“Κούρεμα” ενοικίων Μαρτίου: Υποχρεωτικές οι δηλώσεις COVID

“Κούρεμα” ενοικίων Μαρτίου: Υποχρεωτικές οι δηλώσεις COVID
Ενοικιαστήρια - Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Μετά την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021 θα πρέπει να γίνει, μεταγενέστερα, η υποβολή δήλωσης COVID για την αποζημίωσης του μηνός αυτού, μέχρι και την Παρασκευή, 14.5.2021.

Υποχρεωτική είναι τελικά η δήλωση COVID από τους ιδιοκτήτες για τα ενοίκια που εισέπραξαν τον περασμένο Μάρτιο, με βάση νεότερη υπουργική απόφαση (ΓΔΟΥ 400/2021).

Αυτό, παρά το γεγονός ότι στα τέλη Μάρτη είχε γίνει γνωστό ότι οι φορολογούμενοι που εκμισθώνουν ακίνητα θα πληρωθούν από το κράτος για τα μηδενικά ενοίκια του Μαρτίου χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν δήλωση Covid στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μια διαδικασία που μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωτική για να ανοίξει ο δρόμος των αποζημιώσεων..

Αναλυτικά στη νεότερη υπουργική απόφαση (ΓΔΟΥ 400/2021) αναφέρεται ότι μετά την προκαταβολή των ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνός Μαρτίου 2021 θα πρέπει να γίνει, μεταγενέστερα, η υποβολή δήλωσης COVID για την αποζημίωσης του μηνός αυτού, μέχρι και την Παρασκευή, 14.5.2021.

Έτσι ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον μήνα Μάρτιο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την αποζημίωση, υποχρεούται να υποβάλλει «Δήλωση Covid» μέχρι τις 14 Μαΐου 2021.

Σε περιπτώσεις που δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» εντός της προθεσμίας, το ποσό της αποζημίωσης που εισπράχτηκε καθίσταται απαιτητό και ξεκινά η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

Επίσης καθορίζεται ότι η διαδικασία καταβολής του ποσού της αποζημίωσης σε νέους δικαιούχους για τον μήνα Μάρτιο που δεν είχαν υποβάλλει «Δήλωση Covid» θα καθοριστεί με νέα απόφαση.

Ουσιαστικά με τις δηλώσεις COVID Μαρτίου η ΑΑΔΕ θα ενημερωθεί για το εάν ιδιοκτήτες εισέπραξαν τον Μάρτιο ακριβώς το ίδιο μειωμένο ενοίκιο με το Φεβρουάριο. Εάν π.χ. κάποιος ιδιοκτήτης εισέπραξε τον Μάρτιο ολόκληρο το ενοίκιο η μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με τον Φεβρουάριο θα πρέπει να επιστρέψει την αναλογική διαφορά της αποζημίωση του Μαρτίου που του προκαταβλήθηκε.

Στο μεταξύ χτες ΑΑΔΕ χτες έγιναν καταβολές αποζημιώσεων συνολικού ύψους 182,5 εκατ. ευρώ για τα απωλεσθέντα ποσά ενοικίων των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου σε 269.461 ιδιοκτήτες ακινήτων εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν είτε να μην εισπράξουν καθόλου ενοίκια τους μήνες αυτούς από τους επιχειρηματίες μισθωτές τους είτε υποχρεώθηκαν να εισπράξουν τα ενοίκια των μηνών αυτών μειωμένα κατά 40%.

Δηλαδή, η αποζημίωση για τον μήνα Μάρτιο δόθηκε ταυτόχρονα με την αποζημίωση για τον μήνα Φεβρουάριο. Όμως οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 14 Μαΐου τις δηλώσεις COVID για τον Μάρτιο.

Εντός των προσεχών ημερών θα εκδοθεί μια ακόμη απόφαση από τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο με την οποία θα ξεκαθαρίζεται τι ισχύει με τις μειώσεις ενοικίων στις περιπτώσεις υπεκμισθώσεων. Συγκεκριμένα, θα ξεκαθαρίζεται ποιος είναι ο δικαιούχος της ωφέλειας της μείωσης του μισθώματος ή της απαλλαγής από το μίσθωμα και ποιος είναι ο δικαιούχος είσπραξης της ισχύουσας κατά περίπτωση αποζημίωσης (είτε του 80% είτε του 20% του μισθώματος).

Με βάση πάντως το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης (ΓΔΟΥ 400/2021):

1. Ειδικά για το μήνα Μάρτιο 2021 προκαταβάλλεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα κριτήρια της παρούσας απόφασης το ποσό της αποζημίωσης ως εξής:

α) για τα πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021:

i) ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά πρόσωπα και

ii) εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης του μηνιαίου μισθώματος.

Η καταβολή των ως άνω ποσών θα διενεργείται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2. Η προκαταβολή του ποσού της αποζημίωσης για τον μήνα Μάρτιο 2021 διενεργείται στους δικαιούχους είσπραξης, που έχουν υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid») για το μήνα Φεβρουάριο 2021, , υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

β) Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

γ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

δ) Ο μισθωτής-επιχείρηση να είναι κατά περίπτωση δικαιούχος απαλλαγής της υποχρέωσης καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Μάρτιο 2021 βάσει των ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α’ και Πίνακα Β’ της Α.1063/2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών.

ε) Να τελεί σε αναστολή για τον μήνα Μάρτιο η σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης, του μισθωτή ή συζύγου/ έτερου μέρος συμφώνου συμβίωσης.

στ) Να τελεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας, για τον μήνα Μάρτιο, ενός τουλάχιστον γονέα με τέκνο – εξαρτώμενο μέλος το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του.

Η προκαταβολή υπολογίζεται αναλογικά με τις ημέρες που διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης και σε περίπτωση διακοπής της μισθώτριας επιχείρησης τον μήνα Μάρτιο 2021 αναλογικά με τις ημέρες που παρέμεινε ενεργή.

3. Η προκαταβολή της αποζημίωσης για τον μήνα Μάρτιο 2021, πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, από την Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το ποσό της αποζημίωσης προκαταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα