Τράπεζες: Επιστρέφουν οι ελληνικές διοικήσεις

Τράπεζες: Επιστρέφουν οι ελληνικές διοικήσεις
ISTOCKPHOTO

Με νομοσχέδιο που θα ισχύσει την 1η Ιουνίου καταργούνται τα αυστηρά κριτήρια επιλογής των μελών των ΔΣ των τραπεζών, ανοίγει ο δρόμος για την αποεπενδυση του ΤΧΣ μέχρι το 2025 με το τελευταίο να διατηρεί το Veto για τις αμοιβές και τα bonus των διοικήσεων.

Τέλος στον αφελληνισμό των διοικήσεων των ελληνικών τραπεζών βάζει το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για την αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του ΤΧΣ, με το τελευταίο να διατηρεί το δικαίωμα Veto για τις αμοιβές και τα μπόνους, αν και μέχρι το τέλος του 2025 θα πρέπει να έχει αποεπενδυθεί από τις συστιμικές τράπεζες.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε  προς διαβούλευση μέχρι τις 13 Μαΐου και προβλέπει την έναρξη ισχύς του νέου νόμου από την 1η Ιουνίου  καταργούνται μια σειρά από αυστηρά κριτήρια για μέλη Δ.Σ, που επιβλήθηκαν, λόγω λήψης κρατικής βοήθειας δίνοντας ουσιαστικά πίσω στους μετόχους των τραπεζών την ελευθερία σύνθεσης των Διοικητικών Συμβουλίων.

Σύμφωνα με τους όρους του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου  παύει η υποχρέωση να διαθέτει το μέλος του Δ.Σ τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή των επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων, ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη, τουλάχιστον 3 χρόνια ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Επιπρόσθετα, καταργούνται τα ισχύοντα κριτήρια σύνθεσης Δ.Σ, τα οποία επιβάλουν το Δ.Σ τράπεζας, στην οποία συμμετέχει το ΤΧΣ ως μέτοχος, να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 εμπειρογνώμονες, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, με επαρκείς γνώσεις και διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 χρόνια ως μέλη διεθνούς τραπεζικού ομίλου, που δεν δραστηριοποιείται στην εγχώρια αγορά.

Ταυτόχρονα, αίρεται η δικλείδα ότι τα παραπάνω μέλη δεν πρέπει να είχαν οποιαδήποτε σχέση με πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά τα προηγούμενα 10 χρόνια, όπως και η υποχρέωση τουλάχιστον ένα μέλος του ΔΣ να έχει σχετική εξειδίκευση και τη διεθνή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διαχείριση κινδύνων ή τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Τέλος, διατηρείται η υποχρέωση να μην έχουν διατελέσει τα μέλη Δ.Σ, κατά τα τελευταία 4 χρόνια, πριν το διορισμό τους, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα (Αρχηγός Κράτους, πρόεδρος κυβέρνησης, ανώτερος πολιτικός αξιωματούχος, ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος, δικαστικός ή στρατιωτικός υπάλληλος, ή να έχουν σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος).

Αποεπένδυση από τις τράπεζες μέχρι το τέλος του 2025

Παράλληλα ξεκαθαρίζεται και η στρατηγική αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τις τράπεζες που συμμετέχει μέχρι τα τέλη του 2025. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέχρι τότε, το ΤΧΣ θα πρέπει να έχει μηδενίσει τις συμμετοχές του από την Εθνική Τράπεζα (40,3%), Τράπεζα Πειραιώς (27,3%), Alpha Bank (9%), Eurobank (1,4%) και Attica Bank (62,93%).

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το ΤΧΣ θα μπορεί να διαθέτει τις μετοχές που κατέχει σε πιστωτικά ιδρύματα τμηματικά ή εφάπαξ, βάσει στρατηγικού πλάνο το οποίο θα εκπονείται με ειδικό σύμβουλο και θα εγκρίνεται από το υπ. Οικονομικών. Η διάθεση των μετοχών θα γίνεται μέσω βιβλίου προσφορών, η τιμή διάθεσης και το ελάχιστο ποσοστό κάλυψης θα ορίζονται από το ΔΣ του ΤΧΣ, με βάση την έκθεση αποτίμησης του συμβούλου διάθεσης. Παράλληλα, υπάρχει η υποχρέωση για μία επιπλέον γνώμη/έκθεση άλλου ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου, με κύρος και διεθνή εμπειρία σε θέματα αποτίμησης πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στην περίπτωση πώλησης πακέτων μετοχών από το Ταμείο, ο Υπουργός Οικονομικών λαμβάνει τις σχετικές εκθέσεις και αποτιμήσεις και έχει δικαίωμα βέτο, αν η προτεινόμενη τιμή διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων αυτών. Η πώληση των μετοχών δεν επιτρέπεται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που μπορεί να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το δημόσιο.

Παραμένει το δικαίωμα veto για αμοιβές και bonus

Την ίδια στιγμή παραμένει το δικαίωμα veto για bonus προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη Δ.Σ και ανώτατα τραπεζικά στελέχη (γενικοί διευθυντές/αναπληρωτές γενικοί), εφόσον ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων, ως προς το σύνολο των δανείων παραμένει άνω του 10%.

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι αποδοχές των μελών του Δ.Σ δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πάσης φύσης πρόσθετες απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται για το χρονικό διάστημα συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης (ανακεφαλαιοποιήσεις 2012-15).

Με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, τροποποιείται η παραπάνω δυνατότητα και περιορίζεται ως εξής: για όσο διάστημα ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων και χρεωστικών τίτλων υπερβαίνει το 10%, οι σταθερές αποδοχές του πρόεδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όσων έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και των αναπληρωτών τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παράλληλα με τον νέο νόμο καταργούνται:

  • Η αξιολόγηση από το ΤΧΣ, με τη βοήθεια ανεξάρτητου συμβούλου, του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών, καθώς και η παρεπόμενη υποβολή προτάσεων για βελτιώσεις/αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση.
  • Τα κατ’ ελάχιστον κριτήρια, που ισχύουν με το υφιστάμενο νόμο λειτουργίας του ΤΧΣ, για την αξιολόγηση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών τραπεζών στις οποίες συμμετέχουν.
  • Το δικαίωμα του ΤΧΣ να ζητεί σύγκληση γενικής συνέλευσης καθώς και να εγκρίνει τον οικονομικό διευθυντή τραπεζών, στις οποίες συμμετέχει.
  • Η δυνατότητα του ΤΧΣ να ασκεί βέτο (δικαίωμα αρνησικυρίας) για θέματα, που σχετίζονται με συστημική ευστάθεια ( εφόσον συντρέχει κίνδυνος για καταθέσεις κά).

Αλλαγές τέλος επέρχονται και στην δομή του Ταμείου καθώς το υφιστάμενο πλαίσιο διοίκησης που περιλαμβάνει το 7μελές Γενικό Συμβούλιο και την 3μελής Εκτελεστική Επιτροπή αντικαθίσταται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 9 μέλη – 6 μη εκτελεστικά και 3 εκτελεστικά.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Τράπεζες, Υπουργείο Οικονομικών
SHARE:

24Media Network