Ετήσια αύξηση 1,28 δις στο πρωτογενές πλεόνασμα 10μήνου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου

Ετήσια αύξηση 1,28 δις στο πρωτογενές πλεόνασμα 10μήνου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου

Στην πλευρά των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 359 εκατ. ευρώ, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των Πρωτογενών δαπανών κατά 624 εκατ. ευρώ.

Ετήσια αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης κατά 1,283 δις ευρώ καταγράφει το Γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής για το δεκάμηνο Ιανουαρίου Οκτωβρίου σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2017.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσιάζει αυξημένο ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κατά 199 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Στην πλευρά των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού εμφανίζονται αυξημένα τα φορολογικά έσοδα κατά 856 εκατ. ευρώ και τα έσοδα του ΠΔΕ κατά 357 εκατ. ευρώ. Αυτό αντισταθμίζεται από τα μειωμένα έσοδα αποκρατικοποιήσεων, κατά 1.040 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «Μη Φορολογικά και Έκτακτα Έσοδα».

Στην πλευρά των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού παρατηρείται αύξηση κατά 359 εκατ. ευρώ, η οποία αποδίδεται στην αύξηση των Πρωτογενών δαπανών κατά 624 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες για τόκους εμφανίζονται μειωμένες κατά 376 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες ΠΔΕ αυξημένες κατά 111 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα Νομικά Πρόσωπα εμφανίζουν μειωμένα έσοδα κατά 131 εκατ. ευρώ και μειωμένες δαπάνες κατά 502 εκατ. ευρώ, καταλήγοντας σε ένα ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα βελτιωμένο κατά 315 εκατ. σε ετήσια βάση. Η μείωση των εσόδων των Νομικών Προσώπων οφείλεται κυρίως στην μείωση των εσόδων από έμμεσους φόρους (κατά 296 εκατ. ευρώ) ενώ οι μεταβιβάσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό εμφανίζονται αυξημένες κατά 151 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 541 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 407 εκατ. ευρώ με συνέπεια το πρωτογενές αποτέλεσμα τους να είναι πλεονασματικό αυξημένο κατά 133 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλεται κυρίως στις αυξημένες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ύψους 455 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 563 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 973 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την επιδείνωση του ταμειακού πρωτογενούς πλεονάσματός τους κατά 411 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Η αύξηση των εσόδων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 508 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 (το τελευταίο δεν φαίνεται στη συνοπτική ταξινόμηση του πίνακα 1).

Τέλος, η μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 700 εκατ. το δεκάμηνο του 2018 έναντι μικρότερης μείωσης κατά 638 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε ευνοϊκή επίπτωση στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το 2018. 

SHARE: