Τράπεζα Πειραιώς: Έκτακτη ΓΣ στις 10 Δεκεμβρίου με θέμα την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας

Τράπεζα Πειραιώς: Έκτακτη ΓΣ στις 10 Δεκεμβρίου με θέμα την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας
Υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Eurokinissi

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης την 17η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 10 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, καλεί τους μετόχους το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, με βασικό θέμα την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νέα εταιρεία.

Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Θέμα 1ο: (α) Έγκριση (i) της διάσπασης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί και θα λάβει άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (και δη της παρ. 5 αυτού ως προς την ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού), ως και των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 3 και 59-74 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, (ii) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, συμπεριλαμβανομένου του Ισολογισμού Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.07.2020, και (iii) της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου κατά την 31.07.2020, καθώς και για την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης,

(β)Υποβολή και έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης (νέας) εταιρείας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος τραπεζικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της νέας εταιρείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

(γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του Καταστατικού της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», συνεπεία της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 3ο: Ορισμός της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου της διασπώμενης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, σε συνέχεια της απόσχισης του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 17η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις οδηγίες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Τράπεζας, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Δεκεμβρίου 2020 και η τυχόν Επαναληπτική της θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον Καταστατικό της Τράπεζας, υπό τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να συμμετάσχουν από απόσταση μέσω επιστολικής ψήφου, στην ψηφοφορία επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου 2020 και της τυχόν Επαναληπτικής της, που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα