Στα κόμματα το νομοσχέδιο για ψήφο αποδήμων - Τι περιλαμβάνει

Φωτογραφία αρχείου από τη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής για την ψήφο των αποδήμων
Φωτογραφία αρχείου από τη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής για την ψήφο των αποδήμων EUROKINISSI

Ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος έστειλε στα κόμματα το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Στόχος να ψηφιστεί μέσα στο Νοέμβριο.

Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού έστειλε στα κόμματα ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει όσα συμφωνήθηκαν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη διακομματική, με στόχο να εξασφαλιστούν οι 200 ψήφοι.

ADVERTISING

Υπενθυμίζεται ότι το ΚΚΕ είχε θέσει όρους για το χρόνο διαμονής στο εξωτερικό και την ύπαρξη ενεργού ελληνικού ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι έχει συμφωνηθεί να περιληφθούν πρόνοιες στην συνταγματική αναθεώρηση.

Στόχος είναι το νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί μέσα στο Νοέμβριο.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τους περιορισμούς που έθεσαν τα κόμματα και ιδίως το ΚΚΕ, πρόβλεψη για την ψήφο των ναυτικών και τα δημοψηφίσματα, λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας με κάλπη. Από τις διατάξεις συνάγεται ότι η ψηφοφορία θα διεξάγεται νωρίτερα από ο,τι στην Ελλάδα, καθώς τα ψηφοδέλτια θα αποστέλλονται στην Αθήνα και η καταμέτρηση θα γίνεται την Κυριακή των εκλογών ταυτόχρονα με την επικράτεια.

Τα κυριότερα σημεία του σχεδίου νόμου για τη ψήφο αποδήμων


Αυτοπρόσωπη ψήφος και ημερομηνία εκλογών

Η ψηφοφορία διεξάγεται με αυτοπρόσωπη παρουσία σε ειδικά εκλογικά κέντρα εξωτερικού, όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο.

4. Η ημερομηνία κατά την οποία διεξάγεται η ψηφοφορία για τους εκλογείς του παρόντος, καθώς και η διάρκειά της, ορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μεπρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ημέρες πριν την οριζόμενη για την ψηφοφορία ημερομηνία. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται σε μία (1) ημέρα και η διεξαγωγή της ορίζεται μεταξύ της τέταρτης (4ης) και της προηγούμενης ημέρας της διεξαγωγής της ψηφοφορίας εντός της ελληνικής επικράτειας. Δεν επιτρέπεται να είναι σε εξέλιξη ψηφοφορία σε ειδικά εκλογικά τμήματα εξωτερικού ενώ έχει περατωθεί η ψηφοφορία εντός της επικρατείας.

5. Η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των εκλογέων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται ταυτόχρονα με την καταμέτρηση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι εξωτερικού και τα κριτήρια

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος είναι οι εκτός επικράτειας εκλογείς να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της Ελληνικής Δημοκρατίας και να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57Α), όπως αυτό ισχύει.

2. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού είναι οι εκλογείς να συγκεντρώνουν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:

α) να έχουν διαμείνει συνολικά δύο έτη εντός της ελληνικής επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα πέντε ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής.

β) να έχουν οι ίδιοι ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή οι σύζυγοί τους ή το άλλο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.

Η διαπίστωση των κριτηρίων της ανωτέρω παραγράφου συντελείται άπαξ κατά την εγγραφή. Εκλογέας που ενεγράφη στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού εγγράφεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Η διαπίστωση των κριτηρίων και η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης γίνεται από τη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όσοι ψηφίζουν εξωτερικό δεν μπορούν να ψηφίσουν στο εσωτερικό

Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού δεν μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο της βασικής τους εγγραφής. Η παράβαση αυτής της διάταξης επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 113 του π.δ. 26/2012.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Κατά την αίτησή του ο εκλογέας συμπληρώνει τα στοιχεία του και υποβάλλει ηλεκτρονικά όσα δικαιολογητικά απαιτούνται για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος. Η διαπίστωση της συνδρομής γίνεται με κάθε πρόσφορο και νόμιμο τρόπο, αποκλειόμενων των λογαριασμών ΔΕΚΟ και ιδίως με:

α) Βεβαίωση φοίτησης από σχολείο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, τεχνικής εκπαίδευσης ή από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (ένσημα) της ημεδαπής

γ) Βεβαίωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας για όσο διάστημα διαρκεί αυτή

δ) Εφόσον σύζυγος ή μέλος συμφώνου συμβίωσης ή τέκνο δεν μπορεί να πιστοποιήσει τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, αυτές μπορούν να πιστοποιηθούν με χρήση των ανωτέρω δικαιολογητικών είτε του άλλου συζύγου είτε του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης, για χρόνο μετά τη σύναψη του γάμου ή συμφώνου και για όσο αυτά παραμένουν σε ισχύ, είτε του ενός εκ των δύο γονέων τέκνου αντίστοιχα, εφόσον αυτός είχε την επιμέλειά του.

Πώς θα ψηφίζουν οι ναυτικοί

Έλληνες ναυτικοί, που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας, δύνανται να ψηφίσουν εκτός της ελληνικής επικρατείας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κεφαλαίου, ακόμη και εάν δεν έχουν περιληφθεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν προσκομίζοντας επιπλέον των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών το ναυτικό τους φυλλάδιο στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα της περιφέρειας της οικείας πρεσβείας ή προξενείου, καθ' υπέρβαση του αριθμού των εγγεγραμμένων σε αυτό εκλογέων. Για τους εκλογείς αυτούς γίνεται ειδική μνεία στο βιβλίο πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής και στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που κάποιος ψηφίσει χωρίς να έχει το δικαίωμα αυτό, υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει η παράγραφος 1ζ του άρθρου 119 του π.δ. 26/2012.

Πού και πώς συστήνονται εκλογικά τμήματα – Εκλογικά καταστήματα

1. Οι εκλογείς κάθε διπλωματικής περιφέρειας κατανέμονται σε εκλογικά τμήματα, που συστήνονται και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Σε κάθε εκλογικό τμήμα ο αριθμός των εκλογέων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από σαράντα (40) ή να υπερβαίνει τους εξακόσιους (600) εκλογείς.

2. Υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, εκλογικά τμήματα συστήνονται στην έδρα κάθε ελληνικής διπλωματικής αρχής και, αν συντρέχει λόγος, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων που κατοικούν εκτός της έδρας, καθώς και των ειδικών σε κάθε διπλωματική περιφέρεια συνθηκών, και σεάλλες πόλεις της ίδιας περιφέρειας. Επίσης, είναι δυνατή η συνένωση διπλωματικών περιφερειών για τις ανάγκες του παρόντος.

3. Τα καταστήματα ψηφοφορίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ως καταστήματα ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται κτίρια των ελληνικών αρχών ή υπηρεσιών της αλλοδαπής, ανεξάρτητα γραφεία ιερών ναών της ελληνορθόδοξης εκκλησίας και κτίρια ή καταστήματα ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων ελληνικών οργανώσεων. Αν τα κτίρια αυτά είναι ανεπαρκή ή ακατάλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν κτίρια ή καταστήματα του κράτους όπου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, παραχωρούμενα από τις αρμόδιες αρχές του κράτους αυτού, ύστερα από αίτηση του προϊσταμένου της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής

Πρόβλεψη για δημοψήφισμα

Σε περίπτωση διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος, για την ψηφοφορία των εκλογέων χρησιμοποιούνται τα ίδια έντυπα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται και για την ψηφοφορία στην Ελλάδα. Ο εφοδιασμός των ελληνικών διπλωματικών αρχών με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων γίνεται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας

Αντιπρόσωποι κομμάτων - Επιτροπών υποστήριξης

Κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων έχει δικαίωμα να διορίσει από έναν (1) αντιπρόσωπο και έναν (1) αναπληρωτή του σε κάθε ελληνική διπλωματική αρχή ή σε κάθε εκλογικό τμήμα, εφόσον στην οικεία διπλωματική περιφέρεια έχουν δημιουργηθεί περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα. Το ίδιο δικαίωμα έχουν και οι επιτροπές υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011, στην περίπτωση διεξαγωγής εθνικού δημοψηφίσματος. Οι αντιπρόσωποι αυτοί έχουν τα δικαιώματα της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του π.δ. 26/2012.

Αποσφράγιση φακέλων - Διαλογή ψηφοδελτίων

Η αποσφράγιση των φακέλων και η διαλογή των ψηφοδελτίων ενεργείται στο Εφετείο Αθηνών, στο οποίο εδρεύει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Εκλογέων Εξωτερικού (ΚΕφΕΕΕ), που αποτελείται από έναν πρόεδρο εφετών, ως πρόεδρο και τέσσερις εφέτες ή αντεισαγγελείς εφετών, του ίδιου εφετείου, ως μέλη.

Συμμετοχή στην κατανομή των εδρών

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 99 προστίθεται εδάφιο:

«Στον ανωτέρω αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων καθώς και στον αριθμό των ψηφοδελτίων που έλαβαν οι συνδυασμοί κομμάτων και οι συνδυασμοί συνασπισμών κομμάτων συμπεριλαμβάνονται οι ψήφοι που συγκέντρωσαν αυτοί στα εκλογικά τμήματα εξωτερικού.»

Πώς θα υπολογίζεται η ψήφος των αποδήμων στη δύναμη κάθε συνδυασμού στην επικράτεια

1. Οι παράγραφοι 1 έως 2 του άρθρου 100 του π.δ. 26/2012 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Για την κατανομή των εδρών επικρατείας ως εκλογικό μέτρο λαμβάνεται το ακέραιο μέρος του πηλίκου που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην επικράτεια όλοι οι εκλογικοί σχηματισμοίσυμπεριλαμβανομένων και των εκλογικών τμημάτων εξωτερικού, που συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 99, δια του αριθμού των βουλευτών επικρατείας.

2. Ο αριθμός των βουλευτών επικρατείας που αναδεικνύουν όσοι συμμετέχουν στην κατανομή εδρών προκύπτει από το ακέραιο μέρος του πηλίκου της διαίρεσης του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβαν στην επικράτεια, δια του εκλογικού μέτρου. Στο άθροισμα των εγκύρων ψηφοδελτίων συμπεριλαμβάνονται και τα αποτελέσματα των εκλογικών τμημάτων εξωτερικού.»

2. Στο άθροισμα των ψήφων που έχει λάβει κάθε κόμμα ή συνασπισμός κομμάτων συμπεριλαμβάνονται για τον υπολογισμό των εδρών που αντιστοιχούν στην επικράτεια σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 99 του π.δ. 26/2012 και τα αποτελέσματα των εκλογικών τμημάτων εξωτερικού.

Προμήθεια εκλογικού υλικού

Η προμήθεια του κάθε είδους εκλογικού υλικού που είναι αναγκαίο για την ψηφοφορία στην αλλοδαπή γίνεται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 130 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύει. Με φροντίδα του ίδιου Υπουργείου ενεργείται κάθε σχετική εργασία ή μεταφορά ή οποιαδήποτε γενικά άλλη δαπάνη αναγκαία για την προπαρασκευή και διεξαγωγή της ψηφοφορίας.


Page: /


Page: /
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Ψήφος αποδήμων, Τάκης Θεοδωρικάκος
SHARE:

24Media Network