Attica Bank: Χωρίς επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2020 από την KPMG

Attica Bank: Χωρίς επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2020 από την KPMG
Attica Bank Shutterstock

O ελεγκτικός οίκος KPMG διατυπώνει χωρίς επιφύλαξη ή παρατηρήσεις τη γνώμη ότι οι οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας της χρήσης 2020 παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την γενικότερη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας.

Η Attica Bank, δημοσίευσε κατά το νόμο σήμερα το πρωί τις ετήσιες ατομικές και οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της ελεγκτικής εταιρείας KPMG και την προβλεπόμενη αντίστοιχη έκθεση των ορκωτών της ελεγκτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας ο ελεγκτικός οίκος KPMG διατυπώνει χωρίς επιφύλαξη ή παρατηρήσεις τη γνώμη ότι οι οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας της χρήσης 2020 παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την γενικότερη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας, αναφέροντας χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ότι «Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της ΑΤΤΙCA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα») και των θυγατρικών αυτής (ο «Όμιλος») κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Με την εξέλιξη αυτή και σε αντίθεση με όσα περί του αντιθέτου ειπώθηκαν και γράφηκαν στο επίμαχο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνεται ότι η Attica Bank:

-Έγκαιρα ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα την 28η Απριλίου 2021, τηρώντας τις σχετικές προθεσμίες.

-Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 που αναρτήθηκαν σήμερα, μετά την έκθεση ελέγχου της KPMG, είναι απολύτως συνεπείς με το Δελτίο Αποτελεσμάτων που δημοσιεύθηκε την 28η/4/2021.

-Η καθυστέρηση προέκυψε λόγω των ενισχυμένων εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της KPMG, οι οποίες ακολουθούνται από τους Διεθνείς Ελεγκτικούς Οίκους. Επισημαίνεται ότι, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις των ορκωτών ελεγκτών έγιναν εξ αρχής αποδεκτές από την τράπεζα και ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ δεν γνωστοποιήθηκε καμία επιφύλαξη των ορκωτών ελεγκτών ως προς τα οικονομικά μεγέθη, όπως ρητά αναφερόταν στην ανακοίνωση της τράπεζας την 6η Μαίου 2021.

H μετοχή της Attica Bank επανήλθε σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η τράπεζα συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του τριετούς επιχειρηματικού της πλάνου, συνεργαζόμενη πάντα με τις εποπτικές αρχές και εφαρμόζοντας αντίστοιχες βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Σημειώνεται ότι η Attica Bank, ακολουθώντας συγκεκριμένο σχέδιο, οδεύει προς την επιτυχή ολοκλήρωση της εξυγίανσης της και το πέρασμά της σε πορεία ανάπτυξης με:

-Ισχυρό τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, με στόχο το διπλασιασμό των χορηγήσεων, το μηδενισμό ΜΕΔ/ΜΕΑ, τη συμμετοχή στον “ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ” και την βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, μέσω της ενεργοποίησης του αρ.27Α του Ν. 4172/2013.

-Αύξηση καταθέσεων 7,4% ετησίως με χαμηλότερο κόστος

-Αύξηση μεγεθών και βελτίωση κερδοφορίας

-Επαρκή εποπτικά κεφάλαια

-Ολοκλήρωση ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού

-Απεξάρτηση από τον μηχανισμό ELA

-Απεξάρτηση από τις εγγυήσεις του πυλώνα ΙΙ του ν.3723/2008

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Attica Bank «η δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2020 και με τη «βούλα» πλέον της KPMG, σηματοδοτεί την πλήρη και οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της Attica Bank. Η τράπεζα, απαλλαγμένη από τα βάρη του παρελθόντος – υψηλό απόθεμα ΜΕΑ, έκθεση άνω του 1 δισ. ευρώ στον ELA, κεφαλαιακό έλλειμα από το AQR/Stress Test 2015, – ολοκληρώνει θετικά τη δύσκολη και πολυσύνθετη προσπάθεια που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016. Ταυτόχρονα όμως, σηματοδοτεί τη μετάβαση και την επικέντρωση των προσπαθειών της, σε πορεία ανάπτυξης με την εφαρμογή του νέου, τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου. Σε εφαρμογή αυτής της στρατηγικής η Attica Bank, υιοθετώντας τις αρχές του sustainable banking, έχει στόχο τον διπλασιασμό των χορηγήσεων, βασιζόμενη στην άμεση ολοκλήρωση του ψηφιακού της μετασχηματισμού και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, στις υποδομές και στο περιβάλλον καθώς και των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων. Ιδιαίτερης αξίας για την τράπεζα είναι οι συνέργειες που αναπτύσσει προς την κατεύθυνση αυτή με το μέτοχό της ΤΜΕΔΕ»

Τα κύρια σημεία αυτής της εξυγίανσης είναι τα ακόλουθα:

– Ενεργητική επιχειρηματική στρατηγική για πλήρη Εξυγίανση και Μείωση πιστωτικού κινδύνου

Με κεντρικό στόχο την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της αναβαλλόμενης φορολογίας και με γνώμονα κατ’ αρχήν τη συμμόρφωση με το νέο εποπτικό πλαίσιο και περαιτέρω, την αύξηση των χρηματοροών που εισπράττει η τράπεζα, την βελτίωση της αποτιμησιακής αξίας των ομολόγων και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης, υλοποιείται και η τελευταία επανατιτλοποίηση (Ωμέγα). Με την ολοκλήρωσή της τα ΜΕΑ εκτός τιτλοποιήσεων που απομένουν στον ισολογισμό της τράπεζας ανέρχονται σε 8 εκατ. ευρώ, ποσοστό λιγότερο από 1% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Η Attica Bank γίνεται η πρώτη ελληνική τράπεζα με πρακτικά μηδενικά ΜΕΑ, χάρη στο εργαλείο των τιτλοποιήσεων .

Επιπρόσθετα, η διοίκηση της τράπεζας προτίθεται να εντάξει το senior note της ανωτέρω τιτλοποίησης στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ». Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο πρόγραμμα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) υπολογίζεται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων σε pro forma επίπεδο κατά την 31/12/2020, διασφαλίζοντας την κεφαλαιακή της επάρκεια.

H Attica Bank υπενθυμίζεται πως είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που υλοποίησε αποκοπή κόκκινων δανείων μέσω του εργαλείου της τιτλοποίησης το 2017. Ειδικότερα, η Τράπεζα υλοποίησε δύο τιτλοποιήσεις το 2017 και το 2018, σε απόσταση οριακά μεγαλύτερη του ενός έτους απομακρύνοντας έτσι από τον ισολογισμό της κόκκινα δάνεια συνολικής αξίας 2 δισ. ευρώ περίπου.

Ρευστότητα

– Αποπληρωμή ELA, ύψους 1,160 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2019: Κατά το 2016, η τράπεζα αντλούσε χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού Παροχής Έκτακτης ρευστότητας (‘Emergency Liquidity Assistance – ELA’), ύψους 1,160 δισ. ευρώ. Τον Μάρτιο του 2019 και σε διάστημα λιγότερο των 2,5 ετών, η τράπεζα επέστρεψε το σύνολο του ποσού αυτού στην ΤτΕ. Σε όλο το διάστημα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης (‘Global Financial Crisis – GFC’) και της ελληνικής κρίσης χρέους, δηλαδή το διάστημα 2008 – 2019, η Attica Bank ήταν η μοναδική ελληνική Τράπεζα που δεν επιβάρυνε τον Έλληνα και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, καθώς δεν ενισχύθηκε ούτε με χρήματα του ΤΧΣ, ούτε απέκτησε το ‘καλό’ κομμάτι κάποιας εκ των παλαιών τραπεζών.

Αύξηση καταθέσεων και διαφοροποίηση πηγών ρευστότητας: Οι καταθέσεις από πελάτες από το 2016 μέχρι και την 31.12.2020 παρουσιάζουν αύξηση κατά περίπου 1 δισ. ευρώ ήτοι 48%, ενώ κατά το α΄ τρίμηνο του 2021, η αυξητική πορεία συνεχίζεται με τα υπόλοιπα των καταθέσεων από πελάτες να πλησιάζουν τα 3 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η τράπεζα έχει απεξαρτηθεί από τον μηχανισμό ELA, την ρευστότητα του Πυλώνα 2, διατηρώντας ταυτόχρονα τον εποπτικό δείκτη LCR (‘Liquidity Coverage Ratio’) σταθερά άνω του ορίου του 100%, ενώ οι πηγές άντλησης ρευστότητας έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρονται συναλλαγές repos με άλλες τράπεζες καθώς και η ενεργοποίηση της πλατφόρμας Raisin (ψηφιακή πλατφόρμα άντλησης καταθέσεων από πολίτες της Ε.Ε.), μέσω της οποίας η τράπεζα και μέχρι την 23/4/2021 έχει αντλήσει πάνω από 63 εκατ. ευρώ σε διάστημα 4,5 περίπου μηνών.

Αύξηση μεγεθών

-Η Attica Bank κατά τη διάρκεια του 2020 συνέχισε την προσπάθειά της για τη στήριξη των επιχειρήσεων και νοικοκυριών, σε πρωτόγνωρες συνθήκες αβεβαιότητας και οικονομικής αστάθειας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Η τράπεζα συμμετείχε ενεργά σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης με την εγγύηση κρατικών φορέων προς όφελος των πελατών της και παράλληλα αύξησε τις χρηματοδοτήσεις της για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,7% σε ετήσια βάση. Αύξηση 12% παρατηρήθηκε σε σχέση με το 2019 στα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για τη χρήση ανήλθαν σε 322 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων 315,7 εκατ. ευρώ αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και 6,4 εκατ. ευρώ τη λιανική τραπεζική.

Βελτίωση κερδοφορίας

-Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση το 2020 κατά 15,6% σε ετήσια βάση κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης. Το κόστος χρηματοδότησης παρουσίασε σημαντική μείωση ύψους 20% σε ετήσια βάση.

-Τα έσοδα από προμήθειες για το 2020 ανήλθαν σε 12,7 εκατ. ευρώ, μια ανθεκτική απόδοση, δεδομένου των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Επισημαίνεται επίσης ότι η Attica Bank πληροί τα κριτήρια ένταξης στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα