Ρύθμιση στις αναβαλλόμενες οφειλές λόγω κορονοϊού

Ρύθμιση στις αναβαλλόμενες οφειλές λόγω κορονοϊού
Στιγμιότυπα από το κέντρο της Αθήνας Eurokinissi

Σε χρόνο που θα ορίσει υπουργική απόφαση του ΥΠΟΙΚ και του διοικητή της ΑΑΔΕ στις αρχές του επόμενου χρόνου θα ξεκινήσει η ρύθμιση των οφειλών.

Σε 12 άτοκες ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5% θα ρυθμιστούν φορολογικές οφειλές ύψους 1,3τρις ευρώ που ανεστάλησαν από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο και θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι και το τέλος Απριλίου του 2021.

Σε χρόνο που θα ορίσει υπουργική απόφαση του ΥΠΟΙΚ και του διοικητή της ΑΑΔΕ στις αρχές του επόμενου χρόνου θα ξεκινήσει η ρύθμιση των οφειλών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Στην ρύθμιση θα μπούν όλοι οι αναβαλλόμενοι φόροι άμεσοι και έμμεσοι χωρίς τόκους και προσαυξήσεις. Η ρύθμιση μπορεί να γίνει σε 12 άτοκες ή 24 δόσεις με επιτόκιο 2,5%.

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση που ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).

– Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση ενεργοποιείται όπως και σε κάθε οφειλή με την καταβολή της πρώτης δόσης η οποία καταβάλλεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2021. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών. Με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς, από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μπορούν να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

– Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ.

– Η ρύθμιση χάνεται με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών.

– Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης και με την προϋπόθεση της τήρησης αυτού, δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου.

Τι κερδίζει ο φορολογούμενος με την ρύθμιση

Με την υπαγωγή στην ρύθμιση ο φορολογούμενος εξασφαλίζει:

1. Την χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας

2. Την αναβολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για καθυστερούμενες οφειλές

Παράλληλα αν η οφειλή είναι πάνω από 100.000 για φόρους ή 50.000 για ΦΠΑ οπότε ο φορολογούμενος έχει ποινές-ευθύνες με την ένταξη στην ρύθμιση αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα.

3. Επίσης αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, πριν από την υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές, λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον εισπράττονται κατά τη διάρκεια αυτής και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Απώλεια της ρύθμισης

Αν ο οφειλέτης απωλέσει τη ρύθμιση, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί, το Δημόσιο και μετά την υπαγωγή και συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση διατηρεί το δικαίωμα:

α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένων των συνυπόχρεων προσώπων, ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού στα ανωτέρω πρόσωπα ακόμη και αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού

γ) να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των οφειλών του.

Τα ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης από την παρακράτηση απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής ή μετά από αναγκαστικά μέτρα καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη αυτής.

Εξαιρέσεις από την ρύθμιση

Δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου:

α) οφειλές, οι οποίες δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις και

β) δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα