Alpha Bank: Τι σηματοδοτεί ''το εμβόλιο'' για την ελληνική οικονομία

Alpha Bank
Alpha Bank SHUTTERSTOCK

Με την πρόσφατη ανακοίνωση των εταιρειών Pfizer και BioNTech, σχετικά με την υψηλή αποτελεσματικότητα του εμβολίου που αναπτύσσουν κατά της Covid-19, οι αγορές προεξόφλησαν τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, από το επόμενο έτος.

Η πρόσφατη ανακοίνωση των εταιρειών Pfizer και BioNTech, σχετικά με την υψηλή αποτελεσματικότητα του εμβολίου που αναπτύσσουν κατά της Covid-19, είχε θετικό αντίκτυπο στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια παγκοσμίως αλλά και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αναφέρει το Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διευθύνσεως Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank.

Ουσιαστικά, οι αγορές προεξόφλησαν τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, από το επόμενο έτος, με αποτέλεσμα να μειωθεί η πολύ υψηλή αβεβαιότητα, στον μεσοχρόνιο ορίζοντα, σχετικά με την πορεία της πανδημίας Covid-19, σημειώνει.

ADVERTISING

Αναλυτικά:

Επιπλέον, η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας μας στο επίπεδο Ba3 από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, στις αρχές Νοεμβρίου, είχε επίσης θετικό αποτύπωμα στην περαιτέρω υποχώρηση των αποδόσεων των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Ο οίκος υπογράμμισε το ευνοϊκότερο επενδυτικό περιβάλλον και τη βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης που δημιουργείται από τη σημαντική ρευστότητα που θα διοχετευτεί στην ελληνική οικονομία, την επόμενη τριετία, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης (“Next Generation EU”) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των κεφαλαίων αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας, όχι μόνο για να στηριχτεί η οικονομία μετά την τεράστια ζημία που προκάλεσε η πανδημική κρίση αλλά και για να προσαρμοστεί, με ταχύ ρυθμό, στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα (European Economic Forecast, Autumn 2020), το ΑΕΠ της Ελλάδας εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 9% το 2020, ενώ θα ανακάμψει κατά 5% το 2021 και κατά 3,5% το 2022. Αντίστοιχα, για την Ευρωζώνη, εκτιμάται ότι η οικονομική δραστηριότητα το 2020 θα σημειώσει πτώση κατά 7,8%, ενώ θα αυξηθεί το 2021 κατά 4,2% και το 2022 κατά 3%.

Η επί τα χείρω αναθεώρηση των προβλέψεων για την ανάκαμψη του ΑΕΠ το 2021 τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την ΕΕ-27, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οφείλεται στην ένταση του νέου πανδημικού κύματος και στην επακόλουθη υιοθέτηση μέτρων περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας, με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμάται ότι τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας των χωρών της Ευρωζώνης θα προσεγγίσουν το 2022 εκείνα του 2019.

Στις εν λόγω προβλέψεις είναι πραγματικά δύσκολο να ενσωματωθεί και να κατανεμηθεί χρονικά το ύψος των θετικών επιδράσεων που αναμένεται να έχουν τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την υιοθέτηση του προγράμματος “Next Generation EU”, ενός Αναπτυξιακού Ταμείου (ή Ταμείο Ανάκαμψης), ύψους Ευρώ 750 δισ. (σε σταθερές τιμές 2018), με σκοπό την ανάκαμψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας μετά την πανδημική κρίση. Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021-2027, οι λεπτομέρειες του οποίου συμφωνήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών-μελών.

Το πρόγραμμα “Next Generation EU” προβλέπει την παροχή επιχορηγήσεων και δανείων προς τα κράτη-μέλη που θα χρηματοδοτηθούν με την έκδοση κοινού ευρωπαϊκού χρέους και τα οποία εκτιμάται ότι θα προσθέσουν 2 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της ΕΕ-27, σε ετήσια βάση, καθ΄ όλη τη διάρκειά του (European Economic Forecast, Autumn 2020, Νοέμβριος 2020). Ανάλογη είναι η εκτίμηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (Ομιλία στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών «Η Ελλάδα μετά την πανδημία», 22.09.2020) για τις επιπτώσεις του Αναπτυξιακού Ταμείου στον ετήσιο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας (1,9%).

Οι θετικές επιδράσεις του προγράμματος αναμένεται ότι θα είναι άμεσες (“direct”), οι οποίες θα προκύψουν ως αποτέλεσμα των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν αλλά και έμμεσες (“induced”), μέσω των πολλαπλασιαστών της κατανάλωσης αλλά και των επενδύσεων. Επιπρόσθετα, αναμένονται και δευτερογενείς θετικές επιδράσεις (“spillover effects”), από την εν γένει τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την αλληλεπίδραση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των υφιστάμενων εμπορικών σχέσεων.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του “πακέτου βοήθειας” θα κατανεμηθεί στις χώρες υπό τη μορφή επιχορηγήσεων και συγκεκριμένα 312,5 δισ. ευρώ, μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (“European Recovery and Resilience Facility”-RRF), του οποίου κύριος στόχος είναι η στήριξη των οικονομιών της ΕΕ-27, μετά τις απώλειες που έχουν υποστεί εντός του τρέχοντος έτους, εξαιτίας της πανδημίας Covid-19.

Επιπρόσθετα, Ευρώ 71,9 δισ. επιχορηγήσεων θα εκταμιευτούν στο πλαίσιο υφιστάμενων προγραμμάτων, ευρώ 360 δισ. αναμένεται να λάβουν τα κράτη-μέλη με τη μορφή δανείων, ενώ ένα μικρό μέρος μέχρι τη συμπλήρωση των ευρώ 750 δισ. (περί τα ευρώ 5,6 δισ.) θα δοθεί υπό τη μορφή εγγυήσεων. Η εκταμίευση των ποσών στο πλαίσιο του προγράμματος “Next Generation EU”, προς τις χώρες της ΕΕ-27, αναμένεται να ξεκινήσει εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2021, ενώ ο στόχος είναι το πρόγραμμα να είναι εμπροσθοβαρές. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι εκκρεμεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έγκριση του προγράμματος, προκειμένου αυτό να τεθεί σε εφαρμογή.

Παράλληλα, τα κράτη-μέλη της ΕΕ-27 θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την απορρόφηση των διαθεσίμων κονδυλίων, στα οποία θα εκτίθεται η μεταρρυθμιστική και επενδυτική ατζέντα τους. Τα εν λόγω σχέδια θα αξιολογηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση μια σειρά κριτηρίων, όπως οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις, η ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα του κράτους-μέλους αλλά και η αποτελεσματική συμβολή στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση που θα πρέπει -σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ- να απορροφήσουν το 37% και το 20%, των πόρων του RRF, αντίστοιχα.


Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Alpha Bank, Κορονοϊός, Εμβόλιο Pfizer, Εμβόλιο κορονοϊού
SHARE:

24Media Network