Σχέδιο έκτακτης ανάγκης από το ΔΕΣΦΑ για την περίπτωση που η χώρα βρεθεί χωρίς αέριο

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο ISTOCK

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Πού θα κόβεται πρώτα η τροφοδοσία.

Μια λεπτομερή καταγραφή των όσων προβλέπονται να ισχύσουν στα τρία διαφορετικά επίπεδα συναγερμού για το σύστημα φυσικού αερίου περιλαμβάνει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του Διαχειριστή Αερίου (ΔΕΣΦΑ) που δόθηκε χθες σε διαβούλευση.

Το σχέδιο περιλαμβάνει τη διαδικασία αποφάσεων, τη σειρά διακοπών προς καταναλωτές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αλλά και τα προβλεπόμενα για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο το αέριο.

ADVERTISING

Σύμφωνα με το σχέδιο σε περίπτωση κρίσης η τροφοδοσία θα κόβεται κατά σειρά σε μεγάλες βιομηχανίες (διακόψιμοι καταναλωτές), εξαγωγές, μονάδες ηλεκτροπαραγωγής εφόσον δεν είναι απαραίτητες, βιομηχανίες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για συμπαραγωγή ή κλιβάνους, μικρές βιομηχανίες και εμπορικές επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στους προστατευόμενους καταναλωτές.

Οικιακοί καταναλωτές, νοσοκομεία, σχολεία, αεροδρόμια και πρατήρια εφοδιασμού εντάσσονται στην κατηγορία των προστατευόμενων καταναλωτών φυσικού αερίου, και είναι τελευταίοι στη σειρά διακοπής εφοδιασμού.

Στην ίδια κατηγορία (των προστατευόμενων καταναλωτών) εντάσσονται επίσης ορισμένα κτίρια του Δημοσίου όπως η Βουλή, η Προεδρία της Δημοκρατίας, Δήμοι και Ανεξάρτητες Αρχές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσια κατανάλωση μικρότερη από 10.000 μεγαβατώρες καθώς και οι εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης.

Πριν εφαρμοστεί το σχέδιο περικοπών προβλέπονται ωστόσο σειρά μέτρων που κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος. Ξεκινούν από συστάσεις για εθελοντικό περιορισμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου και την αναζήτηση έκτακτων φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι την χρήση εναλλακτικού καυσίμου (ντήζελ) από τις μονάδες φυσικού αερίου διπλού καυσίμου, την αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από τις λιγνιτικές μονάδες και τα υδροηλεκτρικά, έκτακτες εισαγωγές ρεύματος, κ.α.

Το σχέδιο ορίζει τρία επίπεδα συναγερμού, ως εξής:

1. Όταν υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις για γεγονός που πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασης του εφοδιασμού της χώρας με Φυσικό Αέριο.

2. Όταν εμφανίζεται διαταραχή του εφοδιασμού ή εξαιρετικά υψηλή ζήτηση Φυσικού Αερίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης του εφοδιασμού, αλλά η αγορά είναι ακόμα ικανή να διαχειριστεί αυτήν τη διαταραχή ή ζήτηση.

3. Περίπτωση εξαιρετικά υψηλής ζήτησης Φυσικού Αερίου, σημαντικής διαταραχής του εφοδιασμού και σε περίπτωση που τα μέτρα αγοράς δεν είναι επαρκή για την κάλυψη της εναπομένουσας ζήτησης Φυσικού Αερίου, με συνέπεια την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο του διαχειριστή, καταστάσεις Κρίσης μπορεί να δημιουργηθούν είτε από εξωγενείς είτε από ενδογενείς κινδύνους. Τέτοιες καταστάσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

 • Τεχνικά προβλήματα στην υποδομή του ΕΣΦΑ,
 • Τεχνικά προβλήματα στην υποδομή ανάντη και κατάντη Συνδεδεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου,
 • Δολιοφθορά, βανδαλισμοί, κλοπές, στις εγκαταστάσεις του ΕΣΦΑ,
 • Περιορισμός ή διακοπή παροχής αερίου από τρίτους (ιδίως Προμηθευτές Φυσικού Αερίου, Χρήστες, Διαχειριστές ανάντη Συστημάτων Φυσικού Αερίου, Διαχειριστές Ανεξαρτήτων Συστημάτων Φυσικού Αερίου (ΔΑΣΦΑ)),
 • Μη αναμενόμενη υψηλή ζήτηση Φυσικού Αερίου σχετιζόμενη με εμπορικές ή χρηματοοικονομικές παραμέτρους,
 • Μακροχρόνιοι περιορισμοί στην παροχή Φυσικού Αερίου, και
 • Πολιτική αναταραχή, πόλεμος, τρομοκρατία, φυσικές καταστροφές.

Τα λαμβανόμενα μέτρα σε περιόδους Κρίσης κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν την παροχή Φυσικού Αερίου στους Προστατευόμενους Καταναλωτές στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i. ακραίες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών ακραίων τιμών το οποίο επέρχεται με στατιστική πιθανότητα μίας φοράς μέσα σε είκοσι (20) έτη,

ii. χρονικά διαστήματα τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών εξαιρετικά υψηλής ζήτησης για Φυσικό Αέριο, τα οποία επέρχονται με στατιστική πιθανότητα μίας φοράς μέσα σε είκοσι (20) έτη, και

iii. για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών σε περίπτωση διαταραχής της μεγαλύτερης ενιαίας υποδομής Φυσικού Αερίου υπό μέσες χειμερινές συνθήκες.

Μέτρα επιπέδου Έγκαιρης Προειδοποίησης (Κατάσταση Συναγερμού 1)

Σε περίπτωση ενεργοποίησης του συναγερμού επιπέδου 1 προβλέπονται τα εξής:

 • Άμεση ενημέρωση όλων των Χρηστών του ΕΣΦΑ, των Διαχειριστών Δικτύου Διανομής, του ΑΔΜΗΕ και της ΡΑΕ από τον Επικεφαλής της ΜΔΚ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου, σχετικά με την κήρυξη Κατάστασης Συναγερμού 1 και τους λόγους που την προκάλεσαν.
 • Επικοινωνία των μελών της ΜΔΚ με τους Χρήστες Μεταφοράς ή/και ΥΦΑ προκειμένου να συλλεχθεί όλη η απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τις εκτιμήσεις προσφοράς και ζήτησης με στόχο την εκπόνηση ισοζυγίου προσφοράς ζήτησης των επόμενων επτά (7) ημερών.
 • Παροχή εκτίμησης (των επόμενων επτά (7) ημερών) από τον ΑΔΜΗΕ της ζήτησης των μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο Φυσικό Αέριο εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τον Επικεφαλής της ΜΔΚ.
 • Ενεργοποίηση της Δράσης Δ7 του ΣΠΔ για συνετή χρήση και περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης Φυσικού Αερίου, των καταναλωτών που εξυπηρετούν οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής, κατά τη διάρκεια κρίσης Φυσικού Αερίου.
 • Παροχή εκτίμησης (των επόμενων (7) ημερών) από τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής των καταναλώσεων συνολικά για το Δίκτυο που εξυπηρετούν και ειδικά για τους Προστατευόμενους Καταναλωτές.
 • Παροχή πληροφοριών στον Επικεφαλής της ΜΔΚ, εντός της προθεσμίας που τάσσεται από αυτόν, από Προμηθευτές Φυσικού Αερίου σχετικά με τη 17 δυνατότητα περιορισμού της ζήτησης Φυσικού Αερίου κατά το προσεχές χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο συμβάσεων διαχείρισης ζήτησης που έχουν συνάψει οι τελευταίοι.
 • Ενημέρωση της ΡΑΕ σε ημερήσια βάση αναφορικά με την εξέλιξη του συμβάντος και αποστολή του εκτιμώμενου ισοζυγίου προσφοράς - ζήτησης

Μέτρα για το επίπεδο Επιφυλακής (Κατάσταση Συναγερμού 2)

 • Ενεργοποίηση των μέτρων του ΣΠΔ για τη Διαχείριση ζήτησης (Διακόψιμοι Καταναλωτές και Διακοπτόμενοι Καταναλωτές).
 • Ενεργοποίηση της Δράσης Δ4 του ΣΠΔ για τη χρήση του Αποθέματος Ασφαλείας ΥΦΑ στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Ρεβυθούσας από μονάδες ΗΠ με καύσιμο Φυσικό Αέριο χωρίς τη δυνατότητα εναλλαγής καυσίμου.
 • Εξέταση δυνατότητας αύξησης Παραδόσεων Προμήθειας Φυσικού Αερίου αγωγού ή Φορτίων ΥΦΑ.
 • Ενεργοποίηση της Δράσης Δ11 του ΣΠΔ για την έκτακτη τροποποίηση του Προγραμματισμού Εκφορτώσεων ΥΦΑ.
 • Κατάργηση επιβολής Ανώτατου Ορίου Μοναδιαίου Τιμήματος Προσφορών κατά τη διαδικασία δημοπρασιών στο Βάθρο Εξισορρόπησης στην περίπτωση δημοπρασίας για αγορά Αερίου Εξισορρόπησης.

Μέτρα για το επίπεδο Έκτακτης Ανάγκης (Κατάσταση Συναγερμού 3)

 • Ενεργοποίηση της Δράσης Δ5 του ΣΠΔ για ενισχυμένη χρήση εναλλακτικού καυσίμου από μονάδες ΗΠ με καύσιμο Φυσικό Αέριο, σύμφωνα με το Παράρτημα 6 του Σχεδίου.
 • Επιβεβλημένη διακοπή/περιορισμός ζήτησης σε Πελάτες, σύμφωνα με τον Κατάλογο Σειράς Διακοπής του Παραρτήματος 1 του παρόντος.
 • Συμβάσεις Προμήθειας ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για παροχή Υπηρεσιών Εξισορρόπησης από το Διαχειριστή.
 • Υποχρεωτική αεριοποίηση από τον Διαχειριστή ποσοτήτων ΥΦΑ Χρηστών ΥΦΑ που έχουν προσωρινά αποθηκευτεί στην Εγκατάσταση ΥΦΑ Ρεβυθούσας αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση Προστατευόμενων Καταναλωτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ. 7 του Νόμου 4001/2011 και στο άρθρο 65Β του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ.
 • Υποβολή από τη ΡΑΕ αιτήματος στο Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφεξής «ΚΣΑΕΑ») σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 11 του Κανονισμού για συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και τα Κράτη – Μέλη της.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: Φυσικό αέριο
SHARE:

24Media Network