Δασικοί χάρτες: Έρχονται αλλαγές στις οικοδομικές άδειες

Δασικοί χάρτες: Έρχονται αλλαγές στις οικοδομικές άδειες

Τροπολογία του Υ.Π.ΕΝ. απλοποιεί τις διαδικασίες σε σχέση με τους δασικούς χάρτες. Ποια είναι τα νέα δεδομένα για τους πολίτες. Διευκόλυνση σε τεχνικό επίπεδο για τους αγρότες

Νέα δεδομένα που θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή των πολιτών, στην προσπάθεια να ρυθμίσουν θέματα που έχουν σχέση με τους δασικούς χάρτες διαμορφώνει υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.). ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Με την τροπολογία βελτιώνονται στοιχεία της παλαιότερης δασικής νομοθεσίας (όχι της πρόσφατης των δασικών χαρτών), με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών, των οικονομικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:

Οικοδομικές άδειες

Απελευθερώνεται η έκδοση οικοδομικών αδειών, οι οποίες μπορούν να εκδοθούν, άμεσα μετά την λήξη της υποβολής αντιρρήσεων, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και έκδοση από τη Διεύθυνση Δασών του νομού βεβαίωσης, ότι η έκταση είναι ΑΑ, δηλαδή υπήρξε ανέκαθεν μη δασική (εφόσον δεν έχουν ασκηθεί αντιρρήσεις,ή δεν είναι στις εξαιρέσεις από την αναδάσωση). Με την επιλογή αυτή δεν χρειάζεται να περιμένει ο πολίτης τη μερική κύρωση του χάρτη, κάτι που αποτελεί επιτάχυνση τουλάχιστον δύο μηνών.

Απαλλάσσονται οι πολίτες από την υποχρέωση να απευθύνονται στη Δασική Υπηρεσία για βεβαίωση του χαρακτήρα της έκτασης. Ο δασικός χάρτης, είτε αναρτημένος είτε κυρωμένος, είναι ένα έγκυρο δημόσιο έγγραφο. Ο οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Δίνεται η δυνατότητα να βεβαιώνει τον χαρακτήρα της έκτασης επάνω στο τοπογραφικό διάγραμμα ο συντάκτης αυτού.

Δεν χρειάζεται πλέον να προσφεύγουν οι πολίτες στη Δασική Υπηρεσία για να αποκτήσουν βεβαίωση για το χαρακτήρα της έκτασης. Μειώνεται με αυτό τον τρόπο η γραφειοκρατία και βελτιώνεται η σχέση πολίτη-δημοσίου. Ο συντάκτης του τοπογραφικού είναι υποχρεωμένος να αναφέρει αν το περιεχόμενο του χάρτη είναι προσωρινό ή οριστικό.

Οι πολίτες απαλλάσσονται, μετά την κύρωση του δασικού χάρτη, από την υποχρέωση να απευθύνονται στα κτηματολογικά γραφεία.

Στις περιοχές με κτηματογράφηση έπρεπε να προσφεύγουν στα κτηματολογικά γραφεία για να πάρουν πιστοποιητικό βεβαίωσης χαρακτήρα της έκτασης για τη μεταβίβαση δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, με αρκετές καθυστερήσεις. Με την τροπολογία δίνεται η αρμοδιότητα βεβαίωσης χαρακτήρα της έκτασης για τη μεταβίβαση δασικού χαρακτήρα εκτάσεων μόνο στις Διευθύνσεις Δασών των Νομών, με σκοπό να γίνεται άμεση η ανταπόκριση στα αιτήματα των πολιτών.

Προστίθεται, τέλος, διάταξη ότι όταν η έκταση δεν είναι δασικού χαρακτήρα δεν χρειάζεται το παραπάνω πιστοποιητικό και θα αναγράφει ο τοπογράφος στο τοπογραφικό ότι η έκταση είναι ΑΑ, δηλαδή ανέκαθεν μη δασική.

Παραχωρητήρια και δασικοί χάρτες

Δίνεται παράταση για τρία χρόνια ώστε να γίνουν τα προσωρινά παραχωρητήρια της δασικής νομοθεσίας οριστικά. Η προσωρινότητα είχε να κάνει, για παράδειγμα, με τη μη αποπληρωμή όλου του τιμήματος, ή άλλης υποχρέωσης. Το περιθώριο των τριών χρόνων μετατρέπει και τα προσωρινά παραχωρητήρια σε νόμιμες πράξεις της διοίκησης. Έτσι, δεν απαιτείται η υποβολή αντίρρησης από την πλευρά του κατόχου τους. Η έκταση βρίσκεται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης.

Δασωμένοι Αγροί

Στον 4467/2017 νομοθετήθηκε διάταξη με την οποία στις ρυθμίσεις των δασωμένων αγρών μπορούν να εντάσσονται και πρώην αγροτικές εκτάσεις που είχαν δασωθεί κάποτε, για τις οποίες είναι λυμένο το ιδιοκτησιακό έναντι του δημοσίου αλλά τώρα (όταν γίνεται η αίτηση του ενδιαφερόμενου και εξετάζεται η έκταση από τον Δασάρχη) μπορεί να μην έχουν δασικό χαρακτήρα. Αυτό επεκτείνεται και σε εκτάσεις με τίτλο έως το 2004. Άρα επιπλέον ισχύει και για πρώην αγροτικές εκτάσεις που ναι μεν είχαν δασωθεί κάποτε, για τις οποίες υπάρχουν τίτλοι μετά το 1946, αλλά όχι νεότεροι της 8-8-2004, αλλά τώρα (όταν γίνεται η αίτηση του ενδιαφερόμενου και εξετάζεται η έκταση από τον Δασάρχη) μπορεί να μην έχουν δασικό χαρακτήρα.

Συνολικά, λοιπόν, για τους δασωμένους αγρούς ισχύει ο παρακάτω Πίνακας, ο οποίος δίνει πολλές διευκολύνσεις σε πολίτες που βρίσκονται σε αναρτημένο δασικό χάρτη.

Οι πολίτες, αντί της αντίρρησης, θα πρέπει να εξετάζουν εάν μπορούν να μπουν στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν 998/79 περί δασωμένων αγρών.

Δασικοί χάρτες: Έρχονται αλλαγές στις οικοδομικές άδειες

Επιτροπές Δασολογίου

Με τον ν 4467/2017 επετράπη η λειτουργία των Επιτροπών Δασολογίου επί αναρτημένου δασικού χάρτη (προβλεπόταν μόνο επί κυρωμένου). Οι Επιτροπές Δασολογίου αποφαίνονται επί του ειδικότερου χαρακτηρισμού –Δ- του δασικού χάρτη, δηλαδή αν η έκταση είναι Δάσος ή χαρακτηρίζεται ως Δασική Έκταση. Διαπιστώθηκε, ωστόσο, ότι η σύστασή τους ήταν δύσκολη, λόγω της παλαιότερης πρόβλεψης να προεδρεύει σε όλες τις Επιτροπές Δασολογίου μιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο Διευθυντής Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

Με την τροπολογία, Πρόεδρος των Επιτροπών δασολογίου θα είναι ο Διευθυντής Δασών του Νομού. Έτσι απελευθερώνονται και επιταχύνονται οι Επιτροπές και, επομένως, απελευθερώνονται και οι επιτρεπτές επεμβάσεις/δραστηριοότητες επί δασικού χαρακτήρα εκτάσεων.

Επίσης, υπήρχε η πρόβλεψη για επιλογή ως γραμματέα των επιτροπών υπάλληλου Δ.Ε. διοικητικού υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός τέτοιων υπαλλήλων. Για τον λόγο αυτό, αίρεται η αδυναμία αυτή, θέτοντας ως γραμματέα υπάλληλο Δ.Ε. των οικείων Δασικών Υπηρεσιών.

Τεχνητές φυτείες

Πριν τον ν 4280/2014 μπορούσαν να χαρακτηρίζονται ως δάση και οι τεχνητές φυτείες που προέκυψαν από προγράμματα δάσωσης. Με το ν 4280/2014 αυτές έχουν εξαιρεθεί από τη δασική νομοθεσία.

Με την τροπολογία προβλέπεται να εκδίδεται διαπιστωτική πράξη που να χαρακτηρίζει αυτές τις εκτάσεις (τεχνητές φυτείες), ως εκτός δασικής νομοθεσίας(διότι είναι τεχνητές φυτείες που δημιουργήθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους για προγράμματα δάσωσης).

Τακτοποίηση εκτάσεων και λοιπών επεμβάσεων

Αποτελεί νομοτεχνική βελτίωση για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση μεταξύ 1975-2007.Ουσιαστικά απαλείφονται σημαντικοί περιοριστικοί όροι που αφορούν εκτάσεις στις οποίες έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια ένα αγροτικό περιβάλλον.

Δίνεται, επίσης, παράταση τριών ετών για τη νομιμοποίηση υφιστάμενων επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, όπως κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, Ιεροί Ναοί, χιονοδρομικά κέντρα, έργα ύδρευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ, κατασκηνώσεις, κτλ.

Περί Δασικών Συνεταιρισμών

Αποτελεί Νομοτεχνική βελτίωση του Ν. 4423/2016. Ο Νόμος προβλέπει ότι οι δασικοί συνεταιρισμοί συστήνονται με 21 άτομα.

Σε δύο σημεία του νόμου προβλέπεται ότι αυτοί διαλύονται όταν η σύνθεσή τους πέσει κάτω από 25 άτομα. Με νομοτεχνική ρύθμιση διορθώνουμε αυτό το λάθος.

Επτά ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας 28 δήμοι δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει στοιχεία στους δασικούς χάρτες

Μόλις 7 ημέρες πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών και, όπως επισημάνει το υπουργείο Περιβάλλοντος, λήγουν και οι παρατάσεις που έχουν θεσμοθετηθεί για τους δήμους της χώρας για να οριοθετήσουν τους οικισμούς και τις οικιστικές πυκνώσεις στους δασικούς χάρτες. Παρόλα αυτά, 28 δήμοι από τους 120 που βρίσκονται σε ανάρτηση δασικών χαρτών, δεν το έχουν πράξει, παρά το γεγονός ότι ήταν υποχρεωμένοι να το έχουν ολοκληρώσει από τον Μάιο 2016.

Ήδη, κατά τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών το 48% των ΟΤΑ που είχαν αναρτημένο χάρτη έχει αποστείλει στοιχεία και έχουμε φτάσει σήμερα σε ποσοστό ενσωμάτωσης στοιχείων 77%. Δηλαδή στο 77% των ΟΤΑ οι πολίτες δεν χρειάζεται να υποβάλλουν αντίρρηση στις περιοχές των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων.

Οι 28 δήμοι που δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει στοιχεία στην εφαρμογή της ΕΚΧΑ ΑΕ - Κτηματολόγιο είναι ακόμα ασυνεπείς ως προς την υποχρέωσή τους είναι οι εξής:

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

2. ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

3. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

4. ΔΕΛΤΑ

5. ΔΟΞΑΤΟΥ

6. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

7. ΔΩΔΩΝΗΣ

8. ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

9. ΚΑΒΑΛΑΣ

10. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

11. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

12. ΚΙΜΩΛΟΥ

13. ΚΟΝΙΤΣΑΣ

14. ΜΕΤΣΟΒΟΥ

15. ΜΗΛΟΥ

16. ΜΥΚΟΝΟΥ

17. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

18. ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

19. ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

20. ΟΙΧΑΛΙΑΣ

21. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

22. ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

23. ΣΙΘΩΝΙΑΣ

24. ΣΙΦΝΟΥ

25. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

26. ΣΠΕΤΣΩΝ

27. ΧΙΟΥ

28. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Όπως επισημαίνει, για μια ακόμη φορά, το ΥΠΕΝ, οι ανωτέρω ΟΤΑ οφείλουν να επισπεύσουν την αποστολή στοιχείων στο Κτηματολόγιο ώστε να μην υπάρχουν συνέπειες στις περιοχές κατοικίας εντός σχεδίου και εντός οικιστικών πυκνώσεων. Πολλοί από τους 28 Δήμους (αλλά όχι όλοι) βρίσκονται σε επικοινωνία με το υπουργείο για την ενσωμάτωση των στοιχείων.

Φάμελλος: Ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση για τους αγρότες

Οι δασικοί χάρτες ήταν από τα βασικά θέματα της ατζέντας του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλου, στη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ο κ. Φάμελλος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τις εξελίξεις στα παραπάνω ζητήματα, παρουσία του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Γιώργου Πατούλη.

Συγκεκριμένα, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στους δασικούς χάρτες προειδοποίησε ότι "όσοι Δήμοι δεν έχουν ενσωματώσει τα στοιχεία των οικιστικών πυκνώσεων στους δασικούς χάρτες, θέτουν σε αμφισβήτηση τα δικαιώματα των πολιτών στην περιοχή τους".

Ο αναπληρωτής υπουργός διευκρίνισε, για ακόμα μία φορά, ότι τα στοιχεία των οικιστικών πυκνώσεων δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με διαδικασία πολεοδομικής επέκτασης. Επίσης, προανήγγειλε ένα, ακόμη, βελτιωτικό εργαλείο για τους αγρότες, που θα αφορά στα συνοδευτικά στοιχεία της αίτησης που πρέπει να υποβάλουν για τις αλλαγές χρήσης, τις εκχερσώσεις και τις γεωργικές λειτουργίες σε πρώην δασική έκταση. Ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει παράταση στην υποβολή των αιτήσεων, αλλά διευκόλυνση σε τεχνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, τα τοπογραφικά ή άλλα στοιχεία θα μπορούν να συμπληρωθούν και εκ των υστέρων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Δασικοί Χάρτες: Παράταση για τα τοπογραφικά διαγράμματα

SHARE: