Τράπεζα Πειραιώς: Οι όροι της Αύξησης κεφαλαίου μέχρι 1,38 δις. ευρώ

Τράπεζα Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς EUROKINISSI

Θα εκδοθούν 1,2 δισ. μετοχές με εύρος διάθεσης μεταξύ 1 με 1,15 ευρώ ανά μετοχή. Το 15% της έκδοσης στην Ελλάδα. Εγκρίθηκε η παροχή προτιμησιακής μεταχείρισης για τους Έλληνες υφιστάμενους μετόχους.

Στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και κατά 1,38 δις. ευρώ θα προχωρήσει τελικά η Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με όσα αποφάσισε αργά το απόγευμα της Παρασκευής η διοίκηση του Ομίλου.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες κατά την διάρκεια της συνεδρίασής του το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε ότι κατά τη διαδικασία της ΑΜΚ θα εκδοθούν 1.200.000.000 νέες μετοχές, με το εύρος τιμής να διαμορφώνεται από 1 ευρώ μέχρι 1,15 ευρώ στο ανώτατο όριο. Στόχος, η αύξηση κεφαλαίου κατά 1,2 εώς 1,38 δισ. ευρώ, με το πιθανότερο σενάριο το ποσό να πλησιάζει περισσότερο προς το άνω όριο των 1,38 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει την ερχόμενη Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και θα κλείσει την Παρασκευή 23 Απριλίου.

Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. της Πειραιώς ενέκρινε την παροχή προτιμησιακής μεταχείρισης για τους Έλληνες υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετέχουν στη δημόσια εγγραφή (ελληνικό βιβλίο). Ειδικότερα, θα δοθεί η δυνατότητα να λάβουν όσες νέες μετοχές απαιτούνται για να διατηρήσουν αμετάβλητο το ποσοστό τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετοχών, μετά την ΑΜΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες ως «παλαιοί» μέτοχοι θεωρούνται όσοι είχαν μετοχές πριν την αναστολή διαπραγμάτευσης του τίτλου για το reverse split, δηλαδή την περασμένη Τρίτη. Η κατανομή των μετοχών στην ΑΜΚ θα γίνει σε αναλογία 15% Ελλάδα και 85% εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι τα νέα κεφάλαια θα αντληθούν με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό και δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Θα προβλέπεται καταρχήν επιμερισμός σε 10% (ενδεικτικά) κατανομή για το σκέλος της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε υφιστάμενους μετόχους.

Θα καθοριστεί εύρος τιμών (ελάχιστη - μέγιστη) για την εγγραφή στο βιβλίο προσφορών και τη δημόσια προσφορά. Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί από το βιβλίο προσφορών στην ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και θα είναι κοινή και για τα δύο σκέλη της ΑΜΚ, δηλ. την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό και τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα εγγράφονται υποχρεωτικά στην ανώτατη τιμή του εύρους. Η προνομιακή κατανομή σε υφιστάμενους μετόχους θα αφορά μόνο τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, όχι την ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό. Αν και η ΑΜΚ δεν θα διενεργηθεί με δικαίωμα προτίμησης, εντούτοις η Τράπεζα θα δώσει προτεραιότητα στην ικανοποίηση του ύψους της συμμετοχής που θα εκδηλώσουν οι υφιστάμενοι μέτοχοί της, προστατεύοντας πλήρως και τους μικρομετόχους.

Το ΤΧΣ θα διατηρήσει τουλάχιστον το 26,42% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς μετά την ΑΜΚ.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, 19 Απριλίου, ξεκινά πάλι η διαπραγμάτευση των μετοχών μετά το reverse split, κατά το οποίο η τιμή αναπροσαρμόστηκε και θα ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση από τα 4,78 ευρώ. Το reverse split έγινε με αναλογία 16,5 παλαιές για κάθε 1 νέα μετοχή, με αύξηση της ονομαστικής αξίας από τα 6 ευρώ στα 99 ευρώ και στη συνέχεια με μείωση από τα 99 ευρώ στο 1 ευρώ (ονομαστική τιμή) και με μείωση του αριθμού μετοχών στα 50,3 εκατ. τεμάχια από 831.059.164, με στόχο τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,9 δισ. και τη δημιουργία ειδικού αποθετικού.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς

Η εταιρεία με την επωνυμία "Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε." ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2021, ενέκρινε, κατόπιν της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε δυνάμει της από 07.04.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, μεταξύ άλλων θεμάτων, τα ακόλουθα:

(1) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι και €1.200.000.000, με την καταβολή μετρητών, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και την έκδοση μέχρι και 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο του συνολικού ονομαστικού ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου διαιρούμενο με την ονομαστική αξία €1,00 της καθεμίας μετοχής. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών.

(2) Ότι οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν:

i. στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η "Δημόσια Προσφορά"), και

ii. εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με ιδιωτική τοποθέτηση, βάσει σχετικής εξαίρεσης από τις απαιτήσεις δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου βάσει του Κανονισμού και άλλων εφαρμοστέων νομοθετικών προβλέψεων

Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς εντός του τρέχοντος μηνός θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση και θα συμπίπτουν με εκείνες της Διεθνούς Προσφοράς.

(3) Το εύρος τιμών για τη διάθεση των Νέων Μετοχών, ήτοι ελάχιστη τιμή €1,00 και μέγιστη τιμή €1,15 ανά Νέα Μετοχή.

(4) Ότι η τιμή διάθεσης για κάθε μία Νέα Μετοχή εντός του Εύρους Τιμών θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, σε συμφωνία με τους γενικούς συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, θα γνωστοποιηθεί μέσω ξεχωριστής ανακοίνωσης και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς.

(5) Ότι η προθεσμία για την καταβολή της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν θα υπερβεί τους τέσσερις (4) μήνες από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 25 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

(6) Ότι εάν το ποσό της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

(7) Ότι οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(8) Την αντίστοιχη με τα ανωτέρω τροποποίηση των άρθρων 5 "Μετοχικό Κεφάλαιο" και 25 "Ιστορική εξέλιξη μετοχικού κεφαλαίου" του Καταστατικού της Εταιρείας για την αποτύπωση της σχετικής μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

(9) Ότι η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα θα απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες επενδυτές όσο και σε ειδικούς επενδυτές και θα διενεργηθεί επί τη βάσει σχετικού ενημερωτικού δελτίου, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, και εν συνεχεία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστές διατάξεις.

(10) Ότι ο αριθμός των Νέων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές θα καθοριστεί στο τέλος της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές. Τουλάχιστον 15% των Νέων Μετοχών (που αντιστοιχεί σε 180.000.000 εκ των Νέων Μετοχών) και τουλάχιστον 85% των Νέων Μετοχών (που αντιστοιχεί σε 1.020.000.000 εκ των Νέων Μετοχών) θα επιμεριστεί κατ' αρχάς στους επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αντίστοιχα.

(11) Ότι οι ιδιώτες επενδυτές και ειδικοί επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με το μετοχολόγιό της που τηρείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΛΚΑΤ, τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μετά το Reverse Split που αποφασίσθηκε από την ΕΓΣ, και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση Νέων Μετοχών στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των Νέων Μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του Κατά Προτεραιότητα Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Κατά Προτεραιότητα Επενδυτές που εγγράφονται τόσο στη Δημόσια Προσφορά όσο και στη Διεθνή Προσφορά, εφόσον συντρέξει τέτοια περίπτωση, δεν θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής στη Δημόσια Προσφορά.

(12) Την παροχή εξουσιοδότησης σε στελέχη της Εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. να προβούν σε κάθε απαραίτητη ή αναγκαία δικαιοπραξία και ενέργεια για την υλοποίηση της σχετικής με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου απόφασης, να εξειδικεύσουν περαιτέρω τους όρους αυτής και κάθε άλλη τεχνική και διαδικαστική λεπτομέρεια, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού ενημερωτικού δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και να υπογράφουν και υποβάλουν κάθε απαιτούμενο ή αναγκαίο έγγραφο για την υλοποίηση των ως άνω αποφάσεων.

(13) Την κατ’ άρθρα 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και 9 παρ. 1 Ν.3016/2002, καθώς και την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενιαία ειδική έκθεση, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο. Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις Νέες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά θα περιλαμβάνονται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, για την έγκριση και διάθεση του οποίου θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες, Τράπεζα Πειραιώς
SHARE:

24Media Network