Τράπεζες: Άνοιξε ο δρόμος για φθηνά επιχειρηματικά δάνεια

Τα κεντρικά γραφεία της ΕΤΕ στην οδο Αιόλου
Τα κεντρικά γραφεία της ΕΤΕ στην οδο Αιόλου EUROKINISSI

Τέλος του μήνα οι συμβάσεις με τις τράπεζες για το εγγυοδοτικό πρόγραμμα της ΕΑΤ. Ως το τέλος της χρονιάς οι εκταμιεύσεις. Τι προβλέπει η πρόσκληση ενδιαφέροντος που επιδόθηκε στις τράπεζες.

Μετά το ΤΕΠΙΧ, τράπεζες και οικονομικό επιτελείο προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς τις διαδικασίες για την χρηματοδότηση της οικονομίας και μέσω του μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν ξεπεραστεί διάφορα διαδικαστικά ζητήματα, κυρίως σε ότι αφορά το μέγεθος και την ποιότητα των εξασφαλίσεων που θα ζητούν οι τράπεζες προκειμένου να δανειοδοτήσουν με κεφάλαια κίνησης τις επιχειρήσεις, άπαντες οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονται αποφασισμένοι να τρέχουν τις διαδικασίες. Κοινός στόχος όλων να  εισρεύσει το ταχύτερο δυνατόν νέο χρήμα στην οικονομία, προκειμένου να περιοριστούν οι δραματικές επιπτώσεις του κορονοϊού και να δημιουργηθούν σχετικά γρήγορα οι προϋποθέσεις ανάκαμψης.

Στην κατεύθυνση αυτή η Αναπτυξιακή Τράπεζα έπειτα απ’ την ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 απήυθυνε χθες προτροπή προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα να προετοιμάσουν από τώρα τους φακέλους με τα αναγκαία δικαιολογητικά ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Το νέο Ταμείο ύψους 1 δισ ευρώ θα μπορέσει σε πρώτη φάση να μοχλεύσει περίπου 3,5 δισ ευρώ τα οποία θα δοθούν ως δάνειο για Κεφάλαιο κίνησης σε επιχειρήσεις εμφανιζόμενο ως εγγυητής του 80% του δανείου που θα λάβει κάθε επιχείρηση. Σε δεύτερη φάση υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση του Ταμείου με ακόμα 1 δισ. ευρώ ώστε συνολικά να είναι σε θέση να κινητοποιήσει σε ρευστότητα περίπου 7 δισ. ευρώ.

Ήδη η Αναπτυξιακή Τράπεζα δημοσίευσε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την προσχώρηση σε συνεργασία με σκοπό την παροχή εγγυημένων δανείων, ύψους 3,5 δισ Ευρώ. Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί έχουν περιθώριο μέχρι και την 26η Μαΐου, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Έπειτα θα ακολουθήσει η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων μεταξύ της Αναπτυξιακής και των ενδιαφερομένων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών ώστε να διαμορφωθεί το δανειακό χαρτοφυλάκιο συνολικού ύψους 3,5 δισ ευρώ διαθέσιμο για τις επιχειρήσεις.

Η εκταμίευση των δανείων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Συνεπώς η Αναπτυξιακή Τράπεζα καλεί τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να προετοιμάζουν από τώρα τους φακέλους και τα αναγκαία δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν π.χ. τον συνολικό κύκλο εργασιών, το μισθολογικό κόστος καθώς και τα υπόλοιπα νομιμοποιητικά στοιχεία ώστε να επιταχυνθεί η εγκριτική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι οι πόροι του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τι προβλέπει η πρόσκληση ενδιαφέροντος

Όπως προκύπτει από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), η κρατική εγγύηση θα καλύπτει μεν το 80% των απαιτήσεων σε καθυστέρηση για κάθε δάνειο, τίθενται, όμως, ανώτατα όρια κάλυψης επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου της δράσης.

Ειδικότερα, η πρόσκληση διευκρινίζει ότι η εγγύηση θα καλύπτει κατ’ ανώτατο όριο το 32% του χαρτοφυλακίου εγγυημένων δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους και ως το 24% του χαρτοφυλακίου εγγυημένων δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις.

Αντίστοιχα, οι ζημίες του χαρτοφυλακίου, που καλύπτονται από την εγγύηση, στο σύνολό τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό της εγγύησης.

Ως χαρτοφυλάκιο εγγυημένων δανείων νοείται το σύνολο των νέων δανείων, ανά τράπεζα, που έχουν εκταμιευθεί στο πλαίσιο της δράσης και πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη εγγύησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας της ΕΑΤ. Η κάθε τράπεζα, η οποία θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα υποχρεούται να παρακολουθεί τα παραπάνω δάνεια διακριτά από τις υπόλοιπες πιστώσεις της.

Η εγγύηση καταπίπτει, εφόσον υπάρξει καθυστέρηση σε οφειλόμενη καταβολή μεγαλύτερη των 90 ημερών ή επέλθει γεγονός καταγγελίας της δανειακής σύμβασης από άλλη αιτία. Επίσης η εγγύηση καταπίπτει, μερικώς ή ολικώς, αν συναφθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανείου ή οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων περί εξόφλησης οφειλόμενου κεφαλαίου και τόκων.

Η καταβολή της εγγύησης πραγματοποιείται με την υποβολή αιτήματος από την τράπεζα για την εξόφληση από την ΕΑΤ απαιτήσεων σε καθυστέρηση και ως το ανώτατο όριο κάλυψης χαρτοφυλακίου.

Η παρεχόμενη Εγγύηση αφορά νέα Δάνεια που θα συναφθούν μετά τη σύναψη της Επιχειρησιακής Συμφωνίας και που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Η εγγύηση καλύπτει το Δάνειο καθ’ όλη τη διάρκειά του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής. Άρα το ανώτατο όριο διάρκειας της εγγύησης είναι τα 5 έτη.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα λήψης δανείου έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιρειών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

· κατά την 31.12.2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014),

· κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων,

· είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31.12.2019,

· επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει,

· επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ και

· εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Κορονοϊός, Τράπεζες, ΕΣΠΑ, Δημόσιο
SHARE:

24Media Network