Σύγχρονα προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας και κοινωνίας

Σύγχρονα προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας και κοινωνίας

Συχνά αμφισβητείται η σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών των δημόσιων πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και τις εξελίξεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και επιταγές, την πρακτική πολλών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού καθώς και την ανάγκη προσαρμογής στο σύγχρονο και συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προχώρησε πρόσφατα στην αλλαγή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Κατά τα τρία πρώτα έτη των σπουδών, δόθηκε ιδιαίτερα έμφαση στην απόκτηση των βασικών γνώσεων που απαιτούνται στα επιστημονικά αντικείμενα του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας. Παράλληλα, εντάχθηκαν μαθήματα που σχετίζονται με συναφείς επιστημονικούς κλάδους όπως, μεταξύ άλλων, η οικονομική επιστήμη, το μάνατζμεντ, η πληροφορική και η στατιστική.

Κατά το τέταρτο έτος σπουδών, δημιουργήθηκαν τέσσερις νέες κατευθύνσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στο διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι κατευθύνσεις αυτές είναι:

1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία,

2. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού,

3. Επιχειρησιακή Αναλυτική (Business analytics), και

4. Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Η πρώτη κατεύθυνση προκύπτει από την ανάγκη της ελληνικής οικονομίας για εξωστρέφεια. Ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν κατανοήσει τη σημασία να ξεφύγουν από τα στενά πλαίσια της ελληνικής επικράτειας και να διεθνοποιήσουν την παρουσία τους μέσω της δραστηριοποίησής τους σε ελκυστικές αγορές του εξωτερικού. Η ανάπτυξη καινοτόμων επώνυμων προϊόντων σε συνδυασμό με την υιοθέτηση καινοτόμων διαδικασιών σε κάθε πτυχή της λειτουργίας τους είναι καθοριστικής σημασίας στην προσπάθειά τους για μια επιτυχημένη διεθνοποίηση.

Η δεύτερη κατεύθυνση ασχολείται με τις βασικές αρχές που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο επιστημονικό πεδίο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Πληθώρα επιστημονικών ερευνών έχουν αναδείξει τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα ως σημείο διαφοροποίησης. Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις και οργανισμοί επενδύουν διαρκώς στην απόκτηση των πιο ικανών εργαζόμενων και στη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων τους.

Η τρίτη κατεύθυνση εστιάζει σε όλα τα βασικά επιστημονικά εργαλεία που χρειάζεται μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός και να λάβει κατάλληλες αποφάσεις. Η λήψη αποφάσεων είναι μια αρκετά απαιτητική διαδικασία που απαιτεί τη συλλογή και την ανάλυση κατάλληλων στοιχείων και δεδομένων.

Η τέταρτη κατεύθυνση έρχεται ως αποτέλεσμα της ραγδαίας εξέλιξης και μεταβολής του τεχνολογικού περιβάλλοντος. Το εν λόγω περιβάλλον συμβάλλει στην αλλαγή υφιστάμενων αντιλήψεων και πρακτικών, επηρεάζοντας τον τρόπο που οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αντιλαμβάνονται και επιδιώκουν να εφαρμόσουν και να υλοποιήσουν τη στρατηγική και τα εργαλεία του μάρκετινγκ.

Απώτερος στόχος του προγράμματος σπουδών είναι οι απόφοιτοι να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη τόσο εγχώρια όσο και διεθνής αγορά εργασίας. Παράλληλα, ότι θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται σε οποιαδήποτε εξέλιξη και αλλαγή επιτάσσει το ευρύτερο εγχώριο και διεθνές πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Ο Δρ. Κωστής Ήντουνας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ADVERTISING

SHARE: