ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.: Ξεκινούν οι διαδικασίες για την πώληση της

ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.: Ξεκινούν οι διαδικασίες για την πώληση της

Όλα είναι ανοιχτά για την επόμενη ημέρα στην ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. καθώς ο βασικός μέτοχος, το ΤΑΙΠΕΔ πουλάει το μερίδιο του. Τα σενάρια για τα ΕΛΠΕ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ενημέρωσε σήμερα τις χρηματιστηριακές αρχές ότι στις 23 Ιανουαρίου 2020 συνήψε Μνημόνιο Επιχειρηματικής Συνεργασίας με το ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με τη συμμετοχή της ΕΛΠΕ στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία που θα διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ, για την πώληση των μετοχών του (65%) στη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε, η οποία θα προκύψει μετά την μερική διάσπαση του κλάδου των υποδομών της ΔΕΠΑ Α.Ε. και την απόσχιση του κλάδου διεθνών έργων, σύμφωνα με το Νόμο 4001/2011, ως τροποποιήθηκε δυνάμει του Νόμου 4643/2019. Το Μνημόνιο θα αχθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΠΕ.

Σήμερα, μέτοχοι της ΔΕΠΑ Α.Ε. είναι το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΛΠΕ, με ποσοστά 65% και 35% αντίστοιχα. Μετά τον ανωτέρω μετασχηματισμό και τη μετονομασία της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε., το ΤΑΙΠΕΔ θα κατέχει το 65% και η ΕΛΠΕ το 35% του κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Το Μνημόνιο προβλέπει ότι η ΕΛΠΕ θα συμμετάσχει στον ανωτέρω διαγωνισμό ως υποψήφιος επενδυτής για το 65% που δεν κατέχει σήμερα, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

Στην περίπτωση που η ΕΛΠΕ δεν καταστεί Προτιμητέος Επενδυτής, η δυνατότητα πλήρους ελέγχου της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε. από τον Προτιμητέο Επενδυτή και η έξοδος της ΕΛΠΕ από τη σημερινή συμμετοχή καταστατικής μειοψηφίας στην εν λόγω εταιρεία διασφαλίζονται μέσω δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς (Call Option) και πωλήσεως (Put Option) που παρέχονται στον Προτιμητέο Επενδυτή και στην ΕΛΠΕ αντίστοιχα επί των μετοχών της στη ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Η τιμή που θα λάβει η ΕΛΠΕ για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της κατ’ ενάσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων προαιρέσεως θα είναι 10% χαμηλότερη από το τίμημα που θα προσφέρει ο Προτιμητέος Επενδυτής για τις πωλούμενες μετοχές του ΤΑΙΠΕΔ. Η μείωση αυτή δεν εφαρμόζεται στο μέρος του τιμήματος που αφορά στην καθαρή ταμειακή θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε.

Λόγω της συμμετοχής της ΕΛΠΕ στον ανωτέρω διαγωνισμό και προκειμένου να εξασφαλιστούν η διαφάνεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και η ίση μεταχείριση των συμμετεχόντων σε αυτήν, το ΤΑΙΠΕΔ και η ΕΛΠΕ αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν μέτρα περιορισμού της άσκησης των δικαιωμάτων συμμετοχής στη διακυβέρνηση και λήψης πληροφόρησης της ΕΛΠΕ ως μετόχου της ΔΕΠΑ Α.Ε..

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα