κτιριακών έργων ανά την Ελλάδα, αξιοποιώντας τη βαθιά του εξειδίκευση και υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση.
  • Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο στις ΑΠΕ έχοντας πλέον υπό κατασκευή το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης 680 MW στην Αμφιλοχία. Επίσης, σταδιακά από το τέλος του τρέχοντος έτους και εντός του 2024 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η κατασκευή νέων πάρκων (κυρίως φωτοβολταϊκών) στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη άνω των 550 MW. Παράλληλα, ο Όμιλος προχωρά τις διαδικασίες για την ωρίμανση έργων διαφόρων τεχνολογιών (π.χ. υδροηλεκτρικά, αποθήκευση, υβριδικά κ.α.) στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική ισχύς των έργων σε λειτουργία, υπό κατασκευή και έτοιμων προς κατασκευή ανέρχεται πλέον σε 2.500 MW.
  • Στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό ο Όμιλος πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους ιδιώτες παρόχους ενέργειας, ενώ η ισχυρή παρουσία του και η καθετοποίηση στο κομμάτι της παραγωγής προσφέρει σημαντικά οφέλη και συνέργειες.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα