Γέφυρα 2: Όλες οι λεπτομέρειες για την συμμετοχή των επιχειρήσεων

Γέφυρα 2: Όλες οι λεπτομέρειες για την συμμετοχή των επιχειρήσεων
Γυναίκα με μάσκα μπροστά από κλειστή επιχείρηση Eurokinissi

Απαντήσεις σε δεκατρία κρίσιμα ερωτήματα οφειλετών για το Γέφυρα 2 δίνει η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Μέχρι τις 9 Μαΐου η υποβολή αίτησης από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Με ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον από πλευράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κύλησε η πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος Γέφυρα 2, καθώς 4.160 μοναδιαίοι ΑΦΜ προχώρησαν στην οριστική υποβολή αίτησης στο νέο πρόγραμμα.

Εξ αυτών, 2.468 είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, 1.147 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ατομικές επιχειρήσεις, 479 είναι μικρές επιχειρήσεις και 66 είναι μεσαίες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 9 Μαΐου μικρές, μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες που πλήττονται από την κρίση του Covid-19 και έχουν δάνεια εξυπηρετούμενα, μη εξυπηρετούμενα αλλά και καταγγελμένα, έχουν περιθώριο να υποβάλουν αίτηση για την λήψη κρατικής επιδότησης με το Πρόγραμμα «Γέφυρα 2».

Τα ερωτήματα των οφειλετών είναι πολλά και κρίσιμα και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα περισσότερα.

1. Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρχει συνοφειλέτης ή/και εγγυητής; Εντάσσονται στη ρύθμιση του νόμου και οι συνοφειλέτες ή οι εγγυητές;

Τόσο ο πρωτοφειλέτης, όσο και ο συνοφειλέτης ή ο εγγυητής μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο του ν. 4790/2021, δεδομένου ότι ο νόμος θεωρεί ως «οφειλέτη» νομικό και το φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματίας ή επιτηδευματία, που έχει χρηματικές οφειλές προς Τράπεζα ή άλλο χρηματοδοτικό φορέα, είτε έχει συμβληθεί στη σύμβαση ως πρωτοφειλέτης (δηλ. άμεσα συμβαλλόμενος), είτε ως συνοφειλέτης, είτε ως εγγυητής.

Ωστόσο, μία μόνο συνεισφορά μπορεί να καταβληθεί για κάθε επιλέξιμη οφειλή, ακόμη και αν για την ίδια οφειλή κατατεθούν περισσότερες από μία αιτήσεις από διαφορετικούς επιλέξιμους οφειλέτες (είτε πρωτοφειλέτη είτε συνοφειλέτη είτε εγγυητή).

Όταν η αίτηση υποβάλλεται από τον εγγυητή ή τον συνοφειλέτη, τότε αυτοί έχουν την ιδιότητα του «αιτούντος» και ισχύουν γι΄ αυτούς τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ισχύουν για τους πρωτοφειλέτες αιτούντες.

2. Τι ισχύει εάν έχω λάβει αναστολή πληρωμής των οφειλών μου;

Αν ο κορονόπληκτος έχει λάβει αναστολή πληρωμής οφειλών από τον χρηματοδοτικό φορέα, τότε η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου μπορεί να αρχίσει μετά τη λήξη της αναστολής αυτής και δεν χρειάζεται να διακοπεί η αναστολή.

Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει:

  • είτε να διακόψει την αναστολή σε συνεργασία με την τράπεζα και τότε θα λάβει κρατική επιδότηση για 8 μήνες
  • είτε να μην διακόψει την αναστολή σε συνεργασία με την τράπεζα και τότε θα λάβει κρατική επιδότηση για χρονικό διάστημα μικρότερο των 8 μηνών, έτσι ώστε η συνεισφορά του Δημοσίου να μην ξεπερνά τους 8 μήνες μετά την ημερομηνία έγκρισης της συνεισφοράς.
  • Επίσης, μπορεί να χορηγηθεί επιπλέον επιμήκυνση της ήδη χορηγηθείσας αναστολής σε επιλέξιμη οφειλή, μετά τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας της οφειλής στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα 2». Ωστόσο, το Δημόσιο δεν δύναται να επιδοτήσει το κορονόπληκτο δάνειο για χρονικό διάστημα άνω των 8 μηνών μετά την ημερομηνία έγκρισης της κρατικής συνεισφοράς.

Σημειώνεται ότι η χορήγηση αναστολής πληρωμών για την καταβολή της μηνιαίας δόσης χρηματικής οφειλής (π.χ. δανείου), είτε αυτή έχει χορηγηθεί εκουσίως από τον χρηματοδοτικό φορέα είτε έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης, δεν λογίζεται ως καθυστέρηση καταβολής της μηνιαίας δόσης από πλευράς οφειλέτη.

3. Τι ισχύει στην περίπτωση που η οφειλή του αιτούντος να ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Γέφυρα 2» έχει ήδη επιδοτηθεί μέσω του Ν.4605/2019 (προστασία α΄ κατοικίας) ή του Ν. 4715/2020 (Πρόγραμμα Γέφυρα 1);

Ένας πολίτης δεν μπορεί να λαμβάνει διπλή επιδότηση για την ίδια οφειλή.

Έτσι, οι οφειλές που έχουν επιδοτηθεί με το προηγούμενο Πρόγραμμα «Γέφυρα 1», δεν είναι επιλέξιμες για επιδότηση με το Πρόγραμμα «Γέφυρα 2».

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει ο δικαιούχος να μην έχει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης στο Πρόγραμμα «Γέφυρα 2» άλλη ενεργή κρατική ενίσχυση για την οφειλή που είναι επιδεκτική συνεισφοράς.

4. Τι γίνεται στην περίπτωση που για την οφειλή (π.χ. δάνειο) υπάρχει η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου;

Τα δάνεια και λοιπές πιστώσεις με ενεργή εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ή φορέων του, καθώς και με ενεργή εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ή ευρωπαϊκών φορέων από πόρους ελληνικούς ή ευρωπαϊκούς για την οφειλή που είναι επιδεκτική συνεισφοράς, δεν είναι επιλέξιμα για επιδότηση με το Πρόγραμμα «Γέφυρα 2».

5. Τι γίνεται στην περίπτωση που οφειλέτης – ελεύθερος επαγγελματίας έχει ήδη ενταχθεί στις διατάξεις της ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του νόμου Κατσέλη (ν.3869/2010) και εγκριθεί η συνεισφορά του Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Γέφυρα 2»;

Αν η οφειλή ελεύθερου επαγγελματία υπάγεται ήδη στις διατάξεις της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010, Κατσέλη) και ακολούθως εγκριθεί η συνεισφορά του Δημοσίου στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2», τότε ο οφειλέτης θα πρέπει να παραιτηθεί από το δικαίωμά του να υποβάλλει αίτηση στο Ελληνικό Δημόσιο για μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής που προκύπτει από τη ρύθμιση της οφειλής του βάσει των σχετικών διατάξεων του ν.3869/2010.

6. Τι γίνεται στην περίπτωση που ο οφειλέτης – ελεύθερος επαγγελματίας έχει υποβάλει αίτηση στον Ν.3869/2010 (Κατσέλη) και αυτή είναι εκκρεμής σε πρώτο βαθμό, χωρίς να έχει συζητηθεί; Μπορεί ο οφειλέτης – ελεύθερος επαγγελματίας να υποβάλει αίτηση για τη συνεισφορά του Δημοσίου που ορίζει το Πρόγραμμα «Γέφυρα 2»;

Οφειλέτης – ελεύθερος επαγγελματίας που έχει υποβάλει αίτηση για ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων του ν. 3869/2010 και αυτή είναι εκκρεμής στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, χωρίς να έχει συζητηθεί, μπορεί να υποβάλει αίτηση για συνεισφορά του Δημοσίου.

7. Τι γίνεται στην περίπτωση που οι ελεύθεροι επαγγελματίες – αιτούντες στον Ν.3869/2010 (Κατσέλη) ρυθμίσουν συναινετικά οποιαδήποτε από τις οφειλές τους πριν την εκδίκαση της υπόθεσης;

Αν οι αιτούντες – ελεύθεροι επαγγελματίες ρυθμίσουν συναινετικά οποιαδήποτε από τις οφειλές που είναι επιλέξιμες για την καταβολή συνεισφοράς Δημοσίου με το Πρόγραμμα «Γέφυρα 2», τότε η δίκη της ρύθμισης των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010), καταργείται ως προς τις οφειλές που ρυθμίστηκαν συναινετικά και συνεχίζεται η δίκη για τις υπόλοιπες οφειλές που δεν ρυθμίστηκαν στο πλαίσιο του ν. 4790/2021 («Γέφυρα 2»).

8. Τι προβλέπεται σε περίπτωση που έχει ήδη ξεκινήσει η Διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (Ν. 4224/2013);

Η υποβολή της αίτησης για το Πρόγραμμα «Γέφυρα 2» διακόπτει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, ως προς τις επιδεκτικές για συνεισφορά οφειλές. Αν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία της συναινετικής ρύθμισης των οφειλών δεν τελεσφορήσει, δεν απαιτείται ούτε και αποκλείεται η συνέχιση της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας.

9. Ποιοι νοούνται ως πιστωτές; Εντάσσονται στην ρύθμιση του Προγράμματος «Γέφυρα 2» οι οφειλές σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση ή σε εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις;

Είναι επιλέξιμα όλα τα είδη πιστωτών, όπως τράπεζες, πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, ακόμη και αν τελούν σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, καθώς και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015, εφόσον τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

10. Εάν η οφειλή έχει πωληθεί ή τιτλοποιηθεί ή ανατεθεί σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (fund – servicer), ποιος είναι ο πιστωτής;

Σε περίπτωση πώλησης απαίτησης από δάνειο ή πίστωση σε εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (fund – servicer) σύμφωνα με το ν. 4354/2015 ή τιτλοποίησης απαίτησης και πώλησής της σύμφωνα με το ν. 3156/2003, τότε ο πιστωτής συμμετέχει στη διαδικασία μόνο μέσω της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση της πίστωσης ή μέσω του προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί η διαχείριση της πίστωσης.

11. Ποιες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Γέφυρα ΙΙ;

Οι οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν, δηλ. είναι επιδεκτικές συνεισφοράς του δημοσίου, είναι οφειλές επιχειρήσεων (νομικών προσώπων και ελευθέρων επαγγελματιών) προς χρηματοδοτικούς φορείς από οποιαδήποτε αιτία, εξυπηρετούμενες και μη, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ.

12. Σε ποιους απευθύνεται το Πρόγραμμα ΓέφυραΙΙ; Επιδοτούνται μόνο οι τόκοι ή και το κεφάλαιο του δανείου;

Το Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν μη εξυπηρετούμενες ή / και καταγγελμένες οφειλές, και αναπροσαρμόζεται αναλογικά το μέγιστο ποσό της επιδότησης μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες. Με το Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ επιδοτείται τόσο το κεφάλαιο όσο και οι τόκοι της οφειλής. Οι συνεπείς δανειολήπτες επιβραβεύονται με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης. Αλλά και οι επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενες οφειλές λαμβάνουν επιδότηση δόσης μέχρι και 80%, για να τις ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

13. Ποια είναι τα κύρια κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ;

Τα κριτήρια είναι ανάλογα της κατηγορίας και του μεγέθους της επιχείρησης (νομικού προσώπου ή ελεύθερου επαγγελματία), που θα πρέπει υποχρεωτικά να ανήκει σε κλάδους (ΚΑΔ) που έχουν πληγεί λόγω της πανδημίας του covid-19, αν απασχολεί υπαλλήλους, αν το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, o ετήσιος κύκλος εργασιών ή το οικογενειακό εισόδημα σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης-ελεύθερου επαγγελματία, η ακίνητη περιουσία και το ύψος των καταθέσεων.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα