Τράπεζες: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος δανείων με εγγύηση του Δημοσίου

Τράπεζες: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος δανείων με εγγύηση του Δημοσίου
Κόσμος με μάσκα σε εξωτερικό χώρο Eurokinissi

Στον νέο κύκλο του προγράμματος δίνεται έμφαση στη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς από τις νέες εγγυήσεις που θα εισφέρει η EAT το 75% έως 90% των δανείων θα δοθεί σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων.

Στην τελική φάση βρίσκεται η διαδικασία υπογραφής συμβάσεων μεταξύ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (EAT) και των εμπορικών και συνεταιριστικών τραπεζών για την ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19, μέσω του οποίου θα χορηγηθούν δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια θα είναι πενταετούς διάρκειας, με την εγγύηση να ανέρχεται στο 80%.

Στον νέο κύκλο του προγράμματος δίνεται έμφαση στη χρηματοδότηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς από τις νέες εγγυήσεις που θα εισφέρει η EAT, ύψους 780 εκατ. ευρώ, το 75% έως 90% των δανείων θα δοθεί σε αυτές τις κατηγορίες των επιχειρήσεων και το υπόλοιπο στις μεγάλες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, τα 600 έως 700 εκατ. ευρώ θα δοθούν για εγγυήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης στις μικρομεσαίες και τα 80 έως 180 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Στον πρώτο κύκλο, η αναλογία εγγυήσεων για δάνεια ήταν 50% για τις μικρομεσαίες και 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Επιπλέον της εγγύησης των δανείων στο 80%, η EAT επιδοτεί και το κόστος προμήθειας. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η προμήθεια η οποία καταβάλλεται άπαξ με την εκταμίευση του δανείου ανέρχεται σε 0,25% για το πρώτο έτος, σε 0,50% για το δεύτερο και το τρίτο έτος και σε 1 % για το τέταρτο και το πέμπτο έτος. Αντίστοιχα για τις μεγάλες επιχειρήσεις η προμήθεια ανέρχεται σε 0,50%, 1% και 2% αντίστοιχα.

Η παρεχόμενη εγγύηση αφορά νέα δάνεια που θα συναφθούν μετά τη σύναψη της επιχειρησιακής συμφωνίας και που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020. Με τον όρο χορήγηση νοείται ο χρόνος εκταμίευσης των δανείων αυτών (ή η πρώτη εκταμίευση σε περιπτώσεις σταδιακών εκταμιεύσεων των δανείων αυτών).

Η εγγύηση καλύπτει το δάνειο καθ’ όλη τη διάρκεια του και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής στο πλαίσιο του δανείου. Η εγγύηση θα έχει πενταετή διάρκεια. Το αίτημα κατάπτωσης, ωστόσο, είναι δυνατό να υποβληθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2026, εάν έχει συντρέξει το γεγονός υπερημερίας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ανώτατο όριο δάνειου

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα από τα παρακάτω, όποιο είναι μεγαλύτερο:

1. Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων) για το 2019. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του.

2. Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019.

3. Έπειτα από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων 1 και 2 για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για m μικρομεσαία επιχείρηση και τον αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι

Δικαίωμα λήψης δανείου έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός των εξωχώριων, των εταιρειών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημόσιων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, οι οποίες:

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 δεν θεωρούνται ως προβληματικές (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651 2014),

κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα ρε την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών) κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31η Δεκεμβρίου 2019,

είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488 17 (Α 137 139 17), όπως ισχύει,

δεν εκκρεμεί εναντίον τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ και εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της EAT (πρώην ΕΓΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ,

δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τους οφειλές τους πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι εξαιρέσεις

Από τη δανειοδότηση εξαιρούνται οι εξωχώριες επιχειρήσεις, οι εταιρείες συμμετοχών, επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημόσιων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους, καθώς και επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) και εμφάνισαν δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα