Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την συμμετοχή ιδιωτών στον Φορέα που θα αγοράζει την Α’ κατοικία όσων πτωχεύουν

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την συμμετοχή ιδιωτών στον Φορέα που θα αγοράζει την Α’ κατοικία όσων πτωχεύουν
Ακίνητα στην Αθήνα Shutterstock

Το υπουργείο Οικονομικών προκηρύσσει σύντομα τον διαγωνισμό για την συμμετοχή ιδιωτών στον Φορέα. Ήδη η σχετική πρόσκληση δόθηκε προς διαβούλευση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το Υπουργείο Οικονομικών οι διαδικασίες για την σύσταση και λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ο οποίος θα αγοράζει τα σπίτια όσων οφειλετών έχουν στεγαστικό δάνειο με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία και δεν εξυπηρετούν το δάνειό τους.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται το προσεχές διάστημα να προκηρύξει τη διαγωνιστική διαδικασία βάσει της οποίας θα κληθούν να συμμετάσχουν στο σχήμα ιδιώτες, που θα επενδύσουν στην αγορά των ακινήτων που ανήκουν σε ευάλωτες δανειολήπτες.

Ήδη δόθηκε στη δημοσιότητα προς διαβούλευση η σχετική πρόσκληση προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους και η οποία θα διαρκέσει λιγότερο από ένα μήνα. Ο επενδυτής θα προκριθεί μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του χρόνου

Σημειώνεται ότι ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, θα λειτουργήσει με ιδιωτικά κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 2 δις. ευρώ.

Τα βασικά σημεία της πρόσκλησης

Όπως προκύπτει από το κείμενο που δόθηκε σε διαβούλευση, η υποχρέωση του Φορέα για την απόκτηση της κύριας κατοικίας από ευάλωτους οφειλέτες θα διαρκεί μέχρι την εξάντληση των οικονομικών του δεσμεύσεων ή την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που θα ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης. «Όσο διαρκεί η υποχρέωση αυτή, ο Φορέας θα ενεργεί κατ’ αποκλειστικότητα. Πριν την εξάντληση των οικονομικών δεσμεύσεων του Φορέα ή την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται στην Σύμβαση Παραχώρησης, δύναται να δοθεί στον Φορέα δικαίωμα να αυξήσει τις οικονομικές του δεσμεύσεις και να παρατείνει αντίστοιχα το δικαίωμα αποκλειστικότητας. Σε διαφορετική περίπτωση το Δημόσιο δύναται να παραχωρήσει τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες του Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης και σε άλλο νομικό πρόσωπο», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που ευάλωτος οφειλέτης κηρυχθεί σε πτώχευση ή που σε βάρος της κύριας κατοικίας του επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από ενυπόθηκο ή προσημειούχο πιστωτή, τότε μπορεί να υποβάλει αίτημα μεταβίβασης ή μίσθωσης της κύριας κατοικίας του στον επίμαχο Φορέα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές εφόσον απέχουν περισσότερο από 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του κατασχετηρίου εγγράφου ή της δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει τον ευάλωτο οφειλέτη σε πτώχευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας. Ο φορέας επιβεβαιώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας του δικαιούχου ως προϋπόθεση της αιτούμενης μεταβίβασης.

Σε περίπτωση πτώχευσης, η τιμή κτήσης της πρώτης κατοικίας ισούται με την εμπορική αξία του ακινήτου που απορρέει από πιστοποιημένη αποτίμηση που διενεργείται από ανεξάρτητο εκτιμητή, ενώ σε περίπτωση διαδικασίας εκτέλεσης, όπου η πρώτη τιμή προσφοράς υπερβαίνει την αποτίμηση κατά τουλάχιστον 15%, τότε η τιμή θα είναι η χαμηλότερη μεταξύ μιας πιστοποιημένης αποτίμησης από ανεξάρτητο τρίτο εκτιμητή και της πρώτης τιμής προσφοράς.

Όσον αφορά στους όρους του Leasing, αφορά σε περίοδο μέχρι 12 έτη και ο ευάλωτος δανειολήπτης θα πρέπει να είναι επιλέξιμος, ώστε να λάβει κρατική ενίσχυση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να πληρώσει το ενοίκιο στον Φορέα (επίδομα στέγασης από 70 έως και 210 ευρώ). Η συμφωνία μπορεί να λήξει εάν ο δανειολήπτης χάσει τρεις δόσεις, ενώ στον αντίποδα, εάν τις έχει εξοφλήσει τότε μπορεί να επαναγοράσει την κατοικία ως εξής:

Στη λήξη των 12 ετών, πληρώνοντας την αγοραία τιμή του ακινήτου μείον οποιαδήποτε έκπτωση του είχε προσφερθεί από τον Φορέα.

Νωρίτερα από την 12ετία, πληρώνοντας την αγοραία αξία του ακινήτου συν την καθαρή παρούσα αξία όλων των μελλοντικών ενοικίων.

Πώς θα λειτουργεί ο Φορέας

Όπως έχει γράψει το NEWS 24/7 η υποχρέωση για τη δημιουργία ενός Φορέα που θα αγοράζει τα ακίνητα των ευάλωτων νοικοκυριών, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά αυτά να συνεχίσουν να μένουν σε αυτό καταβάλλοντας ενοίκιο, προβλέπεται στο νέο Πτωχευτικό νόμο.

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων θα αγοράζει τα ακίνητα μέσω πλειστηριασμού από τις τράπεζες και τα funds που έχουν αγοράσει δάνεια που δεν εξυπηρετούνται. Στη συνέχεια θα δίνει τη δυνατότητα σε ευάλωτα νοικοκυριά να συνεχίσουν να μένουν σε αυτό καταβάλλοντας ενοίκιο.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12ετής και εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, τότε θα δικαιούται να αγοράσει το ακίνητο από το Φορέα καταβάλλοντας το αντίτιμο της εμπορικής του αξίας. Η αγορά θα μπορεί να γίνεται νωρίτερα από τη λήξη της 12ετίας, αλλά ο οφειλέτης θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να καταβάλλει εκτός από την εμπορική τιμή του ακινήτου κατά το χρόνο της συναλλαγής και το υπόλοιπο των μισθωμάτων έως τη λήξη της περιόδου μίσθωσης.

Επιδότηση ενοικίου

Ο οφειλέτης θα δικαιούται να λάβει επιδότηση από το δημόσιο προκειμένου να καλύψει ένα μέρος της δόσης του ενοικίου που θα πρέπει να πληρώνει στο Φορέα. Το ύψος του επιδόματος θα ξεκινά από 70 ευρώ και μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο έως 210 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών του κάθε νοικοκυριού. Η κρατική επιδότηση με τη μορφή επιδόματος στέγασης, θα διασφαλίζει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αρμόδιου υπουργείου ότι, το ευάλωτο νοικοκυριό θα είναι σε θέση να πληρώνει το ενοίκιο που συμφωνεί με το Φορέα, ενώ θα αποτελέσει και δέλεαρ για τη συμμετοχή επενδυτών διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σταθερές πηγές εσόδων.

Για να χαρακτηριστεί κάποιος ευάλωτος και να μπορεί να παραδώσει το ακίνητό του στο Φορέα, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά προσδιορίζονται στο νόμο 4472/2017, δηλαδή αυτά που ισχύουν για την επιδότηση ενοικίου και είναι τα εξής:

Α) Εισοδηματικά

Το συνολικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Β) Περιουσιακά

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ. να μην υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα