Alpha Bank: Προσαρμοσμένα κέρδη 330 εκατ. ευρώ το 2021

Alpha Bank: Προσαρμοσμένα κέρδη 330 εκατ. ευρώ το 2021
Alpha Bank Getty Images

Συνολικές εκταμιεύσεις δανείων ύψους 5,4 δισ. ευρώ. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανέρχεται σε 16,1%. Μονοψήφιος δείκτης NPEs μετά από πωλήσεις και τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων ύψους 16 δισ.

Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους ύψους 330 εκατ. ευρώ καταγράφει η Alpha Bank το 2021. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προέκυψαν από τη συναλλαγή Galaxy4 και καταγράφηκαν το β’ τρίμηνο, το αποτέλεσμα μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε -2,9 δισ. ευρώ, ποσό που είναι σύμφωνο με τις εκτιμήσεις και το Κεφαλαιακό Σχέδιο της Τράπεζας.

Όπως επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση το 2021 ολοκληρώθηκαν έντεκα συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων μη Εξυπηρετούμενων δανειακών χαρτοφυλακίων και τιτλοποιήσεων ύψους 16 δισ., Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναπτυξιακού χαρακτήρα ύψους 800 εκατ., επιχειρησιακών πρωτοβουλιών, εκδόσεων ομολόγων και άλλων διαρθρωτικών λύσεων για την περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού, αποδεικνύοντας την αποφασιστικότητα και την ικανότητα της Τράπεζας να φέρει εις πέρας ένα σύνολο προγραμματισμένων ενεργειών εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το Στρατηγικό της Σχέδιο.

Οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και τις ενέργειες εξυγίανσης του ισολογισμού, επιτεύχθηκαν νωρίτερα έναντι του αρχικού προγραμματισμού. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων μειώθηκε σε 13% από 42,5%, ενώ αναμένεται να διαμορφωθεί σε μονοψήφιο ποσοστό έως τα μέσα του 2022.

Το δ’ τρίμηνο 2021, καταγράφηκε ουσιαστική επέκταση του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων της Alpha Bank (+Ευρώ 0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση) μετά από μία 10ετή προσπάθεια εξυγίανσης του ισολογισμού. Οι νέες εκταμιεύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 5,4 δισ. το 2021 (Ευρώ 1,6 δισ. το δ’ τρίμηνο), παρέχοντας σημαντική στήριξη στην οικονομία. Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε Ευρώ 1,3 δισ. για το έτος, που προέκυψε από τη χορήγηση δανείων ύψους Ευρώ 1,6 δισ. σε επιχειρήσεις.

Η δυναμική του Δικτύου της Alpha Bank αποτελεί μοχλό ενίσχυσης των χορηγήσεων Wholesale Banking, καθώς η Τράπεζα ανταποκρίνεται δυναμικά και αναλαμβάνει σημαντικές χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις κυρίως στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των υποδομών. Η καθαρή πιστωτική επέκταση αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω και να ανέλθει σε Ευρώ 2,2 δισ. το 2022.

H αύξηση των χορηγήσεων δανείων και η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας είχαν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των Εσόδων από Προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 400,4 εκατ. το 2021, ενώ το δ’ τρίμηνο κατέγραψε επίδοση που ξεπερνά τον στόχο των Ευρώ 100 εκατ., για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Η αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων των εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, εξαιρουμένων των αμοιβαίων κεφαλαίων χρηματαγοράς, ανήλθε σε 41% σε ετήσια βάση.

Νέο υψηλό κατέγραψαν οι εγχώριες καταθέσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,8 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 41,6 δισ., κυρίως από καταθέσεις πρώτης ζήτησης, οι οποίες αποτελούν ποσοστό άνω του 80% των συνολικών εγχώριων καταθέσεων.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 5,3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 297,8 εκατ, ως αποτέλεσμα έκτακτου εσόδου ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. που καταγράφηκε το γ’ τρίμηνο του 2021 λόγω αναδιάρθρωσης μεγάλου επιχειρηματικού δανείου στην Κύπρο. Μη λαμβάνοντας υπόψη το εν λόγω έσοδο, το Καθαρό έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της εξυγίανσης του ισολογισμού καθώς και του αυξημένου κόστους χρηματοδότησης.

Tο δ’ τρίμηνο 2021, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 9,7% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα των εποχικά υψηλότερων εξόδων προβολής και διαφήμισης καθώς και φόρων. Για το 2021, τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση, λόγω της μείωσης των Δαπανών Προσωπικού. Η Τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει εξοικονόμηση κόστους ύψους Ευρώ 132 εκατ. εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό αναμένεται να λογιστικοποιηθεί εντός του 2022.

To δ’ τρίμηνο 2021, το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 135,8 εκατ. έναντι Ευρώ 219,4 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της μείωσης στο Καθαρό Έσοδο Τόκων και των υψηλότερων επαναλαμβανόμενων και «Εξαιρούμενων κονδυλίων». Σε ετήσια βάση, το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων μειώθηκε κατά 6,9% και ανήλθε σε Ευρώ 800,1 εκατ., καθώς η αρνητική επίπτωση στο Καθαρό Έσοδο Τόκων από τη μείωση στο χαρτοφυλάκιο των δανείων, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των συναλλαγών (Galaxy, Cosmos), αντισταθμίστηκε μερικώς από τη θετική συνεισφορά του Προγράμματος TLTRO III στο Καθαρό Έσοδο Τόκων και από τα αυξημένα καθαρά έσοδα από προμήθειες.

Η επίπτωση των συναλλαγών ΜΕΑ ανήλθε σε Ευρώ 423 εκατ. το δ’ τρίμηνο, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης της περιμέτρου των δανείων των συναλλαγών “Orbit” και “Sky”, στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση» εν όψει της αναμενόμενης εκποίησής τους.

Βασίλης Ψάλτης: Πετύχαμε σημαντικούς στρατηγικούς στόχους

«Το 2021 η Alpha Bank πέτυχε μία σειρά από σημαντικούς στρατηγικούς στόχους, γεγονός που της επιτρέπει να προχωρήσει αποφασιστικά στην επόμενη φάση του μετασχηματισμού της», τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος.

«Έχοντας ισχυροποιήσει τον ισολογισμό μας και με ανανεωμένη αυτοπεποίθηση, είμαστε έτοιμοι να επιτελέσουμε τη βασική μας αποστολή που είναι να στηρίξουμε ενεργά την Πρόοδο, παραμένοντας στο πλευρό των Πελατών μας εντός και εκτός Ελλάδος, ώστε να αντιμετωπίσουν τις αδιαμφισβήτητες προκλήσεις του τρέχοντος έτους. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η Alpha Bank ολοκλήρωσε επιτυχώς 11 συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων πωλήσεων και τιτλοποιήσεων ΜΕΑ ύψους 16 δισ., βάζοντας έτσι σε τροχιά την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού ΜΕΑ έως τα μέσα του 2022 και την αντιμετώπιση της κληρονομιάς της κρίσης.

Μάλιστα, στο δ’ τρίμηνο του 2021, καταγράφηκε σημαντική επέκταση του εγχώριου χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων της Alpha Bank μετά από μία 10ετή προσπάθεια εξυγίανσης του ισολογισμού. Η κεφαλαιακή μας θέση παραμένει ισχυρή με τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) να ανέρχεται σε 16,1%, και τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 σε 13,2%, ενώ η θετική επίπτωση από τις προγραμματισμένες ενέργειες επιχειρηματικής ανάπτυξης αναμένεται να αντισταθμίσει πλήρως τον αναμενόμενο αντίκτυπο από τις επικείμενες συναλλαγές ΜΕΑ, που προβλέπονται στο Στρατηγικό μας Σχέδιο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021, η Alpha Bank στήριξε την ελληνική οικονομία με συνολικές εκταμιεύσεις δανείων ύψους Ευρώ 5,4 δισ., περιλαμβανομένης της καθαρής πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις ύψους Ευρώ 1.6 δισ. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω εντός του 2022 με σημαντικές χρηματοδοτήσεις στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των υποδομών.

Η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των Εσόδων από Προμήθειες, ενώ, παράλληλα, στα υπό διαχείριση κεφάλαια των χαρτοφυλακίων asset management σημειώθηκε αύξηση της τάξεως του 37% σε ετήσια βάση. Οι εγχώριες καταθέσεις σημείωσαν αύξηση κατά 1 δισ. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 41,6 δισ., ως αποτέλεσμα της ενισχυμένης εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.

Η Alpha Bank καταγράφει επιταχυνόμενη πρόοδο ως προς τη μείωση του κόστους, έχοντας επιτύχει τους στόχους κερδοφορίας που είχαν τεθεί για το 2021, με Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων στο 5% και Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους σε Ευρώ 330 εκατ.

Η διένεξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ρίχνει σκιά αβεβαιότητας στις προοπτικές του τρέχοντος έτους, με απρόβλεπτες συνέπειες ως προς το ύψος του πληθωρισμού και τους ρυθμούς ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Παρόλα αυτά, ο υγιής και ισχυρός ισολογισμός μας και τα εν εξελίξει έργα μετασχηματισμού, προς όφελος των Πελατών και του Προσωπικού μας, μας επιτρέπουν να εστιάσουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας μας και στην εμπέδωση της θετικής μας συμβολής προς τους Πελάτες, τους Μετόχους και την Κοινωνία».

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα