Εθνική Τράπεζα: Ξεκινάει η δεύτερη, μέσα στο 2020, εθελουσία έξοδος προσωπικού

Εθνική Τράπεζα: Ξεκινάει η δεύτερη, μέσα στο 2020, εθελουσία έξοδος προσωπικού
Εθνική Τράπεζα Eurokinissi

Η ανακοίνωση του νέου προγράμματος εθελούσιας εξόδου στο προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας με την διοίκηση να έχει στόχο την απομάκρυνση από την τράπεζα κατ' ελάχιστον 800 εργαζομένων.

Σε ανακοίνωση του νέου προγράμματος εθελούσιας εξόδου στο προσωπικό της προχώρησε η Εθνικής Τράπεζα με την διοίκηση να έχει στόχο την απομάκρυνση από την τράπεζα κατ ελάχιστον 800 εργαζομένων.

Σε εφαρμογή της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την από 22 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίασή του, σχετικά με την παροχή κινήτρων με σκοπό την οικειοθελή αποχώρηση Προσωπικού από την Τράπεζα, καθορίζονται οι βασικές αρχές που διέπουν το Πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης, ως εξής:

1. Το Πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας, υπαγόμενο και μη στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας, που παρέχει υπηρεσίες στην Τράπεζα βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, στους απασχολούμενους με σύμβαση έμμισθης εντολής Δικηγόρους καθώς και στο Προσωπικό Καθαριότητας μερικής απασχόλησης. Στα παραπάνω εντάσσεται και το Προσωπικό της Τράπεζας που παρέχει υπηρεσίες σε θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ή σε άλλους φορείς με απόσπαση.

2. Καθορίζεται: α) η συμπλήρωση του 30 ου έτους ως ελάχιστο όριο ηλικίας και β) τα επτά (7) έτη ως ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας στην Τράπεζα. Ως ημερομηνία αναφοράς για τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας και ετών υπηρεσίας για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ορίζεται η 30 η Νοεμβρίου 2020. Ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό της αποζημίωσης στην Επιλογή 1 ορίζεται ο μικτός μισθός που αναλογεί στο μήνα Σεπτέμβριο 2020, μη συμπεριλαμβανόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς που συμφωνήθηκε με την από 24.8.2012 ΕΣΣΕ, και των αποδοχών που θα καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας άδειας στις Επιλογές 2 έως 5, οι μικτές τακτικές αποδοχές που αναλογούν στο μήνα πριν την έναρξη της άδειας, συμπεριλαμβανόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς που συμφωνήθηκε με την από 24.8.2012 ΕΣΣΕ.

3. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε μία εκ των πέντε (5) Επιλογών:

Επιλογή 1: Άμεση αποχώρηση και λύση της σύμβασης εργασίας με καταβολή αποζημίωσης, κλιμακούμενης αναλόγως των ετών υπηρεσίας και της ηλικίας του υπαλλήλου ως εξής:

– για όσους ανήκουν στους Κλάδους Κύριου και Τεχνικού Προσωπικού, τους Εισπράκτορες, τους Δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής καθώς και τους μη υπαγόμενους στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Ειδικούς Συνεργάτες, Συμβούλους Διοίκησης και Υπαλλήλους αορίστου χρόνου καταβολή αποζημίωσης από 10 (δέκα) έως 35 (τριάντα πέντε) μηνιαίους μισθούς.

Ειδικότερα, για όσους υπαλλήλους έχουν χρόνο υπηρεσίας στην Τράπεζα ίσο ή μεγαλύτερο των 26 ετών, δεν τους έχουν ανατεθεί οριστικά καθήκοντα ευθύνης ή αντίστοιχη ισοτιμία και ανήκουν στους Κλάδους Κύριου και Τεχνικού Προσωπικού, τους Εισπράκτορες και τους Δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής η αποζημίωση θα καταβάλλεται προσαυξημένη κατά 20%.

– για τους ανήκοντες στον Κλάδο Υποστηρικτικού Προσωπικού και το μη υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας εργατοτεχνικό Προσωπικό η αποζημίωση θα ανέρχεται στο ύψος των 35 (τριάντα πέντε) μηνιαίων μισθών, ανεξαρτήτως ηλικίας και υπηρεσίας εφόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια.

Επιπρόσθετα, χορηγείται ποσό για κάθε ένα από τα προστατευόμενα τέκνα των αποχωρούντων και ειδικές προσαυξήσεις για το Προσωπικό ηλικίας 50 ετών και άνω.

Τέλος, χορηγείται προσαύξηση επί της βασικής αποζημίωσης:

– στο Προσωπικό των μονάδων του Δικτύου Καταστημάτων οι εργασίες των οποίων έχει ανακοινωθεί ότι θα διακοπούν,

– στο Προσωπικό που τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου (εξαιρούμενων όσων έχουν τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 3 του Κανονισμού Εργασίας),

– στο Προσωπικό των μονάδων του Δικτύου που κατέχει κλιμάκιο ευθύνης χωρίς να του έχουν ανατεθεί οριστικά εποπτικά καθήκοντα με Πράξη Διοίκησης.

Το συνολικό μικτό ποσό της προβλεπόμενης αποζημίωσης δεν θα υπολείπεται των €20.000 και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις €150.000.

Τέλος, αποκλειστικά και μόνο για το Προσωπικό των Μονάδων εποπτείας των Γενικών Διευθυντών:

o Νομικών Υπηρεσιών,

o Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου,

o Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένου αυτού που εμφανίζεται στη Διάθεση Προσωπικού, εξαιρούμενων όσων έχουν τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 3 του Κανονισμού Εργασίας),

o Ακίνητης Περιουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου,

o Λιανικής Τραπεζικής (αφορά τις Μονάδες Διοίκησης – εξαιρείται το Δίκτυο των Καταστημάτων και το Προσωπικό που τελεί στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου) και

o Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου, θα δοθεί πρόσθετη προσαύξηση 10% στο τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης όπως υπολογίζεται παραπάνω. Η προσαύξηση αυτή θα δοθεί επιπλέον του ανώτατου ορίου των € 150.000 εφόσον το άθροισμά της με το τελικό μικτό ποσό αποζημίωσης το ξεπερνά, με ανώτατο όριο προσαύξησης το ποσό των € 15.000 και του αθροίσματός της με το τελικό μικτό αποζημίωσης το ποσό των € 165.000.

Επιλογή 2: Λήψη διετούς (2) άδειας με πλήρεις αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας. Οι αναλογούσες εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς φορείς ή λογαριασμούς θα καταβάλλονται κανονικά.

Επιλογή 3: Λήψη τριετούς (3) άδειας με μηνιαία καταβολή του 75% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας. Οι αναλογούσες, βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών, εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς φορείς ή λογαριασμούς θα καταβάλλονται κανονικά.

Επιλογή 4: Λήψη τετραετούς (4) άδειας με μηνιαία καταβολή του 60% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας. Οι αναλογούσες, βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών, εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς φορείς ή λογαριασμούς θα καταβάλλονται κανονικά.

Επιλογή 5: Λήψη πενταετούς (5) άδειας με μηναία καταβολή του 50% των αποδοχών και λύση της σύμβασης εργασίας στη λήξη της άδειας. Οι αναλογούσες, βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών, εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς φορείς ή λογαριασμούς θα καταβάλλονται κανονικά.

Επιπρόσθετα, κατά τη λήξη της μακροχρόνιας άδειας 2, 3, 4 ή 5 ετών θα καταβάλλεται αποζημίωση ίση με τη νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012 και 4111/2013, και Ν. 3198/1955 και άρθρο 46 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων). Ως μηνιαίος μισθός για τον υπολογισμό της αποζημίωσης ορίζονται οι μικτές τακτικές αποδοχές, όπως διαμορφώνονται κατά το χρόνο λήξης της σύμβασης βάσει της Επιλογής 2.

Tο συνολικό μικτό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των παροχών των επιλογών 2, 3, 4 και 5 (μακροχρόνια άδεια 2 ετών, 3 ετών, 4 ετών και 5 ετών) και της νόμιμης αποζημίωσης καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό των €300.000. Στις περιπτώσεις που το προαναφερόμενο άθροισμα υπερβαίνει το μικτό ποσό των €300.000, το ύψος της αποζημίωσης θα μειώνεται μέχρι το σύνολο των παραπάνω παροχών να ανέρχεται σε €300.000.

Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας άδειας (2, 3, 4 ή 5 ετών) ο υπάλληλος τίθεται εκτός του υπαγόμενου στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού, αναστέλλονται δε οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις των μερών.

4. Προβλέπεται η κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής) για όσους εκ των συμμετεχόντων δεν συνταξιοδοτούνται μετά την αποχώρησή τους, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσα ασφαλισμένων/προστατευόμενων από εκείνους μελών της οικογένειάς τους, ως εξής:

  • Άμεση αποχώρηση (Επιλογή 1):

Επιλογή μεταξύ:

– συνέχισης της ασφάλισης στο ΤΥΠΕΤ με επιβάρυνση της Τράπεζας για 5 (πέντε) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης ή

– κάλυψης μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για 15 (δεκαπέντε) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης και μέχρι 70 ετών.

  • 2 ετής άδεια με αποδοχές (Επιλογή 2):

Επιλογή μεταξύ:

– συνέχισης της ασφάλισης στο ΤΥΠΕΤ με επιβάρυνση της Τράπεζας για 3 (τρία) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης ή

– κάλυψης μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για 13 (δεκατρία) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης και μέχρι 70 ετών.

  • 3 ετής άδεια με αποδοχές (Επιλογή 3):

Επιλογή μεταξύ:

– συνέχισης της ασφάλισης στο ΤΥΠΕΤ με επιβάρυνση της Τράπεζας για 2 (δύο) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης ή

– κάλυψης μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για 12 (δώδεκα) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης και μέχρι 70 ετών.

  • 4 ετής άδεια με αποδοχές (Επιλογή 4):

Επιλογή μεταξύ:

– συνέχισης της ασφάλισης στο ΤΥΠΕΤ με επιβάρυνση της Τράπεζας για 1 (ένα) έτος από την ημερομηνία αποχώρησης ή

– κάλυψης μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για 11 (έντεκα) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης και μέχρι 70 ετών.

  • 5 ετής άδεια με αποδοχές (Επιλογή 5): κάλυψη μέσω ασφαλιστικής εταιρείας επιλογής της Τράπεζας για 10 (δέκα) έτη από την ημερομηνία αποχώρησης και μέχρι 70 ετών.

5. Προβλέπεται η διατήρηση αμετάβλητων των όρων ενήμερων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που δεν έχουν εξοφληθεί, μέχρι τη λύση της δανειακής σύμβασης, εφόσον αυτά εξακολουθούν να είναι ενήμερα. Επιπλέον, προβλέπεται η διατήρηση αμετάβλητων των όρων των ενήμερων πιστωτικών καρτών και μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας.

6. Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή την αίτηση του υπαλλήλου για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

7. Όσοι συμμετέχουν στο Πρόγραμμα δεν δύνανται να επαναπροσληφθούν στην Τράπεζα ή σε Εταιρεία του Ομίλου της.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 και λήξης η Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020.

Ως χρόνος λύσης της σύμβασης εργασίας ή έναρξης της άδειας μετ’ αποδοχών (κατά περίπτωση) ορίζεται η 18 η Δεκεμβρίου 2020 ή η 19 η Δεκεμβρίου 2020 αντίστοιχα.

Οι επιμέρους όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος καθώς και η σχετική διαδικασία, θα οριστούν μέσω σχετικής Υπηρεσιακής Εγκυκλίου.

Σημειώνεται ότι είναι το δεύτερο πρόγραμμα που πραγματοποιεί η Εθνική εντός του 2020, καθώς το πρώτο είχε ολοκληρωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο και συμμετείχαν σε αυτό περίπου 1.100 εργαζόμενοι.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος της συγκεκριμένης εθελουσίας εξόδου που εκτιμάται μετά τα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται ότι ο αριθμός των εργαζομένων της τράπεζας θα κυμανθεί μεταξύ των 7.200 7.300 ατόμων.

Φυγή 3.500 εργαζομένων μόνο το 2020

Τραπεζικοί παράγοντες εκτιμούν ότι το προσωπικό των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών θα μειωθεί φέτος κατά 10%, με 3.500 εργαζόμενους συνολικά να αποχωρούν.

Ήδη περίπου 1.300 εργαζόμενοι έχουν μετακινηθεί από την Eurobank (500) και την Alpha Bank (800) στις εταιρίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων FPS και Cepal. Οι ίδιοι παράγοντες υπολογίζουν σε 2.000-2.200 τους τραπεζοϋπαλλήλους, που συνολικά θα συμμετάσχουν στα προγράμματα εθελούσιας εξόδου μέχρι το τέλος το έτους, αποχωρώντας από τις 4 τράπεζες. Ήδη περί τους 700 αποχώρησαν τον περασμένο μήνα από την Eurobank.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών το προσωπικό των τραπεζών-μελών της (4 συστημικές, Attica Bank κλπ) μειώθηκε το 2019 κατά 1.810 άτομα. Συγκεκριμένα, από 38.743 εργαζόμενους το 2018 οι τράπεζες στο τέλος του 2019 είχαν 36.663. Περισσότερο από το 50% της συνολικής μείωσης προήλθε από την τράπεζα Πειραιώς (κυρίως με τν μεταφορά στην Intrum, και πρόγραμμα εθελούσιας), η οποία το 2019 είχε 944 λιγότερους εργαζόμενους από το 2018 (από 11.678 περιορίστηκαν σε 10.734).

Για να καταδειχθεί η δραματική συρρίκνωση του προσωπικού των ελληνικών τραπεζών αναφέρουμε ότι το 2009 οι τραπεζοϋπάλληλοι ανέρχονταν σε 65.682 (στοιχεία της ΤτΕ).

Το 2019 μειώθηκε σημαντικά και ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων. Από 1.870 το 2018 έμειναν 1.726 το 2019 (144 λιγότερα). Τα «λουκέτα» τραπεζικών καταστημάτων συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και το 2020.

Σε εξέλιξη η εθελουσία της Πειραιώς

Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα εθελουσίας της Τράπεζας Πειραιώς όπου στοχεύει στην αποχώρηση 1.000 εργαζομένων και το μέγιστο ποσό αποζημίωσης και bonus φτάνει τις 180.000 ευρώ.

Από την πλευρά της η διοίκηση της Alpha Bank έχει ρίξει το βάρος στην απόσχιση μέρους του προσωπικού της τράπεζας και την μεταβίβασή τους στην νέα Cepal, ξεκαθαρίζοντας πως στην παρούσα φάση δεν προετοιμάζεται κάποιο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Υπενθυμίζεται ότι περίπου 800 υπάλληλοι (εκ των οποίων ένα ποσοστό της τάξεως του 25% αφορά σε «ενοικιαζόμενους») θα λάβουν μπόνους 10 μικτών μηνιαίων μισθών, με κατώτατο πλαφόν, που ανέρχεται στο ποσό των 25.000 ευρώ, προκειμένου να μετακινηθούν στην εταιρεία διαχείρισης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα